شاخص بازار

بورس

 • والبر1 8450 ↓ 2.34-%

 • دامین1 2845 ↓ 1.4-%

 • کسرا1 17210 ↑ 2.59%

 • آسیا1 1773 ↑ 1.7%

 • واتی1 10100 ↓ 0.89-%

 • خاهن1 5250 ↑ 1.35%

 • پردیس1 3410 ↓ 2.49-%

 • فباهنر1 24720 ↓ 1.16-%

 • البرز1 2125 ↓ 0.28-%

 • وبوعلی1 3961 ↓ 0.28-%

 • کاما1 8190 ↓ 0.12-%

 • وبانک1 8290 ↑ 0.36%

 • دانا1 4610 ↑ 4.99%

 • خبهمن1 2118 ↑ 4.18%

 • وبیمه1 1583 ↓ 2.62-%

 • وبملت1 3047 ↓ 3.46-%

 • وتجارت1 1863 ↓ 3.07-%

 • خچرخش1 8920 ↑ 0.68%

 • کچاد1 28380 ↓ 0.56-%

 • تکمبا1 4241 ↓ 1.92-%

 • مداران1 14740 ↓ 4.96-%

 • دالبر1 12430 ↓ 4.23-%

 • وپخش1 32480 ↑ 2.34%

 • دجابر1 13010 ↑ 0.15%

 • دکوثر1 3369 ↓ 1.74-%

 • دسبحا1 18650 ↑ 0.59%

 • فجر1 24270 ↑ 3.65%

 • فخوز1 6560 ↓ 0.91-%

 • خزر1 12650 ↑ 2.42%

 • فولاد1 10770 ↓ 1.56-%

 • فروس1 7350 ↑ 2.1%

 • فرآور1 30220 ↑ 3.61%

 • وصنا1 6020 ↓ 2.27-%

 • وغدیر1 14580 ↑ 0.07%

 • ختوقا1 2615 ↑ 4.63%

 • کگل1 23790 ↓ 0.8-%

 • خگستر1 2639 ↑ 4.96%

 • شگل1 6950 ↓ 2.16-%

 • حفاری1 4472 ↓ 4.3-%

 • رانفور1 4104 ↓ 1.37-%

 • پارسیان1 9260 ↓ 0.43-%

 • بکام1 1944 ↓ 4.94-%

 • لخزر1 137960 ↑ 0.23%

 • دکیمی1 20230 ↓ 3.59-%

 • وکار1 3099 ↓ 1.87-%

 • خکار1 4423 ↑ 5%

 • فاسمین1 16270 ↑ 0.25%

 • ولغدر1 11820 ↑ 1.71%

 • ولصنم1 4462 ↓ 2.9-%

 • ومعادن1 9920 ↑ 0.1%

 • رمپنا1 15580 ↓ 1.26-%

 • غپینو1 3430 ↓ 5-%

 • اخابر1 7870 ↑ 0%

 • بموتو1 81130 ↓ 2.69-%

 • غمارگ1 2480 ↑ 0%

 • ثمسکن1 3902 ↓ 1.89-%

 • فملی1 13290 ↑ 0%

 • خموتور1 6180 ↑ 0%

 • ونفت1 14590 ↓ 0.61-%

 • فنوال1 22630 ↑ 1.68%

 • شبهرن1 11590 ↓ 1.79-%

 • ونیکی1 10120 ↓ 1.57-%

 • بنیرو1 1945 ↓ 2.87-%

 • شکلر1 35730 ↑ 4.47%

 • خمحرکه1 3658 ↑ 1.79%

 • شنفت1 8810 ↑ 3.11%

 • وامید1 13240 ↑ 0.15%

 • شپاکسا1 17990 ↓ 2.72-%

 • شاراک1 44060 ↓ 2.61-%

 • وپترو1 12350 ↓ 0.32-%

 • شفن1 16990 ↓ 0.24-%

 • شخارک1 52850 ↓ 1.63-%

 • شپنا1 6160 ↓ 2.7-%

 • شبریز1 33400 ↓ 0.59-%

 • شیراز1 82850 ↓ 2.17-%

 • ختور1 18750 ↑ 3%

 • ورنا1 3487 ↑ 4.99%

 • کروی1 23610 ↓ 2.92-%

 • ولساپا1 2650 ↓ 0.19-%

 • ثشاهد1 11830 ↓ 4.77-%

 • وساخت1 42380 ↑ 0%

 • فاما1 21090 ↑ 1.13%

 • وصندوق1 18890 ↑ 0%

 • وبهمن1 17640 ↑ 4.66%

 • غبشهر1 26300 ↑ 0%

 • ساراب1 15850 ↓ 1.7-%

 • سفارس1 16480 ↓ 2.66-%

 • سفانو1 25930 ↓ 1.61-%

 • سغرب1 14640 ↑ 1.78%

 • شفارس1 1156 ↓ 2.69-%

 • سهگمت1 22810 ↓ 2.8-%

 • کهمدا1 9000 ↓ 0.66-%

 • غشاذر1 5770 ↑ 0.17%

 • سشمال1 8020 ↓ 0.37-%

 • کساوه1 41870 ↓ 2.6-%

 • سخزر1 19110 ↓ 1.71-%

 • سکرما1 13860 ↓ 2.42-%

 • غسالم1 3167 ↓ 4.97-%

 • سمازن1 13040 ↑ 0%

 • وصنعت1 7140 ↓ 0.28-%

 • ونیرو1 2323 ↓ 4.02-%

 • وسپه1 7950 ↓ 1.25-%

 • غشان1 4629 ↑ 0.85%

 • غشصفا1 33060 ↓ 2.26-%

 • سرود1 22500 ↓ 1.02-%

 • وساپا1 5017 ↑ 4.99%

 • سپاها1 8410 ↑ 0%

 • سشرق1 6740 ↑ 0%

 • شیران1 21900 ↓ 1.49-%

 • سصوفی1 15000 ↑ 0.66%

 • ستران1 21130 ↓ 0.56-%

 • ساروم1 40760 ↓ 0.71-%

 • پتایر1 2239 ↑ 0.54%

 • حتاید1 5170 ↓ 1.9-%

 • وتوس1 10620 ↓ 1.84-%

 • وتوسم1 8100 ↑ 0.99%

 • خمحور1 3472 ↑ 4.99%

 • دتماد1 46300 ↓ 2.31-%

 • وتوکا1 8680 ↓ 2.04-%

 • وتوصا1 10430 ↓ 2.89-%

 • تایرا1 23770 ↓ 0.51-%

 • بترانس1 2163 ↓ 2.2-%

 • وبشهر1 13470 ↑ 0%

 • وتوشه1 5990 ↑ 1.01%

 • کرازی1 1229 ↓ 1.04-%

 • وسینا1 2406 ↑ 2.81%

 • فولاژ1 16190 ↓ 2.46-%

 • وپاسار1 13230 ↓ 0.75-%

 • رتاپ1 6410 ↓ 4.92-%

 • کرماشا1 55360 ↑ 0.07%

 • شپدیس1 185200 ↓ 2.1-%

 • پارسان1 31170 ↓ 0.1-%

 • رکیش1 5890 ↓ 2.89-%

 • شبندر1 6400 ↓ 2.14-%

 • ملت1 1285 ↑ 1.09%

 • وخارزم1 4530 ↓ 2.81-%

 • وسکاب1 3257 ↓ 1.04-%

 • وایران1 3846 ↓ 4.79-%

 • تیپیکو1 22320 ↓ 1.52-%

 • سخوز1 23660 ↓ 0.72-%

 • ثشرق1 4396 ↓ 0.09-%

 • پکویر1 6400 ↓ 1.97-%

 • ما1 6030 ↓ 0.5-%

 • ولملت1 4370 ↑ 0.24%

 • پترول1 2913 ↓ 2.88-%

 • بورس1 12780 ↑ 4.98%

 • کبورس1 12780 ↓ 4.98-%

 • سیستم1 5000 ↓ 1.21-%

 • برکت1 22050 ↓ 4.98-%

 • چدن1 2838 ↓ 3.7-%

 • های وب1 9080 ↓ 1.09-%

 • شوینده1 20570 ↑ 2.08%

 • سیمرغ1 24010 ↓ 1.96-%

 • کالا1 28770 ↑ 1.67%

 • قرن1 25290 ↑ 5%

 • زکوثر1 16490 ↓ 1.28-%

 • تملت1 3704 ↑ 0%

 • ثاباد1 49780 ↑ 2.73%

 • دعبید1 20340 ↓ 2.01-%

 • فایرا1 16810 ↓ 0.71-%

 • فمراد1 15560 ↓ 2.89-%

 • کلوند1 22630 ↑ 1.63%

 • شاملا1 30320 ↑ 1.5%

 • لابسا1 34240 ↑ 4.97%

 • فاذر1 956 ↑ 0%

 • خاذین1 3016 ↑ 2.49%

 • کبافق1 33550 ↑ 0.69%

 • پکرمان1 22390 ↓ 2-%

 • غبهنوش1 63750 ↓ 4.95-%

 • شپارس1 7910 ↓ 2.38-%

 • لبوتان1 45190 ↑ 4.99%

 • وپارس1 2183 ↓ 1.68-%

 • وپست1 20640 ↑ 4.96%

 • وبصادر1 1811 ↓ 3.06-%

 • ثاخت1 1936 ↓ 4.26-%

 • غچین1 14280 ↑ 4.9%

 • شکربن1 104960 ↓ 0.93-%

 • دابور1 25140 ↑ 0.28%

 • ددام1 10180 ↓ 1.46-%

 • دشیمی1 24460 ↑ 0.12%

 • دفارا1 14050 ↓ 3.64-%

 • دلقما1 22190 ↓ 4.15-%

 • کدما1 86640 ↓ 2.16-%

 • شدوص1 11850 ↑ 8.08%

 • داسوه1 24840 ↓ 3.85-%

 • دارو1 29090 ↓ 1.1-%

 • پدرخش1 20470 ↓ 2.95-%

 • درازک1 36170 ↓ 0.22-%

 • دسینا1 20780 ↓ 1.84-%

 • دزهراوی1 5070 ↓ 2.91-%

 • دلر1 44080 ↑ 0.66%

 • چفیبر1 6210 ↓ 1.42-%

 • فخاس1 24040 ↓ 4.11-%

 • دفرا1 30600 ↑ 4.99%

 • غگل1 3462 ↓ 5-%

 • قصفها1 85570 ↓ 2.52-%

 • قزوین1 28760 ↓ 2.35-%

 • قهکمت1 4860 ↓ 4.88-%

 • قشهد1 14970 ↓ 4.96-%

 • قلرست1 17280 ↓ 4.57-%

 • وملی1 153020 ↓ 3.85-%

 • قمرو1 24730 ↓ 1.78-%

 • قنیشا1 41850 ↓ 4.96-%

 • غگرجی1 2223 ↓ 3.81-%

 • قپیرا1 7690 ↓ 1.04-%

 • قثابت1 2055 ↓ 4.98-%

 • تکشا1 38410 ↓ 4.99-%

 • حپترو1 23220 ↓ 4.99-%

 • حتوکا1 13150 ↓ 4.75-%

 • مرقام1 11260 ↓ 4.99-%

 • واعتبار1 6520 ↑ 0%

 • خودرو1 2057 ↑ 0%

 • خکمک1 30360 ↑ 0.1%

 • دیران1 20890 ↑ 4.99%

 • فجام1 4410 ↑ 4.88%

 • بکاب1 92510 ↓ 4.99-%

 • بالبر1 22730 ↓ 3.59-%

 • کخاک1 28450 ↓ 2.13-%

 • غدام1 143190 ↓ 5-%

 • خفنر1 8520 ↑ 4.89%

 • کحافظ1 3719 ↑ 0.51%

 • خشرق1 14170 ↑ 4.99%

 • غالبر1 13640 ↑ 2.39%

 • کپارس1 6750 ↑ 0%

 • چکارن1 2746 ↓ 2.21-%

 • کسعدی1 9100 ↓ 2.36-%

 • حکشتی1 13890 ↓ 4.61-%

 • چکاوه1 9160 ↓ 3.85-%

 • فلامی1 23090 ↓ 1.03-%

 • بشهاب1 146230 ↓ 5-%

 • شلعاب1 5780 ↓ 4.49-%

 • خلنت1 72350 ↑ 4.99%

 • فلوله1 1060 ↑ 1.22%

 • غپاک1 12350 ↑ 3.88%

 • ولیز1 2588 ↓ 4.97-%

 • زمگسا1 17840 ↓ 2.77-%

 • فاراک1 1581 ↑ 0.76%

 • خوساز1 8090 ↑ 3.52%

 • خمهر1 1907 ↑ 3.56%

 • کمنگنز1 71220 ↓ 0.4-%

 • خنصیر1 21810 ↑ 4.95%

 • غمهرا1 9320 ↑ 0%

 • نمرینو1 78210 ↓ 0.23-%

 • کفرا1 18200 ↓ 1.09-%

 • فنورد1 187020 ↑ 1%

 • غنوش1 13580 ↓ 1.51-%

 • ونوین1 3339 ↓ 1.09-%

 • کاذر1 14750 ↓ 3.88-%

 • کفپارس1 3400 ↓ 1.41-%

 • ثنوسا1 5350 ↓ 2.69-%

 • ثفارس1 8420 ↑ 4.97%

 • چافست1 9160 ↓ 2.15-%

 • دپارس1 30660 ↓ 3.52-%

 • لپارس1 106470 ↑ 5%

 • غاذر1 37220 ↓ 3.44-%

 • تپمپی1 19540 ↑ 2.88%

 • خپارس1 1124 ↑ 0%

 • پلاسک1 4673 ↓ 0.61-%

 • کسرام1 4652 ↑ 5%

 • کپشیر1 12850 ↑ 0%

 • خریخت1 3590 ↑ 0.89%

 • خرینگ1 30180 ↑ 4.91%

 • دروز1 28210 ↓ 4.66-%

 • ختراک1 6660 ↑ 1.05%

 • ساربیل1 26180 ↓ 1.82-%

 • سبهان1 48000 ↓ 0.83-%

 • سبجنو1 36240 ↓ 1.68-%

 • سدور1 6430 ↓ 0.77-%

 • سدشت1 30930 ↓ 4.97-%

 • سصفها1 31020 ↓ 2.51-%

 • سیلام1 7040 ↑ 0%

 • فسپا1 16460 ↑ 0%

 • سفار1 56840 ↓ 2.41-%

 • کگاز1 17070 ↓ 0.53-%

 • سقاین1 46800 ↓ 3-%

 • ثامان1 9790 ↓ 2.42-%

 • غشهد1 4403 ↓ 2.41-%

 • قشکر1 2765 ↓ 5-%

 • پسهند1 27080 ↑ 4.29%

 • سهرمز1 15060 ↑ 4.97%

 • خساپا1 1756 ↑ 0%

 • کساپا1 21800 ↓ 4.97-%

 • سخاش1 91700 ↓ 3.68-%

 • سکرد1 4840 ↓ 3.07-%

 • فسرب1 1840 ↑ 0%

 • فپنتا1 446550 ↑ 1.63%

 • لسرما1 20640 ↑ 4.98%

 • سنیر1 43550 ↓ 0.54-%

 • بسویچ1 16540 ↓ 2.02-%

 • خپویش1 80470 ↓ 0.82-%

 • کماسه1 4950 ↓ 4.87-%

 • وآذر1 48190 ↑ 4.98%

 • کطبس1 50330 ↓ 1.57-%

 • رتکو1 8020 ↓ 1-%

 • تکنو1 8930 ↓ 4.9-%

 • کترام1 22270 ↓ 2.02-%

 • پاسا1 14550 ↑ 1.03%

 • خزامیا1 7420 ↑ 4.9%

 • حفارس1 3710 ↑ 0.95%

 • فارس1 10910 ↓ 0.36-%

 • تاپیکو1 14440 ↓ 0.82-%

 • همراه1 8550 ↓ 1.29-%

 • شسپا1 3554 ↓ 1.14-%

 • پاکشو1 6080 ↑ 0.5%

 • کنور1 18400 ↓ 2.44-%

 • کاوه1 15140 ↓ 2.46-%

 • سیدکو1 6070 ↓ 2.79-%

 • مبین1 23740 ↑ 0.67%

 • وخاور1 5100 ↓ 4.62-%

 • جم1 48520 ↑ 0.02%

 • بفجر1 11430 ↓ 2.72-%

 • دسبحان1 15740 ↓ 0.19-%

 • آپ1 13980 ↑ 0%

 • شتران1 4356 ↓ 3.17-%

 • امید1 7370 ↑ 0.41%

 • پرداخت1 13510 ↑ 0%

 • شفا1 36890 ↑ 0%

 • ولپارس1 3968 ↓ 0.03-%

 • سپ1 30580 ↓ 1.93-%

 • زپارس1 107530 ↑ 0%

 • پارس1 197430 ↓ 1.76-%

 • نوری1 118180 ↓ 1.18-%

 • تنوین1 5260 ↓ 3.2-%

 • افق1 45200 ↓ 0.35-%

 • لوتوس1 5680 ↓ 1.23-%

 • خراسان1 112890 ↓ 4.81-%

 • فسازان1 22060 ↓ 2.73-%

 • جم پیلن1 127600 ↑ 4.99%

 • تاصیکو1 9000 ↓ 0.11-%

 • کویر1 5950 ↑ 1.18%

 • شستا1 11590 ↓ 2.54-%

 • غزر1 10370 ↑ 1.55%

 • انرژی11 98010 ↑ 0%

 • انرژی21 98010 ↑ 0%

 • انرژی31 98010 ↑ 5%

 • سیتا1 9710 ↓ 0.31-%

 • آبادا1 12130 ↓ 4.96-%

 • چکاپا1 3098 ↓ 1.87-%

 • ثبهساز1 1614 ↓ 2.43-%

 • امین1 12220 ↑ 0.16%

 • غکورش1 47870 ↑ 0.1%

 • وساشرقی1 472 ↓ 4.21-%

 • وساغربی1 466 ↓ 1.49-%

 • وسصفا1 729 ↓ 4.94-%

 • وسخراج1 2209 ↑ 0%

 • وسرضوی1 726 ↓ 4.96-%

 • وسخراش1 1369 ↑ 0%

 • وسخوز1 636 ↓ 4.87-%

 • وسزنجان1 1419 ↑ 0%

 • وسقم1 1333 ↑ 0%

 • وسکرد1 460 ↓ 1.08-%

 • وسکرمان1 469 ↓ 2.09-%

 • وسکرشا1 475 ↓ 1.26-%

 • وسگیلا1 475 ↓ 2.93-%

 • ثامید1 1400 ↓ 1.06-%

 • سپید1 63240 ↑ 0.11%

 • اپال1 22040 ↑ 0%

 • بوعلی1 72560 ↑ 1.15%

 • ولکار1 4222 ↑ 1.13%

 • ومدیر1 4372 ↓ 0.34-%

 • شغدیر1 91860 ↑ 0.12%

 • فسبزوار1 34590 ↑ 2%

 • میدکو1 46210 ↓ 0.13-%

 • اتکام1 4445 ↑ 4.32%

 • صگل14111 970000 ↑ 0%

 • صگل4111 971001 ↑ 0%

 • صخود00121 1010000 ↑ 0%

 • صخود14121 992000 ↑ 0%

 • صخود4121 990002 ↑ 0%

 • صخابر1021 980000 ↑ 0%

 • رایان1061 975046 ↑ 0%

 • صایپا0121 1000002 ↑ 0%

 • صایپا1121 1020000 ↑ 0%

 • صفارس4121 1010000 ↑ 0%

 • صایپا2031 952201 ↑ 0%

 • تبریز1121 960000 ↑ 0%

 • مشیر1121 1000000 ↑ 0%

 • مکرج1121 997000 ↑ 0%

 • صینا2051 984400 ↑ 0%

 • مشهد00121 1000000 ↑ 0%

 • مصفها2031 979150 ↑ 0%

 • تهران0121 980000 ↑ 0%

 • صمعاد2121 1000001 ↑ 0%

 • صشستا1121 900000 ↑ 0%

 • پارسا3061 968000 ↑ 0%

 • صفارس3071 970000 ↑ 0%

 • صفارس0371 1010000 ↑ 1%

 • صایپا0381 976000 ↑ 0%

 • صایپا3081 1030000 ↑ 0%

 • مشهد2121 945000 ↑ 0%

 • صگل0391 1000000 ↑ 0%

 • صشستا3111 1000000 ↑ 0%

 • مشهد02121 971000 ↓ 2.9-%

 • صنفت3121 990000 ↑ 0%

 • صنفت13121 1010000 ↑ 0%

 • صعبید3121 1000000 ↑ 0%

 • صخود0411 1000000 ↑ 0%

 • صیدک4041 935000 ↑ 0%

 • مکرما0341 1020000 ↑ 0%

 • مکرما3041 1030000 ↑ 0%

 • صبهمن4041 997880 ↑ 0%

 • صملی4041 990000 ↑ 0%

 • اگ0012541 925000 ↑ 0%

 • صمعاد4071 995000 ↑ 0%

 • اگ0101551 908971 ↑ 0.21%

 • تبریز3041 1000419 ↑ 0%

 • شگویات.ف01041 1 ↑ 0%

 • همارون02091 1 ↓ 99.9-%

 • بالاس1 32983 ↑ 1.49%

 • ودی1 4907 ↓ 4.97-%

 • وگستر1 6356 ↓ 3.98-%

 • کمرجان1 52161 ↑ 0%

 • ثعمرا1 7530 ↓ 4.99-%

 • سبزوا1 2219 ↓ 3.12-%

 • فولای1 16795 ↓ 1.17-%

 • سمگا1 14040 ↑ 0.89%

 • ثباغ1 8693 ↓ 3.55-%

 • آ س پ1 6692 ↓ 4.56-%

 • زاگرس1 258444 ↑ 0.47%

 • افرا1 15887 ↑ 0.18%

 • ثتران1 4040 ↑ 2.44%

 • ذوب1 3722 ↓ 3.32-%

 • میهن1 2623 ↑ 5%

 • مارون1 180557 ↓ 2.78-%

 • بپاس1 41821 ↓ 5-%

 • کشرق1 80533 ↑ 0%

 • کرمان1 1003 ↓ 1.37-%

 • شراز1 123536 ↑ 2.38%

 • توریل1 10667 ↓ 5-%

 • بساما1 21379 ↓ 0.23-%

 • سدبیر1 50013 ↑ 5%

 • زنگان1 74238 ↓ 5-%

 • بمپنا1 5098 ↓ 2.46-%

 • فزرین1 13559 ↑ 2.28%

 • قچار1 9955 ↓ 1.05-%

 • شاوان1 139391 ↑ 0.27%

 • ثغرب1 4339 ↓ 1.42-%

 • شپاس1 16694 ↓ 1.97-%

 • شرانل1 47258 ↓ 0.93-%

 • پخش1 27365 ↓ 1.89-%

 • دتولید1 9143 ↓ 2.53-%

 • حسینا1 43763 ↓ 1.01-%

 • مفاخر1 30765 ↓ 2.07-%

 • غمینو1 4793 ↓ 4.99-%

 • هرمز1 17045 ↑ 1.1%

 • حخزر1 15644 ↓ 3.71-%

 • شبصیر1 111405 ↓ 0.14-%

 • اعتلا1 4008 ↓ 4.75-%

 • کی بی سی1 18999 ↓ 4.27-%

 • ارفع1 15421 ↓ 0.19-%

 • ثپردیس1 4422 ↓ 3.39-%

 • ثرود1 7174 ↓ 4.99-%

 • کاسپین1 25878 ↓ 3.15-%

 • ولبهمن1 6829 ↓ 2.33-%

 • قاسم1 3425 ↓ 3.74-%

 • غفارس1 6521 ↓ 3.65-%

 • دبالک1 8446 ↑ 1.12%

 • اتکای1 11530 ↑ 2.44%

 • کپرور1 30189 ↑ 5%

 • خدیزل1 58138 ↑ 2.94%

 • کیمیا1 13875 ↑ 2.35%

 • کتوکا1 13326 ↓ 1.33-%

 • وهور1 1657 ↓ 4.98-%

 • غپآذر1 30329 ↓ 5-%

 • وسبحان1 3070 ↓ 2.89-%

 • کوثر1 4214 ↓ 1.35-%

 • ساینا1 93061 ↓ 1.29-%

 • شتوکا1 12673 ↑ 4.99%

 • دماوند1 21181 ↑ 0.12%

 • تلیسه1 2451 ↑ 0.37%

 • غدیس1 11320 ↓ 1.88-%

 • دسانکو1 13420 ↑ 4.99%

 • گوهران1 5090 ↓ 0.24-%

 • ثالوند1 8724 ↑ 1.99%

 • حریل1 2892 ↓ 2.58-%

 • بکهنوج1 1191 ↑ 0.5%

 • حپارسا1 34806 ↑ 0%

 • اپرداز1 26861 ↑ 2.37%

 • زگلدشت1 9038 ↓ 2.71-%

 • غگلستا1 11199 ↓ 4.99-%

 • غگلپا1 53232 ↑ 5%

 • اوان1 23388 ↓ 2.48-%

 • حسیر1 27278 ↓ 5-%

 • وپویا1 3870 ↓ 1.4-%

 • غشهداب1 2748 ↓ 2.5-%

 • زشگزا1 4994 ↑ 0.26%

 • بهپاک1 5676 ↑ 0.42%

 • وملل1 9876 ↓ 1.3-%

 • سرچشمه1 5922 ↓ 0.52-%

 • گکوثر1 1951 ↑ 1.42%

 • حآسا1 17172 ↑ 2.03%

 • ریشمک1 33304 ↓ 0.94-%

 • نطرین1 9257 ↓ 5-%

 • ولشرق1 2739 ↑ 4.99%

 • زبینا1 2204 ↓ 1.57-%

 • زقیام1 1458 ↓ 2.67-%

 • تبرک1 8493 ↓ 4-%

 • تاپکیش1 17796 ↓ 2.46-%

 • بگیلان1 15729 ↓ 3.75-%

 • مادیرا1 6540 ↓ 2.86-%

 • زکشت1 27059 ↓ 5-%

 • داوه1 10907 ↓ 3.33-%

 • نوین1 3991 ↑ 0.95%

 • ومعلم1 2331 ↓ 2.89-%

 • زدشت1 14114 ↓ 4.08-%

 • کگهر1 47048 ↓ 2.02-%

 • بزاگرس1 3804 ↓ 2.71-%

 • زماهان1 7388 ↑ 1.79%

 • زفکا1 7623 ↓ 4.28-%

 • زشریف1 3478 ↑ 5%

 • دکپسول1 31592 ↓ 0.08-%

 • رنیک1 12563 ↓ 0.82-%

 • درهآور1 22413 ↑ 5%

 • بجهرم1 2123 ↓ 1.02-%

 • غویتا1 7155 ↓ 4.44-%

 • هجرت1 28838 ↓ 2.83-%

 • دتوزیع1 27812 ↑ 1.17%

 • فرابورس1 21234 ↑ 2.73%

 • شصدف1 32791 ↓ 1.99-%

 • وآوا1 3004 ↓ 1.36-%

 • فروی1 22128 ↓ 1.57-%

 • پیزد1 54290 ↓ 1.16-%

 • کلر1 120660 ↑ 0.11%

 • ساوه1 44912 ↓ 0.7-%

 • غگیلا1 16471 ↓ 5-%

 • رافزا1 60261 ↑ 5%

 • شگویا1 11150 ↓ 2.96-%

 • آریا1 115281 ↓ 0.07-%

 • صبا1 6073 ↓ 0.56-%

 • بخاور1 4073 ↑ 1.22%

 • گدنا1 16760 ↓ 5-%

 • شاروم1 13935 ↓ 4.13-%

 • زملارد1 20660 ↓ 0.73-%

 • وکبهمن1 10126 ↓ 1.81-%

 • بپیوند1 10478 ↓ 3.81-%

 • بنو1 7878 ↑ 2.34%

 • وسپهر1 7061 ↓ 0.03-%

 • غصینو1 23073 ↓ 5-%

 • چخزر1 29920 ↓ 5-%

 • سپیدار1 18576 ↓ 1.23-%

 • فتوسا1 11333 ↑ 1.37%

 • فگستر1 9530 ↑ 0.57%

 • کزغال1 30320 ↓ 1.27-%

 • حآفرین1 5802 ↓ 3.78-%

 • مدیریت1 9308 ↓ 1.96-%

 • توسن1 22429 ↑ 3.59%

 • لطیف1 39097 ↓ 4.79-%

 • فجهان1 5656 ↑ 0%

 • وهامون1 2874 ↓ 0.68-%

 • شکام1 36862 ↑ 1.41%

 • شجم1 13895 ↓ 3.67-%

 • آواپارس1 700 ↑ 0%

 • تفارس1 1000 ↑ 0%

 • طلا1 89433 ↑ 2.22%

 • زر1 55606 ↑ 1.37%

 • گوهر1 62760 ↑ 1.73%

 • عیار1 32092 ↑ 2.74%

 • نهال1 21380 ↑ 1.21%

 • سحرخیز1 21187 ↑ 2.33%

 • عسیرجان1 1295560 ↑ 0%

 • کهربا1 10915 ↑ 2.32%

 • صغدیر4081 1000000 ↑ 0%

 • وشمال1 76336 ↓ 2-%

 • حاریا1 15491 ↓ 1.99-%

 • بتک1 34352 ↑ 0%

 • شستان1 3627 ↑ 1.97%

 • قجام1 6621 ↓ 1.99-%

 • شسم1 100863 ↑ 0%

 • سایرا1 32342 ↓ 2-%

 • سفارود1 16306 ↑ 0%

 • تفیرو1 19039 ↑ 0%

 • شتولی1 20623 ↓ 2-%

 • شکف1 97511 ↑ 0%

 • شصفها1 119190 ↓ 2-%

 • فاهواز1 5886 ↑ 0.19%

 • فنرژی1 12465 ↓ 2-%

 • شتهران1 7194 ↑ 0%

 • وزمین1 10628 ↓ 4-%

 • وملت1 2768 ↓ 2-%

 • قنقش1 125300 ↑ 2%

 • کهرام1 88975 ↓ 2-%

 • ثاژن1 5295 ↓ 1.99-%

 • نبروج1 5828 ↑ 0%

 • فن آوا1 24130 ↑ 0%

 • شکبیر1 97658 ↑ 0.26%

 • سجام1 2396 ↓ 2.99-%

 • شلرد1 13035 ↓ 1.26-%

 • سنوین1 6981 ↓ 4.99-%

 • نیرو1 35614 ↓ 0.04-%

 • آریان1 16894 ↑ 0.12%

 • بمیلا1 7997 ↓ 2.99-%

 • تکنار1 62602 ↑ 3%

 • داراب1 2235 ↓ 3-%

 • فسا1 1098 ↓ 1.62-%

 • جهرم1 1356 ↓ 2.95-%

 • حرهشا1 103706 ↓ 3-%

 • معیار 1 46115 ↓ 0.04-%

 • سخواف1 7750 ↓ 2.99-%

 • آرمان1 5876 ↓ 3-%

 • فلات1 11970 ↓ 2.29-%

 • وکادو1 15922 ↑ 0.59%

 • دشیری1 129684 ↓ 3-%

 • کیسون1 1658 ↑ 0%

 • غشوکو1 8106 ↓ 2.89-%

 • حبندر1 15550 ↑ 0%

 • ولراز1 22570 ↓ 3-%

 • ولتجار1 3018 ↓ 2.98-%

 • سامان1 7374 ↑ 0%

 • ثعتما1 30159 ↓ 3-%

 • ویسا1 7616 ↑ 0%

 • ثنظام1 22309 ↓ 3-%

 • دحاوی1 4585 ↓ 1.74-%

 • ثجوان1 5110 ↓ 4.99-%

 • کصدف1 20501 ↓ 2.78-%

 • کباده1 23166 ↑ 0%

 • واحصا1 47999 ↓ 3-%

 • واحیا1 142715 ↓ 3-%

 • سفاسی1 3667 ↑ 2.97%

 • تشتاد1 5103 ↓ 1-%

 • گکیش1 40718 ↑ 0%

 • فبیرا1 1815 ↑ 2.95%

 • لکما1 1073 ↓ 2-%

 • سلار1 28268 ↓ 5-%

 • وثوق1 9351 ↓ 2.99-%

 • لازما1 31305 ↑ 2.2%

 • پلاست1 8245 ↑ 2.99%

 • پشاهن1 5481 ↑ 0%

 • کقزوی1 8165 ↓ 0.99-%

 • بایکا1 20512 ↑ 3%

 • لپیام1 35581 ↓ 3-%

 • خصدرا1 2449 ↓ 2.97-%

 • وثنو1 5166 ↑ 0.43%

 • وسالت1 1051 ↑ 0%

 • قیستو1 26659 ↑ 0%

 • شزنگ1 155184 ↑ 0%

 • کایتا1 9512 ↑ 0%

 • لخانه1 17430 ↓ 4.99-%

 • وشهر1 4532 ↓ 2.09-%

 • وآفری1 3572 ↓ 2.49-%

 • وآرین1 2102 ↓ 2.18-%

 • ثنام1 12356 ↑ 3%

 • ومشان1 50140 ↑ 0%

 • ثقزوی1 29407 ↓ 3-%

 • فالوم1 26963 ↓ 3-%

 • پارتا1 23993 ↓ 3-%

 • ثاصفا1 10486 ↓ 3-%

 • ساذری1 9934 ↓ 2.99-%

 • پلوله1 30954 ↑ 1.68%

 • ولانا1 13833 ↓ 2.99-%

 • سباقر1 14805 ↑ 3%

 • سمتاز1 14668 ↓ 2.52-%

 • تپکو1 3769 ↑ 0.68%

 • وتعاون1 1724 ↓ 2.42-%

 • وسنا1 11449 ↓ 2.99-%

 • وارس1 11749 ↓ 0.29-%

 • وآتوس1 25292 ↓ 3-%

 • فبستم1 794 ↑ 2.9%

 • وحافظ1 9517 ↓ 2.99-%

 • وثخوز1 32952 ↑ 5%

 • نتوس1 10419 ↑ 3%

 • وسدید1 1302 ↓ 2.95-%

 • شرنگی1 147738 ↑ 3%

 • ثزاگرس1 35861 ↓ 5-%

 • وسین1 3912 ↑ 2.21%

 • فافزا1 37801 ↓ 3-%

 • خودکفا1 9714 ↓ 2.89-%

 • کفرآور1 20231 ↑ 5%

 • تابا1 25594 ↓ 3-%

 • فوکا1 16576 ↓ 0.01-%

 • تپولا1 17036 ↓ 2.15-%

 • گپارس1 138100 ↑ 0%

 • وایرا1 4659 ↑ 2.09%

 • ثتوسا1 15268 ↑ 0%

 • ساروج1 16440 ↓ 1.35-%

 • وجامی1 7210 ↓ 2.99-%

 • آبین1 1899 ↑ 1.88%

 • دقاضی1 29653 ↑ 2.99%

 • وبرق1 147370 ↑ 0%

 • وحکمت1 4142 ↑ 2.94%

 • خعمرا1 3900 ↑ 2.98%

 • وپسا1 1631 ↓ 2.78-%

 • سکارون1 53533 ↓ 3-%

 • شپلی1 7141 ↓ 2.99-%

 • کمینا1 10544 ↓ 3-%

 • شساخت1 43994 ↑ 0.2%

 • خفناور1 39992 ↑ 0%

 • غپونه1 12989 ↓ 3-%

 • خکاوه1 3794 ↑ 0.48%

 • خکرمان1 2945 ↑ 2.97%

 • وفتخار1 2119 ↑ 4.95%

 • جوین1 2743 ↑ 2.97%

 • خاور1 1000 ↑ 0%

 • سمایه1 7095 ↑ 0%

 • شفارا1 7970 ↓ 4.9-%

 • گنگین1 27515 ↑ 0%

 • فنفت1 12455 ↑ 3%

 • وگردش1 11370 ↑ 0%

 • شلیا1 47755 ↓ 3-%

 • قشرین1 8773 ↑ 1.88%

 • وهنر1 3168 ↓ 2.98-%

 • غبهار1 17970 ↓ 3-%

 • خبازرس1 23335 ↓ 1.95-%

 • شپترو1 3723 ↑ 2.96%

 • گشان1 24164 ↑ 1.52%

 • تماوند1 5413 ↑ 0%

 • تمحرکه1 19725 ↓ 3-%

 • وامین1 12716 ↓ 0.5-%

 • ولقمان1 3436 ↓ 0.12-%

 • قتربت1 50224 ↑ 3%

 • خبنیان1 184360 ↑ 3%

 • فکمند1 37445 ↑ 3%

 • فافق1 3725 ↓ 1.31-%

 • حشکوه1 3730 ↑ 2.97%

 • حگردش1 4089 ↓ 2.99-%

 • همبین1021 1 ↑ 0%

 • هنوری1021 1 ↑ 0%

 • هپارس1021 1 ↑ 0%

 • هفجر1021 1 ↑ 0%

 • هکویر1091 864 ↑ 0%

 • هبساز1031 462 ↑ 3.59%

 • هامید1041 373 ↑ 0%

 • هفارس0141 1 ↑ 0%

 • هفارس1041 1 ↑ 0%

 • هصیکو1081 108 ↑ 10700%

 • هکشو2081 459 ↓ 3.37-%

 • آسام1 120018 ↑ 0.01%

 • کاریس1 13152 ↓ 0.87-%

 • آساس1 170389 ↓ 0.36-%

 • اطلس1 247389 ↑ 0.03%

 • الماس1 106503 ↓ 0.04-%

 • اعتماد1 40213 ↑ 0.13%

 • صایند1 9985 ↑ 0.24%

 • سخند1 10097 ↓ 0.29-%

 • ثروتم1 86554 ↓ 0.24-%

 • آگاس1 79750 ↓ 0.42-%

 • آکورد1 35370 ↑ 0.05%

 • آتیمس1 185014 ↑ 0.05%

 • رویش1 1782014 ↑ 0%

 • آشناتک1 1054494 ↑ 0%

 • اوصتا1 20619 ↑ 0.06%

 • آسامید1 13483 ↑ 0.1%

 • دارا1 9931 ↑ 0.25%

 • دمعیار1 10029 ↑ 0.33%

 • گنجین1 14219 ↑ 0%

 • آوا1 8259 ↑ 2.76%

 • داریک1 11912 ↑ 0.06%

 • مدیر1 9933 ↓ 0.42-%

 • ثروت1 219447 ↑ 0%

 • زرین1 13193 ↓ 0.49-%

 • فراز1 14189 ↑ 0.01%

 • پیشگام1 198000 ↑ 0%

 • سپیدما1 11425 ↑ 0.04%

 • کامیاب1 10933 ↑ 0.05%

 • سیناد1 10002 ↑ 0.05%

 • پادا1 108943 ↓ 1.04-%

 • کمان1 374838 ↑ 0.11%

 • ثبات1 10445 ↑ 0.07%

 • داریوش1 9817 ↑ 0%

 • کارا1 10257 ↑ 0.06%

 • ثمین1 10000 ↑ 0%

 • سورین1 350000 ↑ 0%

 • صنوین1 96870 ↑ 0.93%

 • فیروزه1 173740 ↑ 0.17%

 • کاردان1 191380 ↓ 0.36-%

 • سپاس1 10105 ↑ 0.08%

 • پارند1 10103 ↑ 0.06%

 • کیان1 31730 ↑ 0.1%

 • امین یکم1 10014 ↑ 0.1%

 • نگین1 53300 ↓ 0.27-%

 • کمند1 10103 ↑ 0.09%

 • فیروزا1 25826 ↑ 0.04%

 • افق ملت1 143880 ↑ 0.59%

 • سرو1 71700 ↓ 0.17-%

 • ارمغان1 10092 ↑ 0.1%

 • تصمیم1 18047 ↑ 0%

 • بذر1 98060 ↑ 0.51%

 • افران1 14823 ↑ 0.05%

 • یاقوت1 13661 ↑ 0.07%

 • ارزش1 9920 ↓ 0.3-%

 • سپر1 13216 ↑ 0.07%

 • خاتم1 12363 ↑ 0.07%

 • فردا1 11869 ↑ 0.06%

 • کارین1 10017 ↑ 0.07%

 • وبازار1 12550 ↓ 0.95-%

 • ثهام1 11231 ↓ 0.41-%

 • همای1 10024 ↑ 0.05%

 • مانی1 10521 ↑ 0.05%

 • زیتون1 9885 ↓ 0.11-%

 • اخزا7231 997150 ↑ 0%

 • اخزا8111 976337 ↓ 0.12-%

 • اخزا8141 890501 ↓ 0.29-%

 • اخزا8081 994571 ↑ 0%

 • اخزا8091 987848 ↑ 0.16%

 • اخزا8101 983000 ↑ 0.37%

 • اخزا8121 960236 ↑ 0.06%

 • اخزا8131 906049 ↑ 0.13%

 • اخزا8151 881644 ↑ 0.3%

 • اخزا8161 866137 ↑ 0.06%

 • اخزا8171 860883 ↑ 0.45%

 • اخزا8181 843552 ↓ 0.13-%

 • اخزا8191 769519 ↑ 0%

 • اخزا8201 657544 ↑ 3.26%

 • اخزا8211 644673 ↑ 2.74%

 • اخزا9011 841520 ↑ 0.82%

 • اخزا9021 787411 ↑ 1.1%

 • اخزا9031 776576 ↑ 1.16%

 • اخزا9041 756983 ↓ 0.43-%

 • اخزا9051 731542 ↑ 1.22%

 • اخزا9061 716927 ↑ 1.06%

 • اخزا9071 678350 ↑ 2.41%

 • اخزا9081 680054 ↑ 0.25%

 • اخزا9091 717753 ↑ 0.96%

 • اخزا9101 654454 ↑ 0.72%

 • اخزا9111 644118 ↑ 0.28%

 • اخزا9141 626294 ↑ 1.03%

 • اخزا9161 746500 ↑ 0%

 • اخزا9171 902101 ↑ 0.13%

 • اخزا9181 885885 ↑ 0.03%

 • اخزا0041 544592 ↑ 0.09%

 • اخزا0011 514709 ↓ 0.05-%

 • اخزا0021 493311 ↓ 0.15-%

 • اخزا0031 554359 ↓ 0.08-%

 • اخزا0051 530909 ↓ 0.22-%

 • اخزا0061 521078 ↓ 0.02-%

 • اخزا0071 508391 ↓ 0.37-%

 • اخزا0081 504090 ↓ 0.73-%

 • اخزا0091 495001 ↑ 0%

 • کابگن1 5883 ↑ 0%

 • فسدید1 105393 ↓ 1-%

 • سپرمی1 11129 ↑ 1%

 • غگز1 10001 ↑ 0%

 • گواهی ظرفیت1 28599 ↑ 5%

 • سنفت0041 1255000 ↑ 0%

 • سمیعا0021 1421220 ↑ 0%

 • سنفت1021 1475783 ↑ 0%

 • سنفت0061 1196080 ↑ 0%

 • سحرا0211 318566 ↑ 0%

 • سنفت0101 1692528 ↑ 0%

 • سنفت0111 1670020 ↑ 0%

 • سنفت0091 1668863 ↑ 0%

 • سنفت0131 1694020 ↑ 0%

 • سبرق0211 191000 ↑ 0%

 • ضشنا80001 5225 ↑ 0%

 • ضشنا80011 4247 ↑ 0%

 • ضشنا80021 3136 ↑ 0%

 • ضشنا80031 2171 ↑ 0%

 • ضشنا80041 235 ↑ 0%

 • ضشنا80051 1 ↑ 0%

 • ضشنا80061 3 ↑ 0%

 • ضشنا80071 1 ↑ 0%

 • ضترا80551 1997 ↑ 0%

 • ضترا80561 1537 ↑ 0%

 • ضترا80571 1109 ↑ 0%

 • ضترا80581 664 ↑ 0%

 • ضترا80591 240 ↑ 0%

 • ضترا80601 3 ↑ 0%

 • ضترا80611 51 ↑ 0%

 • ضصاد80301 223 ↑ 0%

 • ضصاد80311 35 ↑ 0%

 • ضصاد80321 1 ↑ 0%

 • ضصاد80331 1 ↑ 0%

 • طصاد80321 177 ↑ 0%

 • طصاد80331 570 ↑ 0%

 • ضسپا80391 540 ↑ 0%

 • ضسپا80401 337 ↑ 0%

 • ضسپا80411 160 ↑ 0%

 • ضسپا80421 39 ↑ 0%

 • ضسپا80431 15 ↑ 0%

 • ضسپا80441 1 ↑ 0%

 • ضسپا80461 1 ↑ 0%

 • طسپا80401 20 ↑ 0%

 • طسپا80411 2 ↑ 0%

 • طسپا80421 14 ↑ 0%

 • طسپا80431 150 ↑ 0%

 • ضغدر80551 8000 ↑ 0%

 • ضغدر80561 7000 ↑ 0%

 • ضغدر80571 5797 ↑ 0%

 • ضغدر80581 4841 ↑ 0%

 • ضغدر80591 2930 ↑ 0%

 • ضغدر80601 1185 ↑ 0%

 • ضبدر80731 4256 ↑ 0%

 • ضبدر80741 3849 ↑ 0%

 • ضبدر80751 3266 ↑ 0%

 • ضبدر80761 2898 ↑ 0%

 • ضبدر80771 2114 ↑ 0%

 • ضبدر80781 1136 ↑ 0%

 • ضبدر80791 301 ↑ 0%

 • ضبدر80801 10 ↑ 0%

 • ضپال20001 13450 ↑ 0%

 • ضپال20011 11770 ↓ 1.51-%

 • ضپال20021 8900 ↑ 0%

 • ضپال20041 7200 ↑ 0%

 • ضپال20061 725 ↑ 0%

 • ضپال20071 366 ↑ 10.84%

 • طپال20041 700 ↑ 0%

 • ضصاد80381 687 ↑ 0%

 • ضصاد80391 480 ↑ 0%

 • ضملت80381 1496 ↑ 0%

 • ضملت80391 1100 ↑ 0%

 • ضملت80401 552 ↑ 0%

 • ضملت80411 51 ↑ 0%

 • ضملت80421 1 ↑ 0%

 • ضملت80431 1 ↑ 0%

 • ضملت80441 1 ↑ 0%

 • ضگل80791 667 ↑ 0%

 • طگل80801 3000 ↑ 0%

 • ضچاد10201 10000 ↑ 0%

 • ضچاد10221 2650 ↑ 3.92%

 • ضچاد10231 2000 ↑ 0%

 • طچاد10221 400 ↑ 0%

 • ضخود10491 706 ↑ 0%

 • ضخود10501 503 ↑ 0%

 • ضخود10511 342 ↑ 0%

 • ضخود10521 217 ↑ 0%

 • ضخود10531 51 ↑ 0%

 • ضخود10541 24 ↑ 0%

 • ضخود10551 15 ↑ 0%

 • طخود10491 53 ↑ 0%

 • طخود10501 20 ↑ 0%

 • طخود10511 30 ↑ 0%

 • طخود10521 99 ↑ 0%

 • ضپنا10301 4730 ↑ 2.27%

 • ضپنا10311 2400 ↓ 35.21-%

 • ضپنا10321 838 ↓ 98.93-%

 • ضپنا10341 63 ↓ 84.44-%

 • ضپنا10351 300 ↑ 0%

 • ضملی11571 6000 ↑ 0%

 • ضملی11581 4972 ↑ 0%

 • ضملی11591 4000 ↑ 0%

 • ضملی11601 2717 ↑ 0%

 • ضملی11611 1307 ↑ 0%

 • ضملی11621 550 ↑ 0%

 • ضخوز10221 2500 ↓ 91.6-%

 • ضخوز10231 1300 ↓ 56.67-%

 • ضخوز10251 999 ↑ 0%

 • ضپیک10281 6850 ↑ 0%

 • ضپیک10291 5309 ↑ 0%

 • ضپیک10301 2700 ↑ 0%

 • ضپیک10311 1450 ↑ 0%

 • ضپیک10321 500 ↑ 40.45%

 • ضجار10191 568 ↓ 0.18-%

 • ضجار10201 368 ↓ 12.06-%

 • ضجار10211 301 ↓ 14.47-%

 • ضجار10221 150 ↓ 12.28-%

 • ضجار10231 38 ↓ 24.49-%

 • ضجار10241 27 ↑ 0%

 • ضجار10261 20 ↑ 0%

 • ضفلا11601 4741 ↑ 0%

 • ضفلا11611 3900 ↑ 0%

 • ضفلا11621 2779 ↓ 15.03-%

 • ضفلا11631 2003 ↓ 1.96-%

 • ضفلا11641 949 ↑ 4.34%

 • ضفلا11651 585 ↑ 18.11%

 • ضفلا11661 15 ↑ 0%

 • ضفلا11671 155 ↑ 0%

 • طجار10211 60 ↑ 0%

 • طجار10221 100 ↓ 18.03-%

 • طفلا11621 100 ↑ 0%

 • طفلا11631 334 ↑ 0%

 • طفلا11641 550 ↑ 0%

 • طفلا11651 1451 ↑ 0%

 • ضپاس10091 845 ↑ 0%

 • ضپاس10101 520 ↓ 3.28-%

 • ضپاس10111 409 ↓ 10.5-%

 • ضپاس10121 135 ↓ 1.41-%

 • ضپاس10131 50 ↓ 16.67-%

 • ضپاس10141 40 ↑ 0%

 • ضمخا10341 2600 ↑ 0%

 • ضمخا10351 1762 ↑ 0%

 • ضمخا10361 1032 ↑ 0%

 • ضمخا10371 488 ↑ 0%

 • ضمخا10381 300 ↑ 0%

 • ضمخا10391 100 ↑ 0%

 • ضمخا10401 38 ↑ 0%

 • طپاس10111 60 ↑ 0%

 • ضسان10481 16300 ↑ 3.75%

 • ضسان10511 9000 ↓ 33.33-%

 • ضسان10521 6950 ↑ 0%

 • ضسان10541 4000 ↑ 0%

 • ضسان10551 2800 ↑ 0%

 • ضفار11291 5130 ↑ 0%

 • ضفار11301 4537 ↑ 0%

 • ضفار11311 3500 ↑ 0%

 • ضفار11321 2544 ↓ 26.61-%

 • ضفار11331 800 ↑ 0%

 • ضفار11341 420 ↑ 0%

 • ضصاد11101 517 ↓ 7.61-%

 • ضصاد11111 371 ↓ 4.88-%

 • ضصاد11121 288 ↑ 0%

 • ضصاد11131 164 ↓ 11.24-%

 • ضصاد11141 67 ↓ 6.67-%

 • ضصاد11151 40 ↑ 0%

 • ضترا11301 1650 ↑ 0%

 • ضترا11311 1447 ↑ 0%

 • ضترا11321 908 ↑ 7.61%

 • ضترا11331 579 ↑ 0%

 • ضترا11341 230 ↑ 0%

 • ضترا11351 68 ↓ 11.54-%

 • طصاد11121 70 ↑ 0%

 • طصاد11131 200 ↑ 0%

 • ضملت11311 1252 ↓ 2.59-%

 • ضملت11321 791 ↓ 13.33-%

 • ضملت11331 462 ↓ 12.04-%

 • ضملت11341 224 ↓ 13.59-%

 • ضملت11351 127 ↓ 11.61-%

 • ضملت11361 80 ↑ 0%

 • ضشنا10461 3541 ↑ 0%

 • ضشنا10471 2450 ↑ 0%

 • ضشنا10481 1065 ↓ 11.65-%

 • ضشنا10491 531 ↑ 6.43%

 • ضشنا10501 280 ↓ 5-%

 • ضشنا10511 91 ↑ 0%

 • طملت11331 140 ↑ 0%

 • طشنا10481 250 ↑ 0%

 • ضگل11511 12000 ↑ 0%

 • ضگل11551 2700 ↑ 0%

 • ضگل11561 1200 ↑ 0%

 • ضبدر11611 2200 ↑ 0%

 • ضبدر11621 2266 ↑ 0%

 • ضبدر11631 997 ↓ 22.17-%

 • ضبدر11641 533 ↓ 5.29-%

 • ضبدر11651 215 ↑ 0%

 • ضغدر11291 6550 ↑ 0%

 • ضغدر11301 6367 ↑ 0%

 • ضغدر11311 4850 ↑ 0%

 • ضغدر11321 2503 ↑ 0%

 • ضغدر11331 2800 ↑ 0%

 • ضسپا11091 798 ↑ 0%

 • ضسپا11101 709 ↑ 0%

 • ضسپا11111 500 ↑ 0%

 • ضسپا11121 429 ↑ 0%

 • ضسپا11131 350 ↑ 0%

 • ضسپا11141 180 ↑ 0%

 • ضسپا11151 200 ↑ 0%

 • ضستا10001 5340 ↓ 11-%

 • ضستا10011 4693 ↑ 0%

 • ضستا10021 3667 ↑ 0%

 • ضستا10031 2348 ↓ 9.69-%

 • ضستا10041 952 ↓ 7.6-%

 • ضستا10051 441 ↓ 11.56-%

 • ضستا10061 204 ↑ 0%

 • طستا10031 100 ↑ 0%

 • کیمیاتک1 25910 ↓ 2.63-%

 • دارا یکم1 113770 ↓ 1.37-%

 • پالایش1 71320 ↓ 0.31-%

 • سلامت61 995500 ↑ 0%

 • شرق14001 999800 ↑ 0%

 • اشاد11 1000000 ↑ 0%

 • تملی6121 674175 ↑ 0%

 • تملی7011 725933 ↑ 0%

 • تملی7021 879539 ↑ 0%

 • تملی7031 570212 ↑ 5%

 • تملی7041 646412 ↑ 5%

 • تملی7051 635535 ↑ 5%

 • تملی7061 665000 ↑ 0%

 • حکمت011 987500 ↑ 2.53%

 • مبین0111 985000 ↑ 0%

 • تملی7071 785000 ↑ 0%

 • تملی7081 718000 ↑ 0%

 • مبین0141 985000 ↑ 0%

 • مبین0151 1000000 ↑ 0%

 • اروند011 963000 ↑ 0%

 • اروند041 1004171 ↑ 0%

 • اروند061 1000000 ↑ 0%

 • اروند071 995500 ↑ 0%

 • ماهان011 943000 ↑ 0%

 • اشاد101 979998 ↑ 0%

 • حریل021 984000 ↑ 0%

 • شستا0051 1010000 ↑ 0%

 • اروند081 960000 ↓ 3.56-%

 • اروند091 956800 ↑ 0%

 • اروند101 1005000 ↑ 0%

 • تملی7121 744894 ↑ 0%

 • تملی8011 579900 ↑ 0%

 • تملی8021 770000 ↑ 0%

 • تملی8061 840925 ↑ 0%

 • افاد41 999999 ↑ 0%

 • تملی8071 526061 ↓ 5-%

 • افاد511 999999 ↑ 0%

 • افاد521 987777 ↑ 0%

 • افاد531 999687 ↑ 0%

 • تسه98081 701334 ↑ 0%

 • تملی8081 356478 ↑ 5%

 • افاد611 999999 ↑ 0%

 • تملی8091 529000 ↑ 0%

 • تسه98091 793911 ↑ 2.74%

 • افاد741 1020000 ↑ 2%

 • تسه98101 799595 ↑ 2.26%

 • افاد811 1000000 ↑ 0%

 • افاد841 997000 ↑ 4.95%

 • تسه98111 808484 ↑ 2.8%

 • تابان011 947000 ↑ 0%

 • تابان021 965000 ↑ 0%

 • تابان031 1000000 ↑ 0%

 • اراد111 1000000 ↑ 0%

 • اراد131 885000 ↑ 0%

 • اراد221 1000000 ↑ 0%

 • اراد241 1000000 ↑ 0%

 • تسه98121 800897 ↑ 1.36%

 • تسه99011 804049 ↑ 2.35%

 • دومینو41 976303 ↑ 0%

 • تسه99021 802071 ↑ 1.39%

 • اراد311 929500 ↑ 0%

 • تسه99031 816937 ↑ 4.93%

 • اراد331 900000 ↓ 2.17-%

 • اراد351 968700 ↓ 0.95-%

 • اراد361 966200 ↑ 0%

 • تسه99041 817274 ↑ 0.06%

 • اراد381 1000000 ↑ 0%

 • اراد421 998500 ↑ 0%

 • اراد431 950000 ↑ 0%

 • اراد451 1004583 ↑ 2.87%

 • تسه99051 799954 ↑ 5%

 • اراد461 1000000 ↑ 0%

 • اراد481 1000000 ↑ 0%

 • اراد491 970000 ↑ 1.84%

 • اراد501 1000000 ↑ 0%

 • اراد511 1000000 ↑ 0%

 • تسه99061 801629 ↑ 1.63%

 • تسه99071 824953 ↓ 0.99-%

 • تسه99081 800799 ↑ 1.36%

 • اراد551 930000 ↑ 0%

 • اراد561 1010000 ↑ 0%

 • اراد571 930000 ↑ 0%

 • اراد601 935666 ↑ 0%

 • تسه99091 804597 ↑ 5%

 • اراد611 1000001 ↑ 0%

 • اراد621 1000000 ↑ 0%

 • اراد651 985500 ↑ 0%

 • تسه99101 800114 ↑ 2.7%

 • اراد721 953333 ↑ 0%

 • اراد731 960050 ↑ 0%

 • اراد751 972500 ↑ 0%

 • تسه99111 798698 ↑ 3.82%

 • اراد761 960000 ↑ 0%

 • اراد791 974000 ↑ 0%

 • تسه99121 798357 ↑ 2.36%

 • اراد841 993000 ↑ 0%

 • صبا14041 1000000 ↑ 0%

 • تسه00011 800846 ↑ 3.26%

 • تسه00021 797411 ↑ 3.55%

 • پاسار041 1000000 ↑ 0%

 • اراد861 960000 ↑ 0%

 • اراد871 920000 ↑ 0%

 • تسه00031 795575 ↑ 3.55%

 • تسه00041 796252 ↑ 2.78%

 • اراد891 990000 ↑ 0%

 • تسه00051 775588 ↑ 5%

 • تسه00061 798107 ↑ 4.07%

 • تسه00071 800614 ↑ 5%

 • اراد911 973140 ↑ 0.69%

 • اراد921 927710 ↑ 0%

 • تسه00081 797190 ↑ 5%

 • ضذوب9001 1234 ↓ 1.54-%

 • ضذوب9011 760 ↑ 0%

 • ضذوب9021 316 ↑ 0%

 • ضذوب9031 693 ↑ 0%

 • ضذوب9041 15 ↓ 61.54-%

 • ضذوب9051 3 ↓ 80-%

 • ضذوب9061 1 ↓ 88.89-%

 • طذوب9021 90 ↑ 0%

 • طذوب9031 100 ↑ 0%

 • طذوب9041 300 ↑ 0%

 • ضاریا12051 25000 ↑ 0%

 • ضفرابورس12001 5000 ↓ 33.33-%

 • ضشگویا12001 5000 ↑ 0%

 • ضشگویا12011 3500 ↑ 0%

 • ضشگویا12021 3600 ↑ 0%

آگهی ها

 • تفتان

اجتماعی

ارتباط کار منزل با نرخ باروری

ارتباط کار منزل با نرخ باروری

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، زوج‌هایی که در انجام کارهای خانه همکاری بیشتری دارند احتمال بالاتری برای ...

پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰:۰۰

بورس


بانک و بیمه

طلا و ارز

نرخ رسمی 24 ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (چهارشنبه، سوم آذرماه) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۴ واحد ...

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰:۰۰

راه و مسکن

مجلس


سلامت

اقتصاد کلان


خودرو

مالیات جدید برای خودروهای لوکس

مالیات جدید برای خودروهای لوکس

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد، از ابلاغ برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی دولت تا فردا خبر ...

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲:۱۸

انرژی


تولید و تجارت

فناوری

وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکان دارد سال آینده سرعت حداقلی مصوب در پروانه اپراتورها ...

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۰:۲۶

چند رسانه ای

پاییز هزار رنگ در هندوستان ایران

پاییز هزار رنگ در هندوستان ایران

هر ساله با رسیدن فصل پاییز گروه‌های کوهنوردی زیادی برای دیدن زیبایی‌های فصل پاییز به جنگل‌های طارم، ...

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۴:۳۸

© - www.shakhesbazar.com . All Rights Reserved.