شاخص بازار

بورس

 • والبر1 7800 ↑ 0.9%

 • دامین1 2380 ↑ 1.3%

 • کسرا1 14310 ↑ 0.63%

 • آسیا1 1691 ↓ 0.24-%

 • واتی1 9460 ↑ 1.49%

 • خاهن1 5090 ↓ 2.73-%

 • پردیس1 3308 ↑ 0.67%

 • فباهنر1 27340 ↓ 1.38-%

 • البرز1 1811 ↑ 0.39%

 • وبوعلی1 3840 ↑ 2.13%

 • کاما1 7110 ↑ 2.87%

 • وبانک1 8200 ↑ 1.98%

 • دانا1 4538 ↑ 2.13%

 • خبهمن1 2034 ↑ 4.59%

 • وبیمه1 1404 ↑ 1.36%

 • وبملت1 2918 ↑ 2.63%

 • وتجارت1 1809 ↑ 1.06%

 • خچرخش1 9140 ↑ 2.51%

 • کچاد1 27210 ↑ 2.22%

 • تکمبا1 3852 ↑ 3.45%

 • مداران1 14110 ↑ 4.96%

 • دالبر1 11710 ↑ 0.43%

 • وپخش1 34800 ↓ 1.15-%

 • دجابر1 12970 ↓ 0.39-%

 • دکوثر1 2651 ↑ 0.23%

 • دسبحا1 18800 ↑ 2.73%

 • فجر1 23600 ↑ 1.96%

 • فخوز1 6360 ↑ 0.47%

 • خزر1 10650 ↑ 4.7%

 • فولاد1 10460 ↑ 2.14%

 • فروس1 6190 ↑ 1.31%

 • فرآور1 31710 ↓ 3.41-%

 • وصنا1 5190 ↑ 1.95%

 • وغدیر1 15000 ↑ 3.64%

 • ختوقا1 2833 ↑ 2.72%

 • کگل1 22130 ↓ 1.87-%

 • خگستر1 2553 ↑ 4.8%

 • شگل1 6580 ↓ 1.06-%

 • حفاری1 3874 ↑ 3.2%

 • رانفور1 3544 ↑ 1.51%

 • پارسیان1 8770 ↑ 0%

 • بکام1 1603 ↑ 0.56%

 • لخزر1 129080 ↑ 1.61%

 • دکیمی1 18540 ↓ 1.4-%

 • وکار1 2924 ↓ 4.98-%

 • خکار1 3687 ↑ 3.51%

 • فاسمین1 16430 ↑ 4.16%

 • ولغدر1 9420 ↑ 0.86%

 • ولصنم1 3748 ↑ 0.51%

 • ومعادن1 9420 ↑ 1.28%

 • رمپنا1 15170 ↑ 0.4%

 • غپینو1 2236 ↑ 0%

 • اخابر1 6960 ↑ 0.87%

 • بموتو1 82500 ↑ 2.42%

 • غمارگ1 2480 ↑ 0%

 • ثمسکن1 3699 ↑ 4.99%

 • فملی1 6610 ↑ 2.95%

 • خموتور1 5820 ↑ 4.42%

 • ونفت1 13610 ↓ 0.8-%

 • فنوال1 20260 ↑ 4.51%

 • شبهرن1 11230 ↑ 0.72%

 • ونیکی1 9410 ↑ 0.96%

 • بنیرو1 1841 ↓ 0.92-%

 • شکلر1 38770 ↑ 4.98%

 • خمحرکه1 3730 ↑ 3.29%

 • شنفت1 10070 ↑ 2%

 • وامید1 13270 ↑ 0.23%

 • شپاکسا1 15780 ↑ 0.19%

 • شاراک1 44950 ↓ 0.16-%

 • وپترو1 10830 ↑ 0.93%

 • شفن1 14910 ↓ 4.96-%

 • شخارک1 51130 ↑ 0.12%

 • شپنا1 5990 ↑ 2.39%

 • شبریز1 31120 ↑ 3.36%

 • شیراز1 79310 ↓ 0.6-%

 • ختور1 14630 ↑ 2.12%

 • ورنا1 3086 ↑ 4.99%

 • کروی1 22320 ↑ 1.84%

 • ولساپا1 1553 ↑ 4.46%

 • ثشاهد1 10090 ↑ 1%

 • وساخت1 39170 ↑ 0%

 • فاما1 19170 ↓ 1.5-%

 • وصندوق1 12780 ↓ 0.24-%

 • وبهمن1 14830 ↓ 2.3-%

 • غبشهر1 3590 ↑ 0%

 • ساراب1 14860 ↑ 0%

 • سفارس1 15420 ↑ 1.89%

 • سفانو1 24330 ↓ 0.25-%

 • سغرب1 15390 ↓ 4.79-%

 • شفارس1 1090 ↑ 1.49%

 • سهگمت1 21030 ↓ 0.24-%

 • کهمدا1 9010 ↑ 1.45%

 • غشاذر1 5280 ↓ 1.7-%

 • سشمال1 7690 ↓ 1.94-%

 • کساوه1 38970 ↓ 0.74-%

 • سخزر1 17470 ↓ 1.48-%

 • سکرما1 13510 ↑ 0.66%

 • غسالم1 2778 ↑ 1.2%

 • سمازن1 13610 ↑ 1.03%

 • وصنعت1 7400 ↑ 4.1%

 • ونیرو1 2030 ↓ 0.35-%

 • وسپه1 8020 ↑ 2.85%

 • غشان1 4494 ↓ 1.5-%

 • غشصفا1 29510 ↑ 4.99%

 • سرود1 18590 ↑ 1.2%

 • وساپا1 4376 ↑ 4.98%

 • سپاها1 6950 ↑ 1.6%

 • سشرق1 6350 ↑ 0%

 • شیران1 21190 ↑ 0.38%

 • سصوفی1 13980 ↑ 0%

 • ستران1 20150 ↓ 0.74-%

 • ساروم1 41400 ↑ 0.1%

 • پتایر1 1955 ↓ 0.35-%

 • حتاید1 4471 ↑ 0%

 • وتوس1 9070 ↓ 3.26-%

 • وتوسم1 9090 ↑ 4.96%

 • خمحور1 3892 ↑ 4.78%

 • دتماد1 43020 ↑ 0.12%

 • وتوکا1 8030 ↑ 1.88%

 • وتوصا1 10180 ↑ 3.43%

 • تایرا1 21850 ↑ 0.55%

 • بترانس1 2101 ↑ 2.13%

 • وبشهر1 7000 ↑ 0.86%

 • وتوشه1 5670 ↓ 0.18-%

 • کرازی1 1233 ↑ 1.07%

 • وسینا1 2368 ↑ 4.99%

 • فولاژ1 16180 ↑ 0.87%

 • وپاسار1 12760 ↑ 2.04%

 • رتاپ1 5840 ↑ 0.86%

 • کرماشا1 53110 ↑ 1.74%

 • شپدیس1 175560 ↑ 0.74%

 • پارسان1 31420 ↑ 1.41%

 • رکیش1 5550 ↑ 4.97%

 • شبندر1 6450 ↑ 3.53%

 • ملت1 1162 ↓ 0.34-%

 • وخارزم1 4340 ↑ 5%

 • وسکاب1 2999 ↑ 2.25%

 • وایران1 3057 ↑ 0.36%

 • تیپیکو1 19040 ↑ 0.58%

 • سخوز1 23740 ↓ 0.8-%

 • ثشرق1 3822 ↑ 4.94%

 • پکویر1 5710 ↓ 2.41-%

 • ما1 5860 ↑ 0%

 • ولملت1 3888 ↓ 4.99-%

 • پترول1 2561 ↓ 0.04-%

 • بورس1 12240 ↑ 4.94%

 • کبورس1 11750 ↑ 0%

 • سیستم1 5010 ↓ 1.39-%

 • برکت1 18580 ↑ 1.88%

 • چدن1 2512 ↑ 3.92%

 • های وب1 8480 ↑ 4.05%

 • شوینده1 19000 ↑ 0.89%

 • سیمرغ1 23350 ↑ 1.17%

 • کالا1 28200 ↑ 4.98%

 • قرن1 23010 ↑ 0.17%

 • زکوثر1 14750 ↑ 0%

 • تملت1 2644 ↑ 0.34%

 • ثاباد1 45730 ↓ 5-%

 • دعبید1 19400 ↑ 4.45%

 • فایرا1 15350 ↓ 1.43-%

 • فمراد1 14730 ↓ 0.07-%

 • کلوند1 21520 ↑ 0.09%

 • شاملا1 10410 ↑ 4.94%

 • لابسا1 33310 ↓ 2.1-%

 • فاذر1 859 ↑ 4.93%

 • خاذین1 2813 ↑ 4.98%

 • کبافق1 29080 ↑ 0%

 • پکرمان1 20000 ↑ 0%

 • غبهنوش1 76690 ↑ 0%

 • شپارس1 7710 ↑ 4.17%

 • لبوتان1 42650 ↑ 0.61%

 • وپارس1 1978 ↑ 1.12%

 • وپست1 17730 ↓ 1.7-%

 • وبصادر1 1699 ↑ 0.89%

 • ثاخت1 1772 ↑ 1.43%

 • غچین1 12000 ↑ 2.27%

 • شکربن1 96010 ↑ 4.98%

 • دابور1 22930 ↓ 1.74-%

 • ددام1 8850 ↓ 1.9-%

 • دشیمی1 23440 ↓ 0.3-%

 • دفارا1 13380 ↓ 0.67-%

 • دلقما1 21210 ↑ 4.96%

 • کدما1 66650 ↓ 2.61-%

 • شدوص1 11630 ↓ 3.12-%

 • داسوه1 26430 ↓ 0.5-%

 • دارو1 30730 ↓ 1.23-%

 • پدرخش1 17900 ↑ 0.88%

 • درازک1 35760 ↓ 1.51-%

 • دسینا1 20410 ↑ 1.33%

 • دزهراوی1 4500 ↑ 1.36%

 • دلر1 42810 ↑ 0.42%

 • چفیبر1 6090 ↑ 0.83%

 • فخاس1 23520 ↓ 4.16-%

 • دفرا1 27150 ↓ 0.7-%

 • غگل1 3209 ↑ 1.07%

 • قصفها1 69580 ↓ 1.73-%

 • قزوین1 26480 ↑ 0%

 • قهکمت1 4456 ↓ 2.95-%

 • قشهد1 13950 ↑ 1.22%

 • قلرست1 15700 ↓ 3.3-%

 • وملی1 133590 ↑ 1.58%

 • قمرو1 22020 ↓ 3.81-%

 • قنیشا1 38670 ↓ 0.82-%

 • غگرجی1 2032 ↓ 1.74-%

 • قپیرا1 7640 ↑ 2.1%

 • قثابت1 1780 ↓ 1.28-%

 • تکشا1 31380 ↑ 0.63%

 • حپترو1 23670 ↑ 0.42%

 • حتوکا1 11790 ↑ 2.05%

 • مرقام1 9710 ↑ 0%

 • واعتبار1 6770 ↑ 1.79%

 • خودرو1 2221 ↑ 6.47%

 • خکمک1 24690 ↑ 0.04%

 • دیران1 20900 ↑ 1.01%

 • فجام1 3925 ↑ 1.77%

 • بکاب1 70500 ↑ 4.99%

 • بالبر1 20060 ↑ 4.95%

 • کخاک1 27680 ↑ 0%

 • غدام1 99440 ↑ 2.27%

 • خفنر1 7200 ↑ 4.89%

 • کحافظ1 3618 ↑ 0.17%

 • خشرق1 12390 ↑ 4.5%

 • غالبر1 11370 ↑ 0.35%

 • چکارن1 2629 ↑ 0.96%

 • کسعدی1 7400 ↑ 0.54%

 • حکشتی1 13000 ↑ 1.4%

 • چکاوه1 7720 ↓ 0.9-%

 • فلامی1 18690 ↑ 1.16%

 • بشهاب1 142990 ↑ 2.65%

 • شلعاب1 6050 ↑ 0%

 • خلنت1 66090 ↑ 4.56%

 • فلوله1 1021 ↑ 1.29%

 • غپاک1 13420 ↑ 0.92%

 • ولیز1 2295 ↓ 4.96-%

 • زمگسا1 17030 ↑ 2.77%

 • فاراک1 1478 ↑ 2.34%

 • خوساز1 6760 ↑ 4.45%

 • خمهر1 1997 ↑ 2.85%

 • کمنگنز1 61650 ↓ 0.15-%

 • خنصیر1 18660 ↑ 0.21%

 • غمهرا1 9320 ↑ 0%

 • نمرینو1 76000 ↑ 0.12%

 • کفرا1 15200 ↑ 0.8%

 • فنورد1 173620 ↑ 3.04%

 • غنوش1 14370 ↑ 0%

 • ونوین1 3067 ↑ 0.1%

 • کاذر1 14970 ↑ 0.6%

 • کفپارس1 2863 ↑ 0.49%

 • ثنوسا1 4840 ↑ 1.28%

 • ثفارس1 7350 ↑ 4.93%

 • چافست1 8300 ↓ 3.19-%

 • دپارس1 28610 ↓ 1.08-%

 • لپارس1 90360 ↓ 3.23-%

 • غاذر1 42920 ↑ 0%

 • تپمپی1 19000 ↓ 0.37-%

 • خپارس1 1124 ↑ 0%

 • پلاسک1 4176 ↑ 3.97%

 • کسرام1 4067 ↑ 4.22%

 • کپشیر1 11970 ↑ 0.33%

 • خریخت1 3098 ↑ 0%

 • خرینگ1 26040 ↑ 3.07%

 • دروز1 23270 ↑ 0.51%

 • ختراک1 5720 ↑ 4.85%

 • ساربیل1 22480 ↓ 3.34-%

 • سبهان1 45510 ↑ 1.74%

 • سبجنو1 35020 ↑ 0.03%

 • سدور1 5630 ↓ 0.18-%

 • سدشت1 28180 ↑ 0%

 • سصفها1 28720 ↑ 1.26%

 • سیلام1 7040 ↑ 0%

 • فسپا1 17790 ↓ 2.57-%

 • سفار1 56250 ↑ 0.59%

 • کگاز1 15160 ↑ 3%

 • سقاین1 43370 ↓ 1.42-%

 • ثامان1 9170 ↓ 4.64-%

 • غشهد1 4331 ↑ 4.98%

 • قشکر1 2277 ↓ 3.71-%

 • پسهند1 29420 ↓ 1.08-%

 • سهرمز1 14640 ↓ 2.85-%

 • خساپا1 1825 ↑ 0%

 • کساپا1 18020 ↑ 4.97%

 • سخاش1 87080 ↑ 1.48%

 • سکرد1 4443 ↑ 3.72%

 • فسرب1 1840 ↑ 0%

 • فپنتا1 444730 ↑ 1.33%

 • لسرما1 21660 ↑ 4.97%

 • سنیر1 31030 ↓ 4.98-%

 • بسویچ1 14700 ↓ 3.21-%

 • خپویش1 73960 ↑ 2.2%

 • کماسه1 4177 ↑ 3.28%

 • وآذر1 34920 ↓ 2.67-%

 • کطبس1 48190 ↑ 1.25%

 • رتکو1 7480 ↓ 0.93-%

 • تکنو1 7340 ↓ 3.67-%

 • کترام1 18550 ↓ 1.81-%

 • پاسا1 13360 ↑ 2.11%

 • خزامیا1 7200 ↑ 4.35%

 • حفارس1 3490 ↑ 1.87%

 • فارس1 10160 ↑ 1.78%

 • تاپیکو1 14100 ↑ 3.55%

 • همراه1 8260 ↓ 0.97-%

 • شسپا1 3486 ↑ 0.32%

 • پاکشو1 6040 ↓ 0.17-%

 • کنور1 18610 ↑ 1.24%

 • کاوه1 15230 ↑ 2.79%

 • سیدکو1 5820 ↓ 0.52-%

 • مبین1 24730 ↑ 1.67%

 • وخاور1 5110 ↓ 1.94-%

 • جم1 49150 ↓ 1.1-%

 • بفجر1 11240 ↑ 2.14%

 • دسبحان1 14490 ↑ 2.01%

 • آپ1 11400 ↑ 2.18%

 • شتران1 4191 ↑ 2.18%

 • امید1 7640 ↑ 1.84%

 • پرداخت1 12450 ↓ 1.19-%

 • شفا1 16650 ↓ 1.5-%

 • ولپارس1 3255 ↑ 2.91%

 • سپ1 30320 ↑ 0.2%

 • پارس1 189460 ↑ 1.12%

 • نوری1 108820 ↑ 1.16%

 • تنوین1 5350 ↑ 3.98%

 • افق1 42400 ↑ 1.01%

 • لوتوس1 5690 ↑ 0.35%

 • خراسان1 112690 ↓ 0.66-%

 • فسازان1 19270 ↑ 0%

 • جم پیلن1 127020 ↓ 1.99-%

 • تاصیکو1 8900 ↑ 3.16%

 • کویر1 5980 ↑ 1.68%

 • شستا1 10750 ↓ 0.09-%

 • غزر1 10550 ↑ 1.74%

 • انرژی11 104290 ↑ 0%

 • انرژی31 106110 ↑ 1.06%

 • سیتا1 9140 ↑ 0.88%

 • آبادا1 10040 ↓ 2.65-%

 • چکاپا1 2909 ↑ 0.86%

 • ثبهساز1 1576 ↑ 1.62%

 • امین1 12180 ↑ 0.25%

 • غکورش1 47600 ↓ 0.57-%

 • وساشرقی1 449 ↑ 4.78%

 • وساغربی1 435 ↑ 4.92%

 • وسصفا1 729 ↓ 4.94-%

 • وسخراج1 2209 ↑ 0%

 • وسرضوی1 726 ↓ 4.96-%

 • وسخراش1 1369 ↑ 0%

 • وسخوز1 635 ↓ 4.88-%

 • وسزنجان1 1419 ↑ 0%

 • وسقم1 1333 ↑ 0%

 • وسکرد1 443 ↑ 4.9%

 • وسکرمان1 451 ↑ 4.82%

 • وسکرشا1 446 ↑ 4.88%

 • وسگیلا1 434 ↑ 4.9%

 • ثامید1 1435 ↑ 0%

 • سپید1 59170 ↑ 2.46%

 • اپال1 22720 ↓ 0.84-%

 • بوعلی1 73100 ↑ 1.6%

 • ولکار1 4129 ↓ 1.88-%

 • ومدیر1 4422 ↑ 4.84%

 • شغدیر1 97830 ↑ 1.09%

 • فسبزوار1 34780 ↓ 0.49-%

 • میدکو1 45750 ↑ 0.07%

 • اتکام1 5041 ↑ 4.99%

 • صگل14111 970000 ↑ 0%

 • صگل4111 971001 ↑ 0%

 • صخود00121 1020000 ↑ 0%

 • صخود4121 999997 ↑ 0%

 • صخابر1021 991141 ↑ 0%

 • رایان1061 965392 ↑ 0%

 • صایپا4121 1000000 ↑ 0%

 • صایپا0121 1000000 ↑ 0%

 • صفارس4121 1000000 ↑ 0%

 • صایپا2031 952201 ↑ 0%

 • تبریز1121 995000 ↑ 0%

 • مشیر1121 1000000 ↑ 0%

 • صینا2051 1000000 ↑ 0%

 • مشهد00121 1000000 ↑ 0%

 • مصفها0121 1019242 ↑ 0%

 • مصفها2031 949150 ↑ 0%

 • تهران0121 980000 ↑ 0%

 • صمعاد2121 1000001 ↑ 0%

 • صشستا1121 900000 ↑ 0%

 • پارسا3061 968000 ↑ 0%

 • صفارس3071 959000 ↑ 0%

 • صفارس0371 1010000 ↑ 0%

 • صایپا0381 976000 ↑ 0%

 • صایپا3081 1020443 ↑ 0%

 • صدف0481 1000000 ↑ 0%

 • صدف4081 947284 ↑ 0%

 • مشهد2121 1000000 ↑ 0%

 • صگل0391 1040000 ↑ 0%

 • صشستا3111 1005907 ↑ 0.59%

 • مشهد02121 971000 ↑ 0%

 • صنفت3121 999900 ↑ 0%

 • صعبید3121 1000000 ↑ 0%

 • صخود4011 940000 ↑ 0%

 • صخود0411 990000 ↑ 0%

 • صیدک4041 935000 ↑ 0%

 • صبهمن4041 997880 ↑ 0%

 • صملی4041 990000 ↑ 0%

 • اگ0012541 935000 ↑ 0%

 • صمعاد4071 995000 ↑ 0%

 • اگ0101551 919004 ↑ 0.33%

 • تبریز3041 1000419 ↑ 0%

 • شگویات.ف01041 1 ↑ 0%

 • همارون02091 1 ↑ 0%

 • بالاس1 28537 ↓ 4.48-%

 • ودی1 4134 ↑ 4.98%

 • وگستر1 5315 ↑ 2.49%

 • کمرجان1 5421 ↑ 0%

 • ثعمرا1 6849 ↑ 3.99%

 • سبزوا1 1958 ↓ 3.07-%

 • فولای1 16628 ↑ 1.91%

 • سمگا1 12375 ↑ 5%

 • ثباغ1 8266 ↓ 0.28-%

 • آ س پ1 6238 ↑ 1.25%

 • زاگرس1 248728 ↑ 3.48%

 • افرا1 17652 ↑ 5%

 • ثتران1 3210 ↑ 2.22%

 • ذوب1 3495 ↑ 1.94%

 • میهن1 2144 ↑ 1.49%

 • مارون1 174847 ↓ 1.75-%

 • بپاس1 42481 ↑ 1.22%

 • کشرق1 68838 ↑ 1.91%

 • کرمان1 936 ↑ 4.1%

 • شراز1 114313 ↑ 1.29%

 • توریل1 9246 ↓ 0.47-%

 • بساما1 21381 ↑ 0.6%

 • سدبیر1 55789 ↓ 5-%

 • زنگان1 66006 ↑ 0.34%

 • بمپنا1 5116 ↑ 4.99%

 • فزرین1 11388 ↑ 0.98%

 • قچار1 8994 ↓ 5-%

 • شاوان1 134470 ↑ 1.5%

 • ثغرب1 3923 ↓ 1.42-%

 • شپاس1 15676 ↑ 3.09%

 • شرانل1 45806 ↑ 0.19%

 • پخش1 24851 ↑ 4.99%

 • دتولید1 8303 ↓ 0.14-%

 • حسینا1 40849 ↑ 0.84%

 • مفاخر1 27736 ↓ 3.77-%

 • غمینو1 4673 ↑ 2.9%

 • هرمز1 16200 ↑ 0.75%

 • حخزر1 14476 ↓ 4.8-%

 • شبصیر1 112597 ↑ 0.84%

 • اعتلا1 3587 ↑ 3.46%

 • کی بی سی1 17428 ↑ 5%

 • ارفع1 14539 ↑ 0.93%

 • ثپردیس1 3947 ↑ 4.98%

 • ثرود1 5922 ↑ 5%

 • کاسپین1 23186 ↓ 1.05-%

 • ولبهمن1 7051 ↑ 2.48%

 • قاسم1 3440 ↑ 4.98%

 • غفارس1 5670 ↑ 0.81%

 • دبالک1 6977 ↑ 1.37%

 • اتکای1 10726 ↑ 3.58%

 • کپرور1 29897 ↑ 2.09%

 • خدیزل1 53701 ↑ 3.9%

 • کیمیا1 11952 ↓ 1.26-%

 • کتوکا1 9559 ↑ 0.24%

 • وهور1 1335 ↓ 1.59-%

 • غپآذر1 29106 ↓ 1.57-%

 • وسبحان1 3073 ↑ 1.08%

 • کوثر1 3967 ↓ 0.63-%

 • ساینا1 80870 ↓ 2.33-%

 • شتوکا1 13810 ↑ 5%

 • دماوند1 22251 ↓ 5-%

 • تلیسه1 2053 ↑ 0.24%

 • غدیس1 10666 ↑ 4.99%

 • دسانکو1 13110 ↑ 5%

 • گوهران1 4985 ↓ 0.1-%

 • ثالوند1 7088 ↑ 2.04%

 • حریل1 2596 ↑ 4.96%

 • بکهنوج1 1084 ↑ 0.46%

 • حپارسا1 29031 ↓ 2.01-%

 • اپرداز1 26481 ↓ 5-%

 • زگلدشت1 8699 ↑ 2.38%

 • غگلستا1 10363 ↓ 0.27-%

 • غگلپا1 52281 ↓ 0.18-%

 • اوان1 19922 ↑ 0%

 • حسیر1 26367 ↓ 0.39-%

 • وپویا1 3418 ↑ 2.09%

 • غشهداب1 2592 ↑ 2.36%

 • زشگزا1 4800 ↑ 0.21%

 • بهپاک1 5577 ↑ 2.82%

 • وملل1 8658 ↑ 3.1%

 • سرچشمه1 5079 ↑ 1.07%

 • گکوثر1 1825 ↓ 1.03-%

 • حآسا1 13147 ↓ 4.98-%

 • ریشمک1 32125 ↓ 2.01-%

 • نطرین1 7091 ↑ 2.85%

 • ولشرق1 2323 ↓ 2.39-%

 • زبینا1 2036 ↑ 0.89%

 • زقیام1 1355 ↓ 3.05-%

 • تبرک1 8128 ↑ 3.65%

 • تاپکیش1 17393 ↑ 4.25%

 • بگیلان1 14141 ↓ 1.86-%

 • مادیرا1 5437 ↑ 0.13%

 • زکشت1 20578 ↑ 5%

 • داوه1 9741 ↑ 2.36%

 • نوین1 3572 ↑ 1.47%

 • ومعلم1 2110 ↓ 2.72-%

 • زدشت1 12324 ↑ 0.6%

 • کگهر1 46026 ↑ 0.1%

 • بزاگرس1 3279 ↓ 1.64-%

 • زماهان1 6361 ↑ 1%

 • زفکا1 7180 ↑ 4.99%

 • زشریف1 3309 ↓ 0.24-%

 • دکپسول1 29515 ↑ 5%

 • رنیک1 10779 ↑ 1.33%

 • درهآور1 23001 ↑ 3.89%

 • بجهرم1 1934 ↑ 2.53%

 • غویتا1 5963 ↓ 3.85-%

 • هجرت1 27377 ↓ 0.43-%

 • دتوزیع1 27490 ↑ 0.03%

 • فرابورس1 18874 ↑ 1.07%

 • شصدف1 32687 ↑ 1.7%

 • وآوا1 2667 ↑ 2.73%

 • فروی1 18368 ↑ 1.8%

 • ومهان1 4319 ↑ 0.16%

 • پیزد1 53629 ↑ 2.78%

 • کلر1 105136 ↓ 2.74-%

 • ساوه1 43868 ↑ 0.7%

 • غگیلا1 14220 ↓ 0.16-%

 • رافزا1 56716 ↑ 0.89%

 • شگویا1 11152 ↑ 4.93%

 • آریا1 109620 ↑ 0.23%

 • صبا1 6078 ↓ 0.57-%

 • بخاور1 4042 ↑ 0%

 • گدنا1 12936 ↓ 3.15-%

 • شاروم1 13880 ↑ 0.73%

 • زملارد1 19473 ↑ 0.97%

 • وکبهمن1 9856 ↓ 0.64-%

 • بپیوند1 9533 ↓ 0.79-%

 • بنو1 6398 ↓ 0.71-%

 • وسپهر1 7060 ↑ 0.01%

 • غصینو1 22325 ↓ 5-%

 • چخزر1 27508 ↓ 1.87-%

 • سپیدار1 20717 ↓ 1.51-%

 • فتوسا1 10079 ↓ 0.39-%

 • فگستر1 9159 ↑ 2.85%

 • کزغال1 30944 ↑ 1.15%

 • حآفرین1 5376 ↓ 4.98-%

 • مدیریت1 9047 ↑ 0%

 • توسن1 21086 ↓ 5-%

 • لطیف1 37385 ↑ 0%

 • فجهان1 5484 ↑ 0.16%

 • وهامون1 2747 ↓ 0.4-%

 • شکام1 31281 ↑ 0.5%

 • شجم1 12648 ↑ 0%

 • اتکا تهران1 500 ↑ 0%

 • طلا1 94620 ↓ 1.01-%

 • زر1 57697 ↓ 1.27-%

 • گوهر1 66642 ↓ 0.84-%

 • عیار1 33898 ↓ 0.6-%

 • نهال1 20000 ↓ 0.34-%

 • سحرخیز1 19205 ↓ 2.37-%

 • عسیرجان1 1295560 ↑ 0%

 • کهربا1 11470 ↓ 0.89-%

 • صغدیر4081 1005000 ↑ 0.5%

 • وشمال1 74799 ↓ 4-%

 • حاریا1 15490 ↑ 0%

 • بتک1 34464 ↑ 0%

 • شستان1 3725 ↓ 1.98-%

 • قجام1 6322 ↓ 1.99-%

 • سایرا1 29496 ↑ 0%

 • سفارود1 16285 ↓ 2-%

 • تفیرو1 19045 ↑ 0%

 • شتولی1 20600 ↑ 0%

 • شکف1 97447 ↑ 0%

 • شصفها1 119768 ↑ 2%

 • فاهواز1 6025 ↓ 1.99-%

 • فنرژی1 12420 ↓ 3.99-%

 • شمواد1 44385 ↓ 2-%

 • وزمین1 9537 ↓ 3.17-%

 • وملت1 2353 ↓ 0.88-%

 • قنقش1 117537 ↑ 2%

 • کهرام1 88669 ↑ 0%

 • ثاژن1 4791 ↓ 1.98-%

 • نبروج1 5828 ↑ 0%

 • فن آوا1 10252 ↑ 0%

 • شکبیر1 96004 ↓ 0.61-%

 • سجام1 2229 ↓ 1.03-%

 • شلرد1 11482 ↑ 0.51%

 • سنوین1 6971 ↓ 3-%

 • نیرو1 33388 ↑ 1.05%

 • آریان1 14839 ↑ 2.7%

 • بمیلا1 7422 ↑ 2.99%

 • تکنار1 53414 ↓ 0.94-%

 • داراب1 2233 ↑ 0%

 • فسا1 1033 ↑ 0%

 • جهرم1 1351 ↑ 0%

 • حرهشا1 102911 ↑ 0%

 • معیار 1 41099 ↓ 0.63-%

 • سخواف1 7728 ↓ 4.99-%

 • آرمان1 5714 ↓ 3-%

 • فلات1 10526 ↓ 1.99-%

 • وکادو1 14178 ↑ 0.89%

 • دشیری1 122325 ↓ 3-%

 • غشوکو1 8227 ↓ 1.27-%

 • حبندر1 15420 ↓ 2.99-%

 • ولراز1 20400 ↓ 3-%

 • ورازی1 1614 ↑ 2.99%

 • ولتجار1 2790 ↓ 1.78-%

 • سامان1 7374 ↑ 0%

 • ثعتما1 26967 ↓ 3-%

 • ویسا1 7951 ↑ 1.57%

 • ثنظام1 21948 ↓ 3-%

 • دحاوی1 4541 ↑ 0.22%

 • ثجوان1 4956 ↓ 2.98-%

 • کصدف1 19887 ↓ 3-%

 • کباده1 24663 ↑ 5%

 • واحصا1 47540 ↓ 3-%

 • واحیا1 130586 ↑ 0%

 • سفاسی1 3602 ↑ 0%

 • تشتاد1 4736 ↓ 2.98-%

 • گکیش1 28943 ↓ 3-%

 • فبیرا1 1873 ↑ 2.96%

 • لکما1 937 ↑ 0%

 • سلار1 27663 ↓ 3-%

 • وثوق1 8729 ↓ 2.99-%

 • لازما1 28763 ↓ 2.04-%

 • پلاست1 7977 ↓ 2.99-%

 • کقزوی1 8173 ↑ 0.35%

 • بایکا1 18908 ↓ 5-%

 • لپیام1 32025 ↓ 3-%

 • غناب1 118409 ↑ 3%

 • خصدرا1 2132 ↓ 2.2-%

 • وثنو1 4369 ↑ 2.99%

 • وسالت1 1051 ↑ 4.95%

 • قیستو1 23858 ↑ 0.97%

 • شزنگ1 149521 ↓ 1.3-%

 • کایتا1 9515 ↑ 3%

 • لخانه1 17153 ↓ 3-%

 • وشهر1 4496 ↑ 0.33%

 • وآفری1 3522 ↑ 1.62%

 • وآرین1 1875 ↓ 3-%

 • ثنام1 11274 ↓ 5-%

 • ومشان1 44070 ↓ 5-%

 • ثقزوی1 29378 ↑ 0%

 • فالوم1 25400 ↓ 5-%

 • پارتا1 24406 ↓ 5-%

 • ثاصفا1 8558 ↓ 2.99-%

 • شسم1 100863 ↑ 0%

 • ساذری1 9778 ↓ 3-%

 • پلوله1 25985 ↑ 0.6%

 • ولانا1 11194 ↓ 2.24-%

 • سباقر1 12661 ↑ 2.99%

 • سمتاز1 14065 ↓ 2.92-%

 • تپکو1 3179 ↓ 2.97-%

 • وتعاون1 1684 ↓ 2.95-%

 • وسنا1 11174 ↓ 2.99-%

 • وارس1 11153 ↑ 2.25%

 • وآتوس1 25254 ↓ 3-%

 • فبستم1 795 ↑ 0%

 • وحافظ1 9385 ↓ 2.99-%

 • وثخوز1 32183 ↑ 4.98%

 • نتوس1 10904 ↓ 1.04-%

 • وسدید1 1102 ↑ 2.97%

 • شرنگی1 177387 ↓ 2.98-%

 • ثزاگرس1 33514 ↑ 5%

 • وسین1 3827 ↑ 2.97%

 • فافزا1 35736 ↓ 3-%

 • خودکفا1 8419 ↑ 2.99%

 • کفرآور1 20154 ↑ 1.18%

 • تابا1 23336 ↓ 3-%

 • فوکا1 15034 ↑ 3%

 • تپولا1 16477 ↓ 3-%

 • قاروم1 1 ↑ 0%

 • گپارس1 133040 ↓ 3-%

 • وایرا1 4459 ↓ 2.98-%

 • ثتوسا1 14794 ↑ 0%

 • ساروج1 15619 ↑ 2.01%

 • وجامی1 6961 ↓ 2.99-%

 • آبین1 1724 ↑ 4.58%

 • دقاضی1 26669 ↓ 0.3-%

 • وبرق1 121442 ↓ 3-%

 • وحکمت1 3638 ↑ 0%

 • خعمرا1 4392 ↑ 3%

 • وپسا1 1677 ↓ 2.96-%

 • سکارون1 44030 ↓ 5-%

 • شپلی1 6259 ↑ 2.77%

 • کمینا1 9761 ↓ 3-%

 • شساخت1 43719 ↓ 2.87-%

 • خفناور1 39445 ↓ 5-%

 • غپونه1 12002 ↓ 3-%

 • خکاوه1 3412 ↑ 1.35%

 • خکرمان1 2905 ↑ 2.98%

 • وفتخار1 1874 ↓ 0.26-%

 • جوین1 2476 ↓ 2.96-%

 • سمایه1 6260 ↓ 2.99-%

 • شفارا1 7056 ↑ 0.3%

 • فنفت1 16332 ↓ 1.64-%

 • وگردش1 11332 ↑ 0.71%

 • شلیا1 38603 ↓ 3-%

 • قشرین1 7096 ↓ 2.99-%

 • وهنر1 2657 ↓ 1.73-%

 • غبهار1 17903 ↓ 3-%

 • خبازرس1 23295 ↓ 3-%

 • شپترو1 2992 ↓ 0.23-%

 • گشان1 21839 ↑ 3%

 • تماوند1 5754 ↑ 2.99%

 • تمحرکه1 19623 ↓ 3-%

 • وامین1 12610 ↓ 1.15-%

 • ولقمان1 3143 ↓ 0.92-%

 • قتربت1 49538 ↓ 1.96-%

 • خبنیان1 220494 ↑ 0%

 • فکمند1 37958 ↑ 0%

 • فافق1 3411 ↓ 0.6-%

 • حشکوه1 3797 ↑ 0.03%

 • حگردش1 4386 ↓ 2.99-%

 • همبین1021 1 ↑ 0%

 • هنوری1021 1 ↑ 0%

 • هپارس1021 1 ↑ 0%

 • هفجر1021 1 ↑ 0%

 • هکویر1091 864 ↑ 0%

 • هبساز1031 605 ↑ 0%

 • هامید1041 458 ↑ 0%

 • هفارس0141 1 ↑ 0%

 • هفارس1041 400 ↓ 7.83-%

 • هصیکو1081 108 ↑ 0%

 • هکشو2081 529 ↑ 0%

 • آسام1 117903 ↑ 0.01%

 • کاریس1 12849 ↑ 1.65%

 • آساس1 166218 ↑ 1.12%

 • اطلس1 242647 ↑ 1.38%

 • الماس1 99205 ↑ 0.05%

 • اعتماد1 40517 ↑ 0.1%

 • صایند1 10010 ↑ 0.35%

 • سخند1 10060 ↓ 1.11-%

 • ثروتم1 76823 ↑ 1.15%

 • آگاس1 77634 ↑ 1.33%

 • آکورد1 35618 ↑ 0.06%

 • آتیمس1 179959 ↑ 2.19%

 • رویش1 1960215 ↑ 0%

 • آشناتک1 1054494 ↑ 0%

 • اوصتا1 20757 ↑ 0.05%

 • آسامید1 13582 ↑ 0.05%

 • دارا1 10009 ↑ 0.15%

 • دمعیار1 10005 ↑ 0%

 • ونچر1 410000 ↑ 0%

 • گنجین1 14317 ↑ 0.06%

 • آوا1 7810 ↑ 3.31%

 • داریک1 12005 ↑ 0.05%

 • مدیر1 9543 ↑ 1.65%

 • ثروت1 219447 ↑ 0%

 • زرین1 12630 ↑ 0.94%

 • فراز1 14208 ↑ 0.01%

 • پیشگام1 198000 ↑ 0%

 • سپیدما1 11489 ↑ 0.05%

 • کامیاب1 11021 ↑ 0.05%

 • سیناد1 10017 ↑ 0.01%

 • پادا1 104848 ↑ 0.74%

 • کمان1 377836 ↑ 0.08%

 • ثبات1 10529 ↑ 0.06%

 • داریوش1 9618 ↑ 1.27%

 • کارا1 10333 ↑ 0.05%

 • اوج1 10115 ↑ 0.01%

 • ویستا1 10132 ↑ 0.67%

 • ثمین1 10352 ↑ 4.09%

 • سورین1 350000 ↑ 0%

 • رماس1 10000 ↑ 0%

 • صنوین1 91670 ↑ 1.66%

 • فیروزه1 166870 ↑ 1.4%

 • کاردان1 183260 ↑ 1.2%

 • سپاس1 10011 ↑ 0.05%

 • پارند1 10013 ↑ 0.06%

 • کیان1 31956 ↑ 0.06%

 • امین یکم1 10079 ↑ 0.1%

 • نگین1 52480 ↑ 1.88%

 • کمند1 10015 ↑ 0.09%

 • فیروزا1 25750 ↑ 0.16%

 • افق ملت1 138350 ↑ 1.35%

 • سرو1 68210 ↑ 1.22%

 • ارمغان1 10010 ↑ 0.05%

 • تصمیم1 18169 ↑ 0.1%

 • بذر1 93600 ↑ 1.6%

 • افران1 14938 ↑ 0.05%

 • یاقوت1 13739 ↑ 0.08%

 • ارزش1 9390 ↑ 0.97%

 • سپر1 13307 ↑ 0.14%

 • خاتم1 12443 ↑ 0.1%

 • فردا1 11959 ↑ 0.05%

 • کارین1 10095 ↑ 0.07%

 • وبازار1 11680 ↑ 1.65%

 • ثهام1 10757 ↓ 0.24-%

 • همای1 10098 ↑ 0.09%

 • مانی1 10593 ↑ 0.07%

 • زیتون1 9546 ↑ 4.15%

 • انار1 10000 ↑ 0%

 • اخزا7231 997150 ↑ 0%

 • اخزا8111 983873 ↑ 0.16%

 • اخزا8141 898470 ↑ 0.08%

 • اخزا8091 996468 ↑ 0.01%

 • اخزا8101 988789 ↑ 0.19%

 • اخزا8121 967832 ↑ 0.15%

 • اخزا8131 914985 ↑ 0.33%

 • اخزا8151 888038 ↑ 0.02%

 • اخزا8161 873652 ↓ 0.07-%

 • اخزا8171 870445 ↓ 0.43-%

 • اخزا8181 854937 ↓ 0.19-%

 • اخزا8201 665517 ↑ 1.92%

 • اخزا8211 651944 ↑ 0.01%

 • اخزا9011 849039 ↓ 0.28-%

 • اخزا9021 791438 ↓ 0.17-%

 • اخزا9031 781651 ↓ 0.44-%

 • اخزا9041 770739 ↑ 0%

 • اخزا9051 746904 ↑ 0.96%

 • اخزا9061 742000 ↑ 2.66%

 • اخزا9071 678978 ↓ 1.4-%

 • اخزا9081 686154 ↓ 0.98-%

 • اخزا9091 725596 ↓ 0.25-%

 • اخزا9101 664128 ↓ 0.96-%

 • اخزا9111 650178 ↓ 0.77-%

 • اخزا9141 627717 ↓ 0.88-%

 • اخزا9161 746500 ↑ 0%

 • اخزا9171 910050 ↑ 0.09%

 • اخزا9181 893879 ↑ 0%

 • اخزا0041 542328 ↑ 0.18%

 • اخزا0011 512410 ↑ 0.07%

 • اخزا0021 492030 ↑ 0.09%

 • اخزا0031 554355 ↑ 0.13%

 • اخزا0051 529205 ↑ 0.15%

 • اخزا0061 521636 ↑ 0.41%

 • اخزا0071 505744 ↑ 0.09%

 • اخزا0081 503660 ↓ 0.06-%

 • اخزا0091 495215 ↑ 1.03%

 • کابگن1 5902 ↑ 0%

 • فسدید1 104707 ↓ 1-%

 • سپرمی1 11741 ↑ 1.99%

 • شگامرن1 268488 ↑ 0%

 • غگز1 10001 ↑ 0%

 • سنفت0041 1255000 ↑ 0%

 • سمیعا0021 1435719 ↑ 0%

 • سنفت1021 1475783 ↑ 0%

 • سنفت0061 1196080 ↑ 0%

 • سحرا0211 318566 ↑ 0%

 • سنفت0111 1670020 ↑ 0%

 • سنفت0091 1675220 ↑ 0%

 • سنفت0131 1663635 ↑ 0%

 • سبرق0211 191500 ↑ 0%

 • سکوثر0211 426805 ↑ 0%

 • ضسپا80391 540 ↑ 0%

 • ضسپا80401 337 ↑ 0%

 • ضسپا80411 160 ↑ 0%

 • ضسپا80421 39 ↑ 0%

 • ضسپا80431 15 ↑ 0%

 • ضسپا80461 1 ↑ 0%

 • ضغدر80551 8000 ↑ 0%

 • ضغدر80561 7000 ↑ 0%

 • ضغدر80571 5797 ↑ 0%

 • ضغدر80581 4841 ↑ 0%

 • ضغدر80591 2930 ↑ 0%

 • ضغدر80601 1185 ↑ 0%

 • ضبدر80731 4256 ↑ 0%

 • ضبدر80741 3849 ↑ 0%

 • ضبدر80751 3266 ↑ 0%

 • ضبدر80761 2898 ↑ 0%

 • ضبدر80771 2114 ↑ 0%

 • ضبدر80781 1136 ↑ 0%

 • ضبدر80791 301 ↑ 0%

 • ضبدر80801 10 ↑ 0%

 • ضپال20001 13450 ↑ 0%

 • ضپال20011 10000 ↑ 0%

 • ضپال20021 6500 ↓ 26.97-%

 • ضپال20041 7200 ↑ 0%

 • ضپال20061 795 ↓ 1.25-%

 • ضپال20071 409 ↓ 7.96-%

 • طپال20041 700 ↑ 0%

 • ضملت80381 1496 ↑ 0%

 • ضملت80391 1100 ↑ 0%

 • ضملت80401 552 ↑ 0%

 • ضملت80411 51 ↑ 0%

 • ضملت80421 1 ↑ 0%

 • ضملت80431 1 ↑ 0%

 • ضملت80441 1 ↑ 0%

 • ضگل80791 667 ↑ 0%

 • طگل80801 3000 ↑ 0%

 • ضچاد10201 10000 ↑ 0%

 • ضچاد10221 1900 ↑ 0%

 • ضخود10491 723 ↑ 6.23%

 • ضخود10501 581 ↑ 9.34%

 • ضخود10511 373 ↓ 3.22-%

 • ضخود10521 244 ↑ 5.99%

 • ضخود10531 42 ↓ 27.45-%

 • ضخود10541 24 ↑ 0%

 • ضخود10551 15 ↑ 0%

 • طخود10501 20 ↑ 0%

 • طخود10511 30 ↑ 0%

 • طخود10521 99 ↑ 0%

 • ضپنا10301 4340 ↑ 6.74%

 • ضپنا10311 2050 ↑ 0%

 • ضپنا10321 600 ↑ 0%

 • ضپنا10341 63 ↑ 0%

 • ضپنا10351 300 ↑ 0%

 • ضملی11571 6000 ↑ 0%

 • ضملی11581 1900 ↓ 25.72-%

 • ضملی11591 2134 ↑ 30.73%

 • ضملی11601 600 ↓ 77.92-%

 • ضملی11611 444 ↓ 4.9-%

 • ضملی11621 100 ↓ 66.67-%

 • ضخوز10221 1860 ↑ 0%

 • ضخوز10231 1300 ↑ 0%

 • ضپیک10281 6850 ↑ 0%

 • ضپیک10311 1240 ↑ 37.78%

 • ضپیک10321 400 ↑ 0%

 • ضجار10191 475 ↑ 9.89%

 • ضجار10201 307 ↑ 10.26%

 • ضجار10211 180 ↑ 0.56%

 • ضجار10221 103 ↑ 10.31%

 • ضجار10231 11 ↑ 22.22%

 • ضجار10241 13 ↑ 30%

 • ضجار10261 20 ↑ 0%

 • ضفلا11601 3900 ↑ 0%

 • ضفلا11611 3100 ↑ 0%

 • ضفلا11621 2433 ↑ 18.18%

 • ضفلا11631 1521 ↑ 27.65%

 • ضفلا11641 622 ↑ 11.03%

 • ضفلا11651 350 ↑ 17.45%

 • ضفلا11661 15 ↑ 0%

 • ضفلا11671 100 ↑ 0%

 • طجار10201 45 ↑ 0%

 • طجار10211 115 ↑ 0%

 • طجار10221 150 ↑ 0%

 • طجار10231 700 ↑ 0%

 • طفلا11631 130 ↑ 0%

 • طفلا11641 1500 ↑ 0%

 • طفلا11651 1451 ↑ 0%

 • ضپاس10091 310 ↑ 8.95%

 • ضپاس10101 381 ↓ 5.01-%

 • ضپاس10111 212 ↑ 106.77%

 • ضپاس10121 144 ↑ 21.48%

 • ضپاس10131 58 ↑ 9.43%

 • ضپاس10141 40 ↑ 0%

 • ضمخا10341 1363 ↓ 6.21-%

 • ضمخا10351 700 ↓ 3.45-%

 • ضمخا10361 226 ↑ 0%

 • ضمخا10371 50 ↑ 0%

 • ضمخا10381 350 ↑ 0%

 • ضمخا10391 100 ↑ 0%

 • ضمخا10401 38 ↑ 0%

 • طپاس10111 81 ↑ 0%

 • ضسان10481 15531 ↑ 0%

 • ضسان10491 14000 ↑ 0%

 • ضسان10511 8990 ↑ 0%

 • ضسان10541 4000 ↑ 0%

 • ضسان10551 2800 ↑ 0%

 • ضفار11291 5130 ↑ 0%

 • ضفار11301 4537 ↑ 0%

 • ضفار11311 2260 ↑ 0%

 • ضفار11321 2200 ↑ 0%

 • ضفار11331 600 ↑ 0%

 • ضفار11341 420 ↑ 0%

 • ضصاد11101 435 ↑ 7.41%

 • ضصاد11111 302 ↑ 19.48%

 • ضصاد11121 175 ↓ 24-%

 • ضصاد11131 130 ↑ 7.76%

 • ضصاد11141 40 ↑ 2.78%

 • ضصاد11151 25 ↑ 0%

 • ضترا11301 1400 ↑ 4.71%

 • ضترا11311 954 ↓ 3.65-%

 • ضترا11321 500 ↑ 0%

 • ضترا11331 300 ↑ 0%

 • ضترا11341 111 ↑ 0%

 • ضترا11351 81 ↑ 0%

 • طصاد11121 70 ↑ 0%

 • طصاد11131 200 ↑ 0%

 • ضملت11311 1105 ↑ 7.35%

 • ضملت11321 652 ↑ 5.18%

 • ضملت11331 365 ↑ 8.51%

 • ضملت11341 120 ↓ 11.11-%

 • ضملت11351 80 ↓ 19.19-%

 • ضملت11361 42 ↑ 0%

 • ضشنا10461 1600 ↑ 0%

 • ضشنا10471 2500 ↑ 98.41%

 • ضشنا10481 797 ↑ 27.73%

 • ضشنا10491 378 ↑ 30.58%

 • ضشنا10501 121 ↑ 25.24%

 • ضشنا10511 94 ↑ 0%

 • ضشنا10521 50 ↑ 0%

 • طملت11331 43 ↑ 0%

 • طملت11341 60 ↑ 0%

 • ضگل11511 12000 ↑ 0%

 • ضگل11551 2500 ↑ 0%

 • ضگل11561 1200 ↑ 0%

 • ضبدر11611 2000 ↑ 0%

 • ضبدر11621 1858 ↑ 21.88%

 • ضبدر11631 1106 ↑ 21.68%

 • ضبدر11641 499 ↑ 3.34%

 • ضبدر11651 330 ↑ 10.37%

 • ضغدر11291 5945 ↑ 0%

 • ضغدر11301 6367 ↑ 0%

 • ضغدر11311 4500 ↑ 18.2%

 • ضغدر11321 2050 ↑ 0%

 • ضغدر11331 2800 ↑ 0%

 • ضسپا11141 180 ↑ 0%

 • ضسپا11151 200 ↑ 0%

 • ضستا10001 3700 ↑ 0%

 • ضستا10011 2616 ↑ 0%

 • ضستا10021 2500 ↑ 8.38%

 • ضستا10031 1667 ↑ 5.11%

 • ضستا10041 821 ↓ 1.23-%

 • ضستا10051 303 ↑ 14.07%

 • ضستا10061 100 ↑ 0%

 • ضستا10071 102 ↑ 0%

 • طستا10031 1900 ↑ 0%

 • کیمیاتک1 24560 ↑ 0.33%

 • دارا یکم1 111240 ↑ 1.09%

 • پالایش1 71370 ↑ 1.46%

 • سلامت61 1000000 ↑ 0%

 • شرق14001 996950 ↓ 1.59-%

 • اشاد11 1000000 ↑ 0%

 • تملی6121 707883 ↑ 0%

 • تملی7011 707458 ↑ 0%

 • تملی7021 917769 ↑ 5%

 • تملی7031 561337 ↑ 0%

 • تملی7041 769656 ↑ 5%

 • تملی7051 654478 ↓ 5-%

 • تملی7061 691916 ↓ 1.62-%

 • حکمت011 987500 ↑ 0%

 • مبین0111 976000 ↑ 0%

 • مبین0131 956500 ↑ 0%

 • تملی7071 745750 ↑ 0%

 • تملی7081 718000 ↑ 0%

 • تملی7091 696464 ↑ 0%

 • مبین0141 985000 ↑ 0%

 • مبین0151 1000000 ↑ 0%

 • اروند041 1004171 ↑ 0%

 • اروند071 997000 ↑ 0%

 • ماهان011 943000 ↑ 0%

 • تملی7111 709392 ↑ 5%

 • اشاد101 979998 ↑ 0%

 • حریل021 984000 ↑ 0%

 • شستا0051 992000 ↑ 0.1%

 • اروند081 991000 ↑ 0%

 • اروند091 956800 ↑ 0%

 • اروند101 1009990 ↑ 1.21%

 • اروند111 973000 ↑ 0%

 • تملی7121 744894 ↑ 0%

 • تملی8011 579900 ↑ 0%

 • تملی8021 806479 ↑ 0%

 • تملی8051 780347 ↑ 4.93%

 • تملی8061 840925 ↑ 0%

 • افاد41 999999 ↑ 0%

 • تملی8071 529747 ↑ 5%

 • افاد511 999999 ↑ 0%

 • افاد531 999687 ↑ 0%

 • کیش14021 1000000 ↑ 0%

 • تملی8081 356478 ↑ 0%

 • افاد611 997000 ↑ 0%

 • تملی8091 529000 ↑ 0%

 • تسه98091 842084 ↑ 0%

 • افاد731 1000000 ↑ 0%

 • افاد741 1020000 ↑ 0%

 • تسه98101 924538 ↑ 5%

 • افاد811 979000 ↑ 0%

 • افاد821 1000000 ↑ 0%

 • افاد841 1020000 ↑ 0%

 • تسه98111 929924 ↑ 5%

 • تابان011 965940 ↑ 0%

 • تابان021 965000 ↑ 0%

 • تابان031 960000 ↑ 0%

 • اراد111 1000000 ↑ 0%

 • اراد221 1000000 ↑ 0%

 • اراد241 1000000 ↑ 0%

 • تسه98121 932906 ↑ 5%

 • تسه99011 931018 ↑ 5%

 • دومینو41 957160 ↑ 0%

 • تسه99021 929990 ↑ 5%

 • کرمان021 985010 ↑ 0%

 • اراد311 907200 ↑ 0%

 • اراد321 1000000 ↑ 0%

 • تسه99031 931698 ↑ 5%

 • اراد331 942887 ↑ 0%

 • اراد341 1000000 ↑ 0%

 • اراد351 995000 ↑ 1.89%

 • اراد361 966200 ↑ 0%

 • تسه99041 932745 ↑ 5%

 • اراد381 1000000 ↑ 0%

 • اراد421 998500 ↑ 0%

 • اراد431 950000 ↑ 0%

 • اراد451 967159 ↑ 0%

 • تسه99051 930966 ↑ 5%

 • اراد461 1000000 ↑ 0%

 • اراد481 1000000 ↑ 0%

 • اراد491 993998 ↑ 0%

 • اراد501 1000000 ↑ 0%

 • اراد511 1000000 ↑ 0%

 • تسه99061 931002 ↑ 5%

 • تسه99071 937125 ↑ 5%

 • تسه99081 928839 ↑ 5%

 • اراد551 939707 ↑ 0%

 • اراد561 1010000 ↑ 0%

 • اراد601 931666 ↑ 0%

 • تسه99091 929875 ↑ 5%

 • اراد611 1000001 ↑ 0%

 • اراد621 1000000 ↑ 0%

 • اراد651 1000000 ↑ 0%

 • تسه99101 932150 ↑ 5%

 • اراد721 936000 ↑ 0%

 • اراد731 960050 ↑ 0%

 • اراد741 990000 ↑ 0%

 • اراد751 972500 ↑ 0%

 • تسه99111 931171 ↑ 4.92%

 • تابان041 969600 ↑ 0%

 • اراد761 966667 ↑ 0%

 • اراد791 974000 ↑ 0%

 • تسه99121 935213 ↑ 5%

 • اراد841 1000000 ↑ 0%

 • صبا14041 1000000 ↑ 0%

 • تسه00011 927688 ↑ 5%

 • تسه00021 935246 ↑ 5%

 • پاسار041 1005586 ↑ 0%

 • اراد851 961000 ↑ 0%

 • اراد861 957449 ↑ 0%

 • اراد871 970000 ↑ 0.83%

 • تسه00031 931041 ↑ 5%

 • دیزل041 987409 ↑ 0%

 • تسه00041 933908 ↑ 5%

 • اراد891 990000 ↑ 0%

 • تسه00051 930969 ↑ 5%

 • تدبیر041 960000 ↑ 0%

 • تسه00061 932653 ↑ 5%

 • تسه00071 932076 ↑ 5%

 • اراد911 973140 ↑ 0%

 • اراد921 929020 ↑ 0%

 • تسه00081 939352 ↑ 5%

 • اراد931 957730 ↑ 0%

 • کرمان391 1000000 ↑ 0%

 • اراد941 919900 ↑ 0%

 • انتخاب051 1000000 ↑ 0%

 • ضذوب9001 943 ↑ 2.15%

 • ضذوب9011 424 ↑ 37.2%

 • ضذوب9021 12 ↓ 94-%

 • ضذوب9031 1 ↑ 0%

 • ضذوب9041 1 ↑ 0%

 • ضذوب9051 1 ↑ 0%

 • ضذوب9061 1 ↑ 0%

 • طذوب9021 100 ↑ 0%

 • طذوب9031 350 ↑ 133.33%

 • طذوب9041 1200 ↑ 0%

 • ضاریا12051 25000 ↑ 0%

 • ضفرابورس12001 2500 ↑ 0%

 • ضشراز12011 24000 ↑ 0%

 • ضشراز12041 2077 ↓ 53.85-%

 • ضزاگرس12061 16019 ↑ 0%

 • ضشگویا12001 5000 ↑ 0%

 • ضشگویا12011 3300 ↑ 0%

 • ضشگویا12021 2560 ↑ 10.54%

 • ضشگویا12061 38 ↑ 3700%

 • پرند1 7299 ↑ 0%

 • گواهی ظرفیت1 28852 ↑ 0%

پیش بینی اکونومیست از اقتصاد بدون تحریم ایران اقتصاد کلان

پیش بینی اکونومیست از اقتصاد بدون تحریم ایران

  بزرگنمايي:

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده 9درصد و کاهش نرخ تورم در سطح 23درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد. در بحث روابط بین‌الملل، ایران به دنبال احیای روابط دیپلماتیک با عربستان بوده است؛ اما اختلافات همچنان پابرجاست.

همزمان ایران تلاش می‌کند که روابط اقتصادی و نظامی خود را با روسیه و چین بهبود ببخشد. از نگاه تحلیلگران، ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد ماند و درصورت رفع اختلافات در روابط خارجی می‌تواند چشم‌اندازی اغوا‌کننده برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در مقابل اقتصاد ایران، با تهدیداتی روبه‌رو است. بحث کسری بودجه ساختاری، سیاست ارز چندنرخی، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع و کاهش نرخ مشارکت از مواردی است که اقتصاد ایران را در سه سال آینده تهدید می‌کند.

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در گزارشی که ویژه ایران منتشر کرده به وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال 2026 میلادی را پیش‌بینی کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد آمریکا در نیمه نخست 2022 برخی از تحریم‌های نفتی را بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. در این گزارش تاکید شده که ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده نفت منطقه، از اقتصاد متنوع‌‌‌تری برخوردار است اما در عین حال هنوز نفت و گاز، عمده درآمدهای بخش مالی و خارجی آن را تشکیل می‌دهد.

تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌های اقتصادی ایران (و به‌ویژه صادرات نفت) را محدود کرده است بنا به پیش‌بینی این واحد، ایران حمایت کوتاه‌‌‌مدت خود از خانوارهای کم‌‌‌درآمد را افزایش خواهد داد و همزمان در آستانه افزایش صادرات هیدروکربن‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌های تولید نفت و گاز خود را نیز افزایش خواهد داد. ابراهیم رییسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی را بر افزایش تولیدات داخلی معطوف خواهد کرد و دولت او تامین مالی را به سمت تولیدکنندگان صنعتی و تولیدکنندگان کارخانه‌‌‌ای هدایت می‌کند.

از نگاه این گزارش، تحولات مربوط به دو نرخی بودن ارز در ایران به شدت به روابط این کشور با آمریکا مربوط است. اما با وجود اینکه ارزش پول ایران در سال 23-2022 تقویت می‌شود، برداشت از پایه پولی برای جبران کسری بودجه موجب خواهد شد که خطر یک مارپیچ ابرتورمی همچنان وجود داشته باشد. البته با وجود سال‌ها رکود عمیق و تحریم‌های جاری، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد بود که با برخورداری از دومین جمعیت بزرگ منطقه، در صورت رفع درازمدت تنش‌‌‌ها در روابطش با آمریکا، چشم‌‌‌اندازی اغواکننده برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

با توجه به وجود انگیزه‌‌‌های کافی برای هر دوطرف، دستیابی به یک توافق با آمریکا که بر اساس آن ایران در ازای رفع تحریم‌های نفتی از میزان غنی‌‌‌سازی خود بکاهد، احتمالا در نیمه نخست سال 2022 محقق خواهد شد.

   لغو تحریم‌ها در 2022

حساس‌‌‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سال‌های 2022 تا 2026 مربوط به روابط آن با آمریکا خواهد بود. در حال حاضر تحریم‌های گسترده و مخرب اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 اعمال می‌شود. تاکنون در دوره ریاست جمهوری جدید، شاهد بی‌‌‌عملی در این رابطه بوده‌‌‌ایم و ایران بر این باور است که منافع اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها برای امنیت کوتاه‌‌‌مدت آن یک هدف ضروری تلقی می‌شود.

از سوی دیگر جو بایدن، رییس‌‌‌جمهوری آمریکا خواستار کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه است و اعمال محدویت‌‌‌ها بر برنامه هسته‌‌‌ای ایران را روشی مهم برای نیل به این هدف می‌‌‌داند. ایران خواهان تضمینی از آمریکاست مبنی بر اینکه از توافق کناره‌‌‌گیری نخواهد کرد، چیزی که نمی‌تواند به‌طور دائمی آن را انجام دهد. دولت جو بایدن اما می‌تواند حداکثر تا اواخر 2024 که مصادف است با انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا چنین تضمینی را بدهد. در نتیجه دستیابی به توافقی که برجام را بار دیگر زنده کند، در نیمه نخست سال 2022 محتمل‌‌‌تر از عدم‌دستیابی به آن است.

البته ریسک‌های قابل‌توجه کاهنده این احتمال نیز وجود دارند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند توافق بار دیگر از حدود اواخر سال 2023 شکننده خواهد شد و تا پایان سال 2024 احتمال می‌رود در پی انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا با یک تهدید دیگر مواجه شود. در روابط دیگر، به عنوان مثال رابطه با عربستان سعودی که از سال 2016 خدشه‌دار شده است، شاهد احیای روابط دیپلماتیک رسمی است که مذاکرات آن در حال حاضر در جریان است.

در میان‌‌‌مدت اما چندان محتمل نیست که این مذاکرات به تغییر معناداری در روابط دو کشور منتهی شود. ایران برای ایجاد ضربه‌‌‌گیر در برابر تهدیدهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر توسعه روابط خود با دو قدرت شرقی یعنی روسیه و چین تاکید می‌کند. این شامل افزایش خریدهای نظامی از هر دو کشور، گسترش روابط تجاری و فروش نفت به قیمت ارزان به چین در ازای سرمایه‌گذاری داخلی در زیرساخت‌‌‌هاست. به علاوه میل ایران به ایجاد ثبات در مرزها آن را وا می‌دارد تا روابطی عملی و قابل اجرا با طالبان در افغانستان بنا نهد که احتمالا شامل همکاری دیپلماتیک با روسیه و چین نیز خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که سطحی از ثبات در آن کشور ایجاد شده است.

    تمرکز بر ظرفیت‌های تولید

با توجه به انتظارات مبنی بر رفع تحریم‌ها از نیمه نخست سال 2022، سیاست ایران در وهله نخست بر افزایش ظرفیت تولید بخش‌‌‌های نفت و گاز تمرکز دارد تا از جهش سریع صادرات هیدروکربن‌‌‌ها اطمینان حاصل شود. تقاضای بیشتر از سوی چین، توسعه فاز دوم میدان گازی پارس جنوب و گشایش یک ترمینال جدید صادرات نفت در جاسک، با دسترسی بیشتر به بازارهای آسیایی ایران، به این موضوع کمک خواهند کرد. 

با افزایش سطح فقر و تشدید فشار تورمی بر مصرف بخش خصوصی، دولت ایران بر افزایش تولیدات صنعتی و کارخانه‌‌‌ای در سایر بخش‌‌‌ها همچون خودروسازی تمرکز خواهد کرد تا بتواند ابزاری برای رشد باثبات اقتصادی فراهم آورد. احتمال دارد کنترل قیمت‌‌‌ کالاهایی همچون خودروها به یک نقطه مهم در سیاست‌های دولت طی سال‌های 2022 تا 2026 تبدیل شود تا از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت شود. در عوض فشار بر سوددهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.

    هشدار پولی شدن کسری بودجه

از نگاه این گزارش، فشارهای مالی در کوتاه‌‌‌مدت در سطح شدید باقی خواهند ماند که دلیل آن تداوم تحریم‌های آمریکا و اثرات پاندمی ویروس کروناست. اما در انتهای سال مالی 2022-2021 وضع بهتر خواهد شد (21 مارس تا 20 مارس) که دلیل آن افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت و سرانجام برداشتن تحریم‌هاست که باعث افزایش درآمدهای نفتی می‌شود.

طرح‌‌‌های هزینه‌‌‌ای در بودجه 2022-2021 شامل افزایش هزینه‌‌‌های رفاهی خواهد بود و مجلس لایحه‌‌‌ای را تصویب خواهد کرد که در آن پرداخت‌‌‌های ماهانه به حدود 30‌میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه ایران گنجانده شده است. گرچه صادرات نفت ایران در مقایسه با سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما این پیش‌فرض در بودجه که میانگین صادرات 3/ 2‌ میلیون بشکه در روز خواهد بود، یک برآورد بیش از حد زیاد است و صادرات نفت ایران در بازه زمانی آوریل تا اوت تنها حدود 620‌هزار بشکه در روز خواهد بود.

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده است که کسری مالی ایران از 7‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2021-2020 به 7/ 9‌درصد آن در سال مالی 2022-2021 خواهد رسید.  این کسری در وهله نخست همچنان با خلق پول جبران خواهد شد که موجب ایجاد فشارهای تورمی می‌شود اما با برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در نیمه نخست 2022 و آغاز رشد شدید درآمدهای نفتی، وضعیت مالی ایران بهبود باثباتی را تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود که در نتیجه این روند تحولات، کسری بودجه ایران در سال مالی 2024-2023 به 3/ 4 ‌درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل یابد. دسترسی به منابع مالی خارجی طی این سال‌ها بهبود خواهد یافت و احتمال دارد ایران از وام‌دهندگان خارجی همچون چین و روسیه وام بگیرد.

    هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی

بانک مرکزی ایران با تعیین نرخ سود 14 تا 22‌درصدی بر سپرده‌‌‌ها و مبادله اوراق قرضه دولتی در بازار بین بانکی، سعی کرده است با کنترل عرضه پول، هدف تورم سالانه را روی نرخ 22‌درصد تنظیم کند. این سیاست اما به دلیل هزینه‌‌‌های بالای واردات و پولی‌‌‌سازی کسری بودجه، اثری حداقلی بر نرخ تورم دارد. در نتیجه پیش از آنکه افزایش درآمدهای نفتی بتواند کاهش فشارهای تورمی ناشی از ارزش پول و بخش مالی را به ارمغان آورد، بانک مرکزی نرخ سود روزانه سپرده را در سال 2022 افزایش خواهد داد، سپس بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا از رشد اقتصادی حمایت کند.

    جهش رشد در سال آینده

افزایش تولیدات صنعتی، افزایش میانگین صادرات نفت به چین و افزایش دیرهنگام نرخ واکسیناسیون کووید-19، از رشد مثبت در سال‌های 2022-2021 حمایت خواهد کرد. اما به درازا کشیدن مذاکرات با آمریکا بر سر رفع تحریم‌ها چشم‌‌‌انداز افزایش بیشتر صادرات را برای اغلب ماه‌های سال 2022-2021 محدود می‌کند و رشد سریع تورم فشار سنگینی را بر مصرف بخش خصوصی وارد خواهد آورد.

در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2022-2021 تقریبا متوقف شود و نرخ تنها 2‌درصد را تجربه کند. پس از آن اما در سال 2023-2022 جهش شدیدی خواهد یافت و به 9/ 8‌درصد خواهد رسید چون کل سال رفع تحریم‌ها اجرا خواهد شد و اجازه خواهد داد حجم صادرات نفت افزایشی 200‌درصدی را تجربه کند اما از آنجا که نرخ تورم همچنان بالا و افزایش میانگین دستمزدهای حقیقی ضعیف خواهد بود، به‌نظر نمی‌رسد که سطح فقر چندان کاهش یابد و این بر شرکت‌های خارجی که به دنبال صادرات کالاهای غیرسرمایه‌‌‌ای به ایران (همچون غذا و کالاهای مصرفی) هستند، فشار خواهد آورد. البته این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با توجه به ماهیت پیچیده احیای اقتصادی، در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها در سال 2024، اقتصاد ایران در سال‌های 2025-2024 تا 2027-2026 به رکود بازگردد.

   افت تورم تا 17‌درصد

کاهش ارزش ریال در بازار موازی، کمبودهای ناشی از تحریم‌ها و پولی‌‌‌سازی کسری بودجه همچنان بر نرخ تورم سریع خواهد افزود، نرخ سالانه‌‌‌ای که در بازه ژانویه تا سپتامبر به 4/ 46‌درصد رسید. با توجه به اینکه پولی‌‌‌سازی کسری بودجه همچنان موجب رشد عرضه پول در کوتاه‌‌‌مدت می‌شود، مقامات، ریسک سوق دادن ایران به ورطه یک مارپیچ ابرتورمی نابودگر را می‌‌‌پذیرند.

اما یک افزایش شدید در صادرات نفت در نیمه نخست دوره مورد پیش‌بینی، از کمبود ارز خارجی خواهد کاست و از تداوم ابرتورم پیشگیری خواهد کرد. در نتیجه واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم در سال 2022 به 23‌درصد کاهش یابد. با ادامه این روند - و افزایش صادرات نفت که موجب تقویت ریال در بازار موازی می‌شود- میانگین نرخ تورم در سال 2023 به 2/ 17‌درصد کاهش خواهد یافت.

    نرخ ارز

ایران برای واردات معدود اقلام غذایی از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کند. اما از اواسط سال 2018 از ارز با این نرخ عمدتا مورد استفاده قرار نگرفته و نرخ موازی دیگری (که در اوایل نوامبر حدود 27500 تومان بود) در اغلب امور از جمله برای بودجه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کوتاه‌‌‌مدت مقامات مجبورند از ذخایر ارزی برای مقابله با نوسانات استفاده کنند. اما انتظار می‌رود از حدود اوایل تا اواسط سال 2022 تا اواخر 2023 به واسطه بهبود روابط با آمریکا نرخ بازاری ریال تقویت شود. پس از آن اما به واسطه بازگشت احتمالی تحریم‌ها این نرخ به شدت تضعیف خواهد شد و در پایان 2026، نرخ ریال در برابر هر دلار به 297780 خواهد رسید.

   تحولات تجارت خارجی در سال‌های آتی

انتظار واحد اطلاعات اکونومیست این است که حجم صادرات نفت در سال 2022 به شدت افزایش یابد و به میانگین بیش از 2‌میلیون بشکه در روز برسد. این حجم در حال حاضر حدود 600 تا 700‌هزار بشکه در روز است. انتظار می‌رود این حجم تنها در سال 2023 به رکورد روزانه 4/ 2‌میلیون بشکه سال 2017 خواهد رسید. درآمدهای غیرنفتی نیز افزایش خواهند یافت چون تقاضای منطقه‌‌‌ای بیشتر خواهد شد.

هزینه ‌بر واردات نیز در دوره 2023-2022 افزایش خواهد یافت چون اقتصاد ایران از رکودی طولانی خارج خواهد شد اما احتمال بازگشت تحریم‌ها در 2024 موجب می‌شود مازاد تجاری در بازه زمانی 2026 تا 2024 به شدت کاهش یابد.  احیای تجارت کالاها همراه با افزایش هزینه در بخش خدمات خواهد بود. کاهش واضح کسری خدمات در سال 2023 به مدد احیای ورود گردشگران در سال 2025-2024 دوباره افزایشی خواهد شد چون تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بر میزان ورود گردشگران اثر منفی خواهد گذاشت. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که در بخش تجارت مازاد حساب جاری در سال2023-2022  به میانگین 9/ 9‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و پس از آن در سال 2026 به کسری تبدیل می‌شود که ناشی از تغییرات حساب تجاری است.

   چشم‌‌‌انداز روشن روابط ایران و عربستان

وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که عربستان برای ترمیم روابطش با ایران جدی است. با وجودی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال 2016 به طور کامل قطع شد، ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی هر دو طرف را به سمت نزدیک شدن سوق داده است. به طوری‌که در 6ماه گذشته چهار دور مذاکرات مستقیم میان ایران و عربستان صورت گرفته است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد که توافقی در آینده نزدیک میان این دو کشور برقرار شود و راه را برای کاهش تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای هموار کند. با این حال، اختلافات اساسی همچنان باقی‌‌‌است و می‌تواند به افزایش مجدد تنش‌‌‌ها در میان‌‌‌مدت منجر شود.

 احتمال دستیابی به توافق برجام در نیمه اول 2022

وزیر امور خارجه ایران روز دوم اکتبر اعلام کرد که آمریکا باید به عنوان نشانه‌‌‌ای از حسن نیتش برای شروع دوباره مذاکرات هسته‌‌‌ای 10 میلیاد دلار از دارایی‌‌‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند.  از سوی دیگر، اجماع فزاینده‌‌‌ای در ایران در مورد لزوم درخواست‌‌‌های بیشتر وجود دارد تا در صورت دستیابی به توافق از تاثیرات مثبت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اطمینان حاصل شود.

هر دوی این موارد نشان می‌دهند که از‌‌‌سرگیری سریع مذاکرات در حال حاضر بسیار نامحتمل است. اکونومیست انتظار دارد که این توافق به جای اواخر سال 2021 در اوایل 2022 صورت گیرد. به علاوه، ریسک خارج شدن کامل آمریکا از مذاکرات به دلیل طولانی شدن لیست درخواست‌های ایران، نیز در حال افزایش است. از سوی دیگر به دنبال مرحله ششم مذاکرات هسته‌‌‌ای که در ماه ژوئن صورت گرفت، پیش‌‌‌نویس توافق روند پیوستن دوباره به برجام، حتی در صورت در بن‌‌‌بست باقی‌‌‌ماندن حوزه‌‌‌های کلیدی توافق، مورد موافقت قرار گرفته است.

به این دلیل است که برخی از امضا‌‌‌کنندگان برجام تاکید دارند ایران باید از جایی که دور ششم مذاکرات پایان یافته است، به آن بپیوندد. با این وجود بر اساس این گزارش اظهارات وزیر امور خارجه ایران نشان می‌دهد که این مساله محقق نخواهد شد که به معنای بعید بودن پیشرفت سریع در مذاکرات است.

از سوی دیگر، بر اساس این گزارش، شواهد گویای آن هستند که مذاکره‌‌‌کنندگان ایرانی علاوه بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران تقاضاهای دیگری را نیز مطرح خواهند کرد. مقاله‌ای که توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ایران منتشر شده با اشاره به ساختار نظارتی یک‌جانبه برجام، پیشنهاد می‌کند که ایران باید در زمان تحریم‌ها توانایی صادرات میزان روشنی از نفت و همچنین سطح مشخصی از تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا را داشته باشد.

اکونومیست معتقد است که دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت محتمل است، هر چند در بلندمدت ممکن است با تهدید روبه‌رو شود اما در صورتی که هر دو طرف در بن‌‌‌بست باقی بمانند و نتوانند به مصالحه برسند، احتمالا مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم می‌‌‌پاشد و آمریکا برای محدود‌‌‌کردن توان هسته‌‌‌ای ایران به سراغ برنامه B خواهد رفت. سیاست فشار حداکثری به ایران در نظر گرفته خواهد شد که در کوتاه‌مدت کاهش شدید ارزش ریال را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، انتظار می‌رود آمریکا بر حملات سایبری و احتمالا هوایی مشترک با اسراییل علیه ایران تمرکز کند. در این مرحله ایران احتمالا از تشدید تحریم‌های اروپا نیز متضرر خواهد شد و خطر فزاینده بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وجود دارد.

   کاهش نرخ مشارکت نیروی کار

نرخ بیکاری ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، ولی نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال ایرانی 2021-2020 تا 6/ 9‌درصد افزایش نشان خواهد داد. مشارکت نیروی کار در ایران اما هم به طور فصلی و هم سالانه کاهشی پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، عامل اساسی در بالا بودن نرخ بیکاری ایران خارج شدن افراد از جمع نیروهای کار  است که دیگر به عنوان جویای کار ثبت نمی‌‌‌شوند. مشارکت نیروی کار ایران در دوره ژانویه-سپتامبر تنها حدود 41‌درصد بوده است.

نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) نیز در پایان ماه سپتامبر بیش از 25‌درصد بوده است و با توجه به اینکه سالانه حدود یک‌میلیون نفر به نیروهای کاری ایران اضافه می‌‌‌شوند، حس نارضایتی از کمبود فرصت‌‌‌های شغلی، یکی از عوامل اصلی و ریسک‌های سیاسی مهم برای دولت در طول سال‌های  2026-2022 خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌های اکونومیست گویای پایداری نرخ بیکاری بالا در ایران در دوره 2026-2022 است که از طریق افزایش پرداخت‌‌‌های رفاهی، بار مالی ایجاد خواهد کرد و به مخالفت‌‌‌های سیاسی دامن خواهد زد.

   نیاز به سرمایه‌گذاری 11‌میلیارد دلاری در صنعت برق

مقامات ارشد ایران نسبت به قطع برق در زمستان 2021 هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه 16‌درصد از ظرفیت تولید ملی از طریق منابع برق‌آبی تامین می‌شود، تاثیرات بلندمدت تغییرات اقلیمی می‌تواند کمبود برق را به مشکلی دائمی برای ایران تبدیل کند. با این وجود، مدیریت ضعیف آب، جمع‌آوری محدود و آلوده شدن آب سدها، حتی در کوتاه‌‌‌مدت نیز این موضوع را تشدید خواهد بود.

اکونومیست معتقد است در حالی که مقامات ایران بخشی از کمبود برق را به استخراج ناگزیر رمزارزها به دلیل تحریم‌های اقتصادی نسبت می‌دهند، این عامل نسبت به عوامل دیگر تاثیر کمتری بر کمبود برق دارد. در حال حاضر حدود 80‌درصد برق ایران از نیروگاه‌‌‌های حرارتی تامین می‌شود. بنابراین رفع کمبود گاز، که با وجود ذخایر بزرگ ایران وجود دارد، فاکتوری کلیدی برای از میان بردن قطعی‌‌‌های فصلی‌‌‌است.

با توجه به گفته‌‌‌های وزیر نفت ایران مبنی‌بر کمبود روزانه 200‌میلیون مترمکعبی گاز در زمستان امسال و لزوم سرمایه‌گذاری 11‌میلیارد دلاری در این بخش، در کوتاه‌‌‌مدت کمبود انرژی و قطعی‌‌‌های گاه‌به‌گاه، به یکی از ویژگی‌‌‌های اقتصاد ایران مبدل خواهد شد. انتظار می‌رود محدودیت‌های مالی به دولت ایران اجازه سرمایه‌گذاری کافی در افزایش ظرفیت تولید برق را نداده و کمبودهای فصلی به یکی از عوامل اختلال در تولید صنعتی و نارضایتی عمومی بدل شود.

  تمرکز ایران بر تولید گاز

وزیر نفت ایران اعلام کرده است که دولت قصد دارد با سرمایه‌گذاری 5/ 4‌میلیارد دلاری، تولید گاز در استان فارس را دو برابر کند. ارزش اقتصادی گاز آسیب‌‌‌پذیری کمتری نسبت به نفت در تحریم‌های اقتصادی دارد و میعانات گازی به صورت منطقه‌‌‌ای صادر می‌شوند.

این امر نه‌‌‌تنها منبع کلیدی رشد اقتصاد ایران پس از رکود اقتصادی سال‌های 2019-2018 و 2020-2019 بوده است، بلکه امکان جایگزینی واردات کالاهای صنعتی و مقاومت در برابر تحریم‌های اقتصادی را فراهم کرده است. تمرکز بر رشد تولید گاز، همراه با ذخایر عظیم گازی ایران، نشان‌دهنده افزایش در سطح تولید ایران به‌ویژه با کاهش احتمالی برخی تحریم‌های ایران در 2023-2022 است. اما سن میدان‌های نفتی ایران بالارفته است و از طرفی ایران قصد دارد برای تامین بخشی از سرمایه موردنیاز 145‌میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌‌‌ها، از جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند. بنابراین ممکن است این فرآیند بازسازی از جانب تحریم‌ها دچار اختلال شود. رشد در بخش تولید گاز ایران در دوره 2026-2022 احتمالا اندکی کُند خواهد شد.

   پیش‌بینی رشد بورس تا 2026

با توجه به هدف دولت جدید ایران برای مقاوم‌‌‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌های آمریکا، بورس می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. مجید عشقی، رییس جدید بورس ایران، تلاش خواهد کرد برای تامین نقدینگی موردنیاز برای توسعه صنایع داخلی و درآمد دولت، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس‌‌‌های محلی ترغیب کند.

شاخص کل بورس ایران پس از سقوطی که در دولت گذشته تجربه کرد، در طول سه ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به طور مداوم روند افزایشی را طی کرده و 25‌درصد رشد داشته است. اما با وجود بازگشت اقتصاد ایران به رشد و همراه با تورم، افزایش در قیمت‌های سهام تا حد زیادی از عوامل بنیادین بازار جداست. با وجودی‌‌‌که دولت جدید ایران برای تامین مالی هزینه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود به درآمد نیاز دارد، اما ادامه راه دولت قبلی خطر ایجاد حباب را به دنبال خواهد داشت.

از سویی، با توجه به اینکه 25‌درصد از جمعیت بالغ ایران در این بازار سهام‌دار هستند، اصلاحات احتمالی می‌تواند موجب نارضایتی عمومی بخشی از جامعه باشد. با این وجود، برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به اصلاح بازار سهام ایران منجر شود، چراکه به کاهش فشارهای ارزی و تورمی کمک می‌کند و نرخ‌های بهره واقعی را افزایش می‌دهد. واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند بازارهای سرمایه در دوره  2026-2022 در حالت کلی رشد داشته باشند، ولی همچنان مستعد نوسانات بالا هستند.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نرخ رسمی 15 ارز کاهش یافت

کاهش افت ولتاژ در مناطق دورافتاده و نقاط ژرف شبکه

دستگاه‌های مسئول، عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند

آخرین خبرها از راه‌اندازی بورس بین‌الملل

چه خبر از چک‌های برگشتی؟

تولید مسکن به نیم میلیون واحد رسید

دستهای آلوده!

روشی که کاهش وزن را تا 2 برابر افزایش می‌دهد

در کدام سفرها همراه داشتن کارت واکسن یا PCR منفی ضروری است؟

روند صعودی نفت معکوس شد

بارش باران و برف در غرب کشور/ تداوم آلودگی هوای کلانشهرها

آیا جهش زیاد سویه اُمیکرون مرگ آن را رقم خواهد زد؟

لیگ قهرمانان اروپا| حذف میلان در شب صعود اتلتیکو و صدرنشینی رئال مادرید/ یاران طارمی به لیگ اروپا رفتند

65 درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند

متناسب شدن ساختار جمعیتی نیازمند افزایش نرخ باروری/منابع موجود جوابگوی رشد جمعیت است؟

تنگنای ارزی «دارو»

لیگ قهرمانان اروپا| پیروزی قاطع پاری‌‌سن‌ژرمن با دبل مسی و امباپه در شب شکست منچسترسیتی / لایپزیگ به لیگ اروپا رفت

تقابل با استقلال و پرسپولیس در ماجرای تبلیغات محیطی به روش جدید/ فدراسیون حمایت می‌کند، سازمان لیگ انتقاد!

79 فوتی جدید کرونا در کشور / 3213 نفر در شرایط شدید بیماری

افت شاخص بورس در معاملات امروز بازار

اکسپو دبی فرصتی برای بازگشت فرش دستباف ایرانی به اوج است

ثبت نام حدود دو میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن

نرخ رسمی 20 ارز کاهش یافت

افزوده شدن 913 مگاوات به تولید برق کشور/ احتمال تداوم خاموشی‌ها در تابستان

شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی اقتصاد حکایت دارد

آگهی ها

 • تفتان

© - www.shakhesbazar.com . All Rights Reserved.