شاخص بازار

بورس

 • والبر1 13480 ↑ 0%

 • دامین1 3497 ↑ 3.1%

 • کسرا1 14800 ↓ 0.27-%

 • آسیا1 1769 ↑ 3.07%

 • واتی1 9300 ↑ 0.54%

 • خاهن1 9690 ↓ 4.33-%

 • پردیس1 4424 ↓ 1.47-%

 • فباهنر1 19350 ↑ 3.82%

 • البرز1 4148 ↑ 2.41%

 • وبوعلی1 3709 ↑ 1.03%

 • کاما1 8570 ↑ 2.75%

 • وبانک1 7690 ↑ 4.99%

 • دانا1 4616 ↓ 1.14-%

 • خبهمن1 1299 ↑ 2.85%

 • وبیمه1 1738 ↓ 0.4-%

 • وبملت1 4077 ↑ 4.99%

 • لبوتان1 48230 ↓ 3.65-%

 • وتجارت1 2579 ↑ 4.78%

 • خچرخش1 12230 ↓ 4.93-%

 • کچاد1 23590 ↑ 1.1%

 • مداران1 18000 ↑ 4.15%

 • دالبر1 11680 ↓ 0.34-%

 • وپخش1 95610 ↑ 5%

 • دفارا1 35170 ↑ 4.98%

 • دجابر1 14070 ↓ 4.95-%

 • دکوثر1 4005 ↑ 2.04%

 • دسبحا1 15040 ↓ 0.53-%

 • فجر1 27960 ↓ 0.6-%

 • فخاس1 21660 ↓ 1.57-%

 • فخوز1 15370 ↑ 1.38%

 • خزر1 39630 ↓ 4.98-%

 • فولاد1 10210 ↑ 2.48%

 • فروس1 5310 ↑ 0.56%

 • فرآور1 26410 ↑ 4.96%

 • وصنا1 5108 ↑ 3.09%

 • وغدیر1 10940 ↑ 2.4%

 • ختوقا1 2087 ↑ 0.82%

 • کگل1 16690 ↑ 3.55%

 • خگستر1 2509 ↑ 1.27%

 • شگل1 7560 ↑ 1.06%

 • حفاری1 6250 ↑ 3.14%

 • رانفور1 5810 ↑ 0.68%

 • پارسیان1 7830 ↑ 1.41%

 • بکام1 2907 ↑ 4.99%

 • لخزر1 175740 ↓ 5-%

 • دکیمی1 21140 ↓ 1.27-%

 • وکار1 2931 ↑ 3.31%

 • خکار1 20130 ↓ 5-%

 • فاسمین1 14170 ↑ 1.2%

 • ولغدر1 22900 ↓ 4.98-%

 • ولصنم1 10790 ↓ 4.98-%

 • ومعادن1 8280 ↑ 4.98%

 • رمپنا1 13160 ↑ 4.94%

 • غپینو1 6400 ↑ 0.95%

 • اخابر1 7190 ↑ 4.87%

 • بموتو1 53890 ↑ 4.99%

 • غمارگ1 19960 ↑ 4.98%

 • ثمسکن1 4376 ↓ 0.32-%

 • فملی1 11830 ↑ 4.33%

 • خموتور1 9230 ↑ 0.66%

 • ونفت1 13510 ↑ 4.96%

 • فنوال1 23400 ↑ 4.11%

 • شبهرن1 11380 ↑ 0%

 • ونیکی1 8650 ↑ 4.99%

 • بنیرو1 2220 ↑ 0%

 • شکلر1 32090 ↓ 1.54-%

 • خمحرکه1 3658 ↑ 0.75%

 • ونوین1 4715 ↑ 0.79%

 • شنفت1 47870 ↓ 3.56-%

 • وامید1 9340 ↑ 0.11%

 • شپاکسا1 20290 ↑ 1.83%

 • شاراک1 28790 ↑ 1.75%

 • وپترو1 13860 ↑ 4.82%

 • شفن1 314450 ↓ 0.63-%

 • شخارک1 43330 ↓ 0.28-%

 • شپنا1 12920 ↑ 2.79%

 • شبریز1 28770 ↑ 5%

 • شیراز1 51340 ↑ 1.33%

 • ختور1 17040 ↓ 4.97-%

 • ورنا1 4735 ↑ 5%

 • کروی1 21400 ↑ 1.83%

 • ولساپا1 2774 ↑ 0.58%

 • ثشاهد1 13040 ↑ 3.35%

 • وساخت1 52360 ↓ 3.14-%

 • فاما1 14960 ↑ 3.96%

 • وصندوق1 13620 ↑ 4.85%

 • وبهمن1 11760 ↑ 0.34%

 • غبشهر1 20540 ↑ 4.99%

 • ساراب1 22490 ↑ 0%

 • سفارس1 14090 ↑ 9.79%

 • سفانو1 23010 ↑ 3.92%

 • سغرب1 23220 ↓ 3.21-%

 • سهگمت1 20460 ↑ 4.85%

 • کهمدا1 8490 ↑ 1.55%

 • غشاذر1 8810 ↓ 4.99-%

 • سشمال1 8580 ↑ 4.84%

 • کساوه1 69540 ↓ 4.99-%

 • سخزر1 17510 ↑ 4.91%

 • سکرما1 13680 ↑ 0.29%

 • غسالم1 3337 ↑ 1.21%

 • سمازن1 12080 ↑ 4.94%

 • وصنعت1 5380 ↑ 0.93%

 • ونیرو1 2315 ↑ 1.75%

 • وسپه1 6320 ↑ 2.06%

 • غشصفا1 26640 ↓ 4.99-%

 • سرود1 19520 ↑ 4.77%

 • وساپا1 5023 ↑ 4.77%

 • سپاها1 7330 ↑ 4.97%

 • سشرق1 6070 ↑ 5%

 • شیران1 20010 ↑ 1.1%

 • سصوفی1 13540 ↑ 4.95%

 • ستران1 21510 ↑ 4.97%

 • ساروم1 29260 ↑ 4.98%

 • حتاید1 25960 ↑ 4.97%

 • وتوس1 11350 ↓ 3.31-%

 • وتوسم1 7070 ↑ 0%

 • خمحور1 45420 ↑ 0%

 • دتماد1 38980 ↑ 4.76%

 • وتوکا1 8290 ↑ 4.98%

 • وتوصا1 8180 ↑ 0.99%

 • تایرا1 23560 ↑ 1.4%

 • بترانس1 2207 ↑ 3.84%

 • وبشهر1 9210 ↑ 2.74%

 • وتوشه1 5850 ↑ 3.09%

 • کرازی1 16810 ↑ 0%

 • فولاژ1 13730 ↑ 1.82%

 • وپاسار1 15330 ↑ 1.18%

 • رتاپ1 5220 ↑ 1.34%

 • کرماشا1 31090 ↑ 1%

 • شپدیس1 108420 ↑ 0.27%

 • پارسان1 20120 ↑ 2.92%

 • رکیش1 18010 ↓ 1.21-%

 • وخارزم1 4504 ↑ 4.98%

 • وسکاب1 2572 ↑ 1.29%

 • وایران1 10750 ↑ 0%

 • تیپیکو1 38520 ↑ 1.07%

 • سخوز1 21400 ↑ 1.28%

 • ثشرق1 6490 ↓ 4.93-%

 • پکویر1 12080 ↑ 0.42%

 • ولملت1 5190 ↑ 2.73%

 • بورس1 26500 ↑ 4.97%

 • سیستم1 25610 ↓ 1.19-%

 • چدن1 4261 ↓ 2.44-%

 • های وب1 8240 ↓ 0.6-%

 • شوینده1 21820 ↑ 1.61%

 • سیمرغ1 15530 ↑ 4.99%

 • اکالا1 29420 ↑ 0%

 • کالا1 30490 ↑ 5%

 • ثاباد1 53760 ↓ 4.98-%

 • دعبید1 23100 ↓ 1.21-%

 • فایرا1 15790 ↑ 2.29%

 • فمراد1 68180 ↑ 3.58%

 • کلوند1 21120 ↑ 3.83%

 • شاملا1 36020 ↓ 1.73-%

 • لابسا1 33830 ↑ 2.78%

 • فاذر1 1218 ↓ 3.18-%

 • خاذین1 2773 ↑ 1.33%

 • کبافق1 41000 ↓ 4.98-%

 • پکرمان1 24870 ↑ 4.97%

 • غبهنوش1 59220 ↓ 5-%

 • شپارس1 14430 ↓ 31.6-%

 • وپارس1 2728 ↑ 4.98%

 • وپست1 23510 ↑ 4.99%

 • وبصادر1 2250 ↑ 5%

 • ثاخت1 2121 ↑ 1.96%

 • غچین1 17410 ↓ 4.99-%

 • تکمبا1 6900 ↑ 0%

 • شکربن1 72010 ↑ 1.51%

 • دابور1 28790 ↑ 4.97%

 • ددام1 15170 ↓ 4.94-%

 • دشیمی1 48540 ↑ 0%

 • دلقما1 22860 ↑ 4.96%

 • کدما1 112780 ↑ 0%

 • شدوص1 16100 ↑ 0.37%

 • داسوه1 27860 ↓ 4.99-%

 • دارو1 17750 ↑ 4.98%

 • پدرخش1 28420 ↓ 4.98-%

 • درازک1 27620 ↑ 4.97%

 • دسینا1 18390 ↓ 0.65-%

 • دزهراوی1 5830 ↑ 3.14%

 • دلر1 25880 ↑ 4.99%

 • چفیبر1 9110 ↓ 1.63-%

 • دفرا1 23670 ↑ 0%

 • غگل1 3420 ↑ 4.52%

 • قصفها1 84060 ↑ 4.99%

 • قزوین1 23380 ↑ 2.96%

 • قهکمت1 28820 ↑ 2.52%

 • قشهد1 20390 ↓ 4.95-%

 • قلرست1 35430 ↓ 5-%

 • وملی1 135720 ↓ 0.22-%

 • قمرو1 26480 ↓ 4.98-%

 • قنیشا1 56520 ↓ 4.99-%

 • غگرجی1 2710 ↑ 0%

 • قثابت1 4590 ↑ 0%

 • تکشا1 31400 ↑ 4.41%

 • حپترو1 53910 ↓ 4.99-%

 • حتوکا1 19810 ↓ 4.97-%

 • مرقام1 16230 ↓ 4.97-%

 • واعتبار1 7870 ↓ 0.76-%

 • خودرو1 2089 ↑ 4.97%

 • خکمک1 16390 ↓ 1.83-%

 • دیران1 12050 ↓ 24.13-%

 • فجام1 9550 ↓ 4.92-%

 • بکاب1 353490 ↓ 5-%

 • بالبر1 56970 ↓ 5-%

 • کخاک1 30390 ↓ 2.31-%

 • غدام1 392500 ↓ 5-%

 • خفنر1 4516 ↑ 4.98%

 • کحافظ1 7790 ↑ 2.46%

 • خشرق1 9640 ↑ 2.02%

 • غالبر1 18500 ↓ 4.97-%

 • کپارس1 119880 ↓ 4.99-%

 • چکارن1 2580 ↑ 2.31%

 • کسعدی1 12050 ↑ 4.96%

 • حکشتی1 14690 ↑ 4.99%

 • چکاوه1 12540 ↓ 4.94-%

 • فلامی1 36220 ↓ 5-%

 • بشهاب1 146890 ↑ 0%

 • شلعاب1 12600 ↑ 0%

 • خلنت1 47630 ↓ 4.98-%

 • فلوله1 16470 ↑ 4.95%

 • غپاک1 26370 ↑ 0%

 • ولیز1 9330 ↓ 4.93-%

 • زمگسا1 31970 ↓ 4.97-%

 • فاراک1 2054 ↑ 5%

 • خوساز1 5780 ↑ 4.89%

 • خمهر1 1722 ↓ 0.98-%

 • کمنگنز1 60670 ↑ 0.26%

 • خنصیر1 17750 ↑ 0%

 • غمهرا1 120590 ↓ 4.99-%

 • نمرینو1 80940 ↑ 4.99%

 • کفرا1 17820 ↑ 1.7%

 • فنورد1 163890 ↑ 0%

 • غنوش1 51050 ↓ 5-%

 • کاذر1 12740 ↓ 1.17-%

 • کفپارس1 3138 ↑ 1.83%

 • ثنوسا1 12410 ↓ 5-%

 • ثفارس1 8620 ↓ 4.97-%

 • چافست1 15490 ↓ 4.97-%

 • دپارس1 32470 ↑ 1.8%

 • لپارس1 76470 ↓ 0.49-%

 • غاذر1 53830 ↓ 4.99-%

 • تپمپی1 17690 ↓ 4.95-%

 • خپارس1 1078 ↑ 2.39%

 • پلاسک1 6630 ↓ 4.94-%

 • کسرام1 7880 ↓ 4.94-%

 • کپشیر1 36450 ↓ 4.99-%

 • خریخت1 2684 ↑ 4.99%

 • خرینگ1 40310 ↓ 4.99-%

 • دروز1 33190 ↓ 4.99-%

 • ختراک1 10520 ↑ 4.98%

 • ساربیل1 52930 ↓ 4.99-%

 • سبهان1 56090 ↑ 5%

 • سبجنو1 32690 ↑ 3.54%

 • سدور1 7630 ↓ 0.13-%

 • سدشت1 60060 ↓ 4.99-%

 • سصفها1 70490 ↓ 4.99-%

 • سیلام1 10800 ↓ 5-%

 • فسپا1 41030 ↓ 0.32-%

 • سفار1 133710 ↓ 5-%

 • کگاز1 16460 ↓ 4.96-%

 • سقاین1 44630 ↑ 2.23%

 • ثامان1 22700 ↓ 4.98-%

 • غشهد1 4879 ↑ 5%

 • قشکر1 3353 ↓ 4.97-%

 • پسهند1 28910 ↑ 0.76%

 • شسینا1 124620 ↑ 0%

 • سهرمز1 24800 ↑ 0%

 • خساپا1 1765 ↑ 5%

 • کساپا1 30990 ↓ 4.97-%

 • سخاش1 90740 ↑ 4.12%

 • سکرد1 6390 ↓ 3.88-%

 • فسرب1 57630 ↑ 4.99%

 • غشان1 4803 ↑ 4.99%

 • فپنتا1 358730 ↑ 0.09%

 • لسرما1 20730 ↑ 4.95%

 • سنیر1 216120 ↓ 5-%

 • بسویچ1 27090 ↓ 5-%

 • خپویش1 58850 ↑ 0%

 • پتایر1 2755 ↑ 0.15%

 • کماسه1 30020 ↑ 4.97%

 • وآذر1 77220 ↓ 5-%

 • کطبس1 50360 ↑ 0%

 • رتکو1 17200 ↓ 5-%

 • تکنو1 20050 ↓ 4.97-%

 • کترام1 47720 ↓ 4.99-%

 • وسینا1 2607 ↑ 4.99%

 • پاسا1 25490 ↑ 0%

 • خزامیا1 6240 ↑ 4.87%

 • حفارس1 4456 ↓ 4.99-%

 • شبندر1 4560 ↑ 0%

 • فارس1 10120 ↑ 3.56%

 • تاپیکو1 10930 ↑ 4.52%

 • همراه1 20130 ↑ 4.95%

 • شسپا1 16280 ↓ 0.98-%

 • پاکشو1 5670 ↑ 3.39%

 • کنور1 47580 ↑ 1.24%

 • کاوه1 18270 ↑ 2.32%

 • سیدکو1 5670 ↑ 4.98%

 • مبین1 15180 ↑ 2.2%

 • وخاور1 8480 ↑ 2.64%

 • ما1 8070 ↑ 1.12%

 • جم1 38400 ↑ 1.59%

 • بفجر1 21720 ↑ 1.29%

 • دسبحان1 14240 ↑ 0.28%

 • پترول1 9280 ↑ 0.76%

 • آپ1 15490 ↑ 4.99%

 • شتران1 8890 ↑ 2.65%

 • برکت1 37020 ↑ 4.99%

 • امید1 6340 ↑ 0.79%

 • پرداخت1 22220 ↓ 2.46-%

 • شفا1 37310 ↓ 3.68-%

 • ولپارس1 3880 ↓ 0.28-%

 • سپ1 28160 ↑ 0%

 • زپارس1 121450 ↑ 5%

 • پارس1 150920 ↑ 1.5%

 • نوری1 79620 ↑ 1.79%

 • تنوین1 7050 ↑ 0.28%

 • افق1 64530 ↑ 0.86%

 • لوتوس1 7290 ↑ 2.75%

 • خراسان1 60070 ↑ 0.53%

 • فسازان1 29370 ↓ 0.48-%

 • جم پیلن1 70880 ↑ 0.82%

 • تاصیکو1 9460 ↑ 3.99%

 • کویر1 13570 ↑ 2.47%

 • قرن1 30120 ↑ 0.94%

 • زکوثر1 18330 ↓ 4.96-%

 • تملت1 5015 ↑ 4.99%

 • غزر1 23930 ↑ 4.97%

 • انرژی11 194010 ↓ 5-%

 • انرژی21 194010 ↑ 0%

 • انرژی31 203540 ↑ 5%

 • سیتا1 15030 ↑ 0.47%

 • آبادا1 10440 ↑ 4.99%

 • چکاپا1 3739 ↑ 5%

 • ثبهساز1 2042 ↑ 4.97%

 • امین1 7150 ↑ 0.28%

 • وساشرقی1 915 ↓ 4.91-%

 • وسصفا1 1070 ↓ 4.95-%

 • وسرضوی1 1030 ↓ 4.95-%

 • وسخراش1 1369 ↑ 0%

 • وسخوز1 576 ↑ 0%

 • وسزنجان1 1420 ↑ 0%

 • وسقم1 1410 ↑ 0%

 • وسکرمان1 891 ↓ 4.14-%

 • وسکرشا1 1260 ↓ 5-%

 • وسگلستا1 1237 ↑ 0%

 • وسگیلا1 649 ↓ 2.29-%

 • وسلرستا1 574 ↑ 5%

 • وسهرمز1 834 ↓ 3.8-%

 • وسهمدا1 697 ↓ 4.96-%

 • وسیزد1 1280 ↑ 0%

 • ثامید1 1712 ↑ 3.88%

 • بوعلی1 45440 ↑ 0.68%

 • شغدیر1 60900 ↑ 0.28%

 • صگل14111 1007724 ↑ 0%

 • صگل4111 971001 ↑ 0%

 • صخود00121 1010000 ↑ 0%

 • صخود4121 995000 ↑ 0%

 • صخابر1021 960000 ↑ 0%

 • صایپا0121 1000002 ↑ 0%

 • صایپا2031 966000 ↑ 0%

 • تبریز1121 921650 ↑ 0%

 • مشیر1121 1000000 ↑ 1.01%

 • صینا2051 970000 ↑ 0%

 • مشهد00121 990000 ↑ 0%

 • مشهد01121 924000 ↑ 0%

 • مصفها2031 981000 ↓ 1.6-%

 • مصفها1121 960000 ↑ 0%

 • پارسا3061 984000 ↑ 0%

 • صفارس3071 1000000 ↑ 0%

 • صایپا0381 968000 ↑ 0%

 • صایپا3081 999500 ↑ 0%

 • صگل0391 1015000 ↑ 0%

 • صشستا3111 999259 ↑ 0%

 • مشهد02121 1000000 ↑ 0%

 • صنفت03121 1002580 ↑ 0%

 • صعبید3121 1005000 ↑ 0%

 • اگ0006181 946500 ↑ 0%

 • اگ0004191 982000 ↑ 0%

 • صیدک4041 935000 ↓ 6.5-%

 • ومهان ت.ف01091 1 ↑ 0%

 • شپاس ت.ف01031 2663 ↑ 0%

 • کگهرت.ف02031 1 ↑ 0%

 • بالاس1 38691 ↓ 5-%

 • ودی1 20107 ↓ 1.64-%

 • وگستر1 17974 ↓ 5-%

 • کمرجان1 145192 ↓ 5-%

 • ثعمرا1 12171 ↓ 5-%

 • سبزوا1 2796 ↑ 3.56%

 • فولای1 34915 ↑ 5%

 • سمگا1 20385 ↑ 5%

 • ثباغ1 10308 ↑ 4.95%

 • آ س پ1 15984 ↓ 5-%

 • زاگرس1 215623 ↑ 0.89%

 • افرا1 28874 ↓ 5-%

 • میدکو1 42096 ↑ 2.63%

 • ثتران1 3002 ↑ 4.98%

 • ذوب1 3477 ↑ 4.99%

 • مارون1 142474 ↑ 1.13%

 • قشیر1 15692 ↑ 4.99%

 • بپاس1 100675 ↑ 0.88%

 • کشرق1 57015 ↓ 5-%

 • کرمان1 1134 ↑ 2.52%

 • شراز1 95391 ↑ 0.56%

 • توریل1 13942 ↑ 5%

 • بساما1 21631 ↑ 3.8%

 • سدبیر1 86313 ↓ 5-%

 • زنگان1 61894 ↑ 0%

 • بمپنا1 60914 ↓ 0.56-%

 • فزرین1 14840 ↑ 5%

 • شاوان1 77298 ↑ 5%

 • ثغرب1 7571 ↓ 4.99-%

 • شپاس1 16328 ↑ 2.15%

 • شرانل1 39940 ↓ 1.63-%

 • پخش1 16766 ↑ 4.99%

 • دتولید1 14344 ↓ 0.08-%

 • حسینا1 61533 ↑ 5%

 • مفاخر1 44345 ↓ 5-%

 • غمینو1 8189 ↑ 0.02%

 • هرمز1 15309 ↑ 0%

 • حخزر1 20300 ↑ 4.78%

 • شبصیر1 80836 ↑ 0%

 • اعتلا1 6213 ↑ 0.13%

 • کی بی سی1 18745 ↑ 0.02%

 • ارفع1 13085 ↑ 1.89%

 • ثپردیس1 9765 ↓ 5-%

 • ثرود1 17715 ↓ 5-%

 • کاسپین1 22192 ↓ 5-%

 • ولبهمن1 6474 ↑ 3.73%

 • قاسم1 9519 ↓ 0.48-%

 • غفارس1 14988 ↓ 5-%

 • دبالک1 15762 ↓ 5-%

 • اتکای1 10222 ↓ 5-%

 • کپرور1 26802 ↑ 1.22%

 • خدیزل1 46537 ↑ 0.92%

 • کیمیا1 12822 ↑ 3.67%

 • کتوکا1 33387 ↓ 5-%

 • وهور1 1688 ↑ 4.28%

 • غپآذر1 47382 ↓ 5-%

 • وسبحان1 2462 ↑ 1.3%

 • کوثر1 13821 ↑ 0.81%

 • ساینا1 143596 ↑ 1.66%

 • شتوکا1 26764 ↓ 3.56-%

 • دماوند1 28025 ↓ 0.53-%

 • اتکام1 4220 ↑ 4.73%

 • تلیسه1 3223 ↑ 0%

 • غدیس1 12924 ↓ 5-%

 • دسانکو1 11662 ↑ 0%

 • گوهران1 7065 ↑ 0.61%

 • ثالوند1 31486 ↓ 5-%

 • حریل1 3830 ↑ 2.25%

 • بکهنوج1 1467 ↑ 2.52%

 • حپارسا1 34411 ↓ 5-%

 • اپرداز1 19022 ↑ 3.22%

 • زگلدشت1 9617 ↑ 3.44%

 • غگلستا1 17594 ↑ 0%

 • غگلپا1 52323 ↑ 0.12%

 • اوان1 53287 ↓ 5-%

 • حسیر1 14341 ↑ 5%

 • وپویا1 4510 ↑ 2.69%

 • غشهداب1 3340 ↑ 5%

 • زشگزا1 6142 ↓ 1.01-%

 • بهپاک1 6355 ↑ 1.72%

 • وملل1 13258 ↑ 0.08%

 • سرچشمه1 7129 ↑ 3.45%

 • گکوثر1 2106 ↑ 0.33%

 • حآسا1 38543 ↓ 5-%

 • ریشمک1 44113 ↓ 5-%

 • نطرین1 11489 ↓ 5-%

 • ولشرق1 6812 ↓ 4.99-%

 • زبینا1 2726 ↑ 0%

 • زقیام1 26178 ↓ 5-%

 • سلامت61 999000 ↑ 0%

 • تبرک1 14949 ↑ 2.67%

 • شرق14001 999800 ↑ 0%

 • اشاد11 988000 ↑ 0%

 • تاپکیش1 11537 ↓ 5-%

 • تملی6121 790738 ↑ 5%

 • تملی7011 658914 ↑ 0%

 • بگیلان1 19109 ↑ 0.88%

 • مادیرا1 7969 ↑ 3.3%

 • تملی7021 449266 ↑ 5%

 • صبا14011 1000000 ↑ 0%

 • زکشت1 38193 ↑ 0%

 • تملی7031 785999 ↑ 0%

 • تملی7041 890600 ↑ 5%

 • داوه1 19718 ↓ 5-%

 • نوین1 4986 ↓ 0.72-%

 • تملی7051 746818 ↑ 0%

 • شستا0011 1100000 ↑ 9.95%

 • شستا0031 995000 ↑ 0%

 • شستا0041 998200 ↑ 0%

 • ومعلم1 4703 ↓ 4.99-%

 • زدشت1 18978 ↑ 0%

 • تملی7061 603208 ↑ 5%

 • حکمت011 1012500 ↑ 0%

 • تملی7071 810563 ↑ 0%

 • کگهر1 38875 ↓ 1.31-%

 • تملی7081 841760 ↑ 5%

 • بزاگرس1 4513 ↑ 4.99%

 • تملی7091 866903 ↓ 5-%

 • زماهان1 17872 ↓ 5-%

 • مبین0151 1000000 ↑ 0%

 • تملی7101 850249 ↑ 0%

 • زفکا1 11345 ↓ 4.99-%

 • زشریف1 4328 ↑ 4.98%

 • اروند041 1000000 ↑ 0%

 • تملی7111 523687 ↑ 5%

 • کرمان001 1000000 ↑ 0%

 • اشاد101 961850 ↑ 0.08%

 • حریل021 957000 ↑ 0%

 • اروند101 980001 ↑ 0%

 • اروند111 973000 ↑ 0%

 • تملی7121 668799 ↑ 5%

 • تملی8011 813254 ↑ 3.52%

 • دکپسول1 24681 ↑ 5%

 • تملی8021 921325 ↑ 0%

 • رنیک1 18060 ↓ 0.59-%

 • درهآور1 23008 ↑ 5%

 • تملی8031 870419 ↑ 5%

 • تسه98031 534812 ↑ 0%

 • بجهرم1 2297 ↑ 4.98%

 • غویتا1 9812 ↓ 1.12-%

 • هجرت1 19154 ↑ 5%

 • تسه98041 590856 ↓ 3.11-%

 • تملی8041 722659 ↑ 5%

 • دتوزیع1 28540 ↓ 27.96-%

 • فرابورس1 28201 ↑ 5%

 • تملی8051 908562 ↑ 5%

 • تسه98051 596981 ↓ 1.23-%

 • تسه98061 596360 ↓ 2.48-%

 • وآوا1 5822 ↓ 4.99-%

 • تملی8061 561172 ↑ 5%

 • تسه98071 597396 ↓ 3.83-%

 • تملی8071 822539 ↑ 0%

 • فروی1 30309 ↑ 1.72%

 • افاد531 1000000 ↑ 0%

 • افاد541 838500 ↓ 0.38-%

 • کیش14021 1000000 ↑ 0%

 • تسه98081 597689 ↓ 2.77-%

 • ومهان1 12303 ↑ 0.86%

 • تملی8081 241281 ↑ 0%

 • افاد611 999000 ↑ 0%

 • تملی8091 767532 ↑ 0%

 • تسه98091 593531 ↓ 3.33-%

 • پیزد1 61769 ↑ 0.77%

 • کلر1 93990 ↑ 5%

 • افاد721 903355 ↑ 0%

 • افاد741 1000650 ↑ 0%

 • تسه98101 588027 ↓ 1.5-%

 • افاد821 978000 ↑ 0%

 • افاد841 960000 ↑ 0%

 • تسه98111 588371 ↓ 2.53-%

 • ساوه1 46756 ↑ 5%

 • غگیلا1 14366 ↑ 4.64%

 • تابان031 1000000 ↑ 0%

 • رافزا1 78772 ↓ 2.32-%

 • شگویا1 8784 ↑ 4.99%

 • آریا1 82952 ↑ 0.73%

 • اراد111 982500 ↑ 0%

 • اراد221 978000 ↓ 0.71-%

 • تسه98121 598904 ↑ 5%

 • صبا1 7115 ↑ 1.24%

 • تسه99011 615530 ↑ 3.13%

 • تسه99021 591619 ↓ 3.34-%

 • تسه99031 614112 ↓ 4.71-%

 • اراد331 919999 ↑ 3.41%

 • بخاور1 5380 ↑ 4.98%

 • اراد351 999999 ↑ 0%

 • اراد361 999000 ↑ 0%

 • تسه99041 591419 ↓ 1.52-%

 • اراد371 992500 ↓ 0.75-%

 • اراد381 1059000 ↓ 0.94-%

 • شاروم1 14535 ↑ 2.37%

 • زملارد1 29766 ↑ 4.9%

 • اراد411 999999 ↑ 0%

 • اراد431 934524 ↓ 0.92-%

 • اراد451 999800 ↑ 4.99%

 • تسه99051 603636 ↓ 4.99-%

 • بپیوند1 11855 ↑ 5%

 • بنو1 19244 ↑ 0.66%

 • اراد471 985000 ↑ 0%

 • اراد491 989410 ↓ 3-%

 • اراد501 1000001 ↑ 0%

 • وسپهر1 9098 ↑ 0.01%

 • تسه99061 602166 ↓ 0.43-%

 • غصینو1 53139 ↑ 3.53%

 • چخزر1 33320 ↑ 1.02%

 • تسه99071 588682 ↓ 4.83-%

 • تسه99081 591486 ↓ 3.41-%

 • اراد551 959998 ↑ 0%

 • اراد561 996963 ↑ 0%

 • اراد601 969989 ↑ 0%

 • تسه99091 594423 ↓ 3.66-%

 • اراد611 1000001 ↑ 0%

 • اراد621 1000000 ↑ 0%

 • اراد631 1005000 ↑ 0%

 • اراد651 975000 ↑ 0%

 • کزغال1 32896 ↑ 1.37%

 • اراد691 950000 ↑ 0%

 • تسه99101 595524 ↓ 0.29-%

 • اراد721 1000000 ↑ 0%

 • اراد731 1000000 ↑ 0%

 • اراد741 970000 ↑ 0%

 • تسه99111 592786 ↓ 4.44-%

 • تابان041 1001562 ↑ 0%

 • اراد771 1000000 ↑ 0%

 • اراد791 960000 ↑ 0%

 • تسه99121 585529 ↓ 3.87-%

 • تسه00011 598593 ↓ 5-%

 • تسه00021 603907 ↑ 0.43%

 • اراد851 946000 ↑ 0%

 • کیش02111 1000000 ↑ 0%

 • تسه00031 579659 ↓ 5-%

 • دیزل041 1000000 ↑ 0%

 • طلا1 74486 ↑ 1.17%

 • زر1 45567 ↑ 1.4%

 • گوهر1 51700 ↑ 0.7%

 • عیار1 26476 ↑ 0.51%

 • عفولاد31 876269 ↑ 0%

 • نهال1 8837 ↑ 1.86%

 • سحرخیز1 8721 ↑ 1.5%

 • عسیرجان1 1200000 ↑ 0%

 • ومدیر1 3575 ↑ 4.99%

 • حرهشا1 67954 ↑ 0%

 • حاریا1 28908 ↑ 0%

 • کیسون1 11235 ↓ 3.99-%

 • شستان1 3419 ↓ 1.99-%

 • قجام1 13691 ↑ 0%

 • قیستو1 15599 ↓ 2-%

 • وشهر1 5417 ↑ 2.31%

 • شسم1 95234 ↑ 0%

 • سایرا1 40336 ↑ 0%

 • تپکو1 4710 ↓ 40-%

 • وآیند1 13180 ↓ 4-%

 • وحافظ1 61718 ↓ 4-%

 • سفارود1 17778 ↓ 4-%

 • تفیرو1 19135 ↑ 0%

 • وسدید1 2873 ↓ 4-%

 • شتولی1 33810 ↓ 2-%

 • شکف1 99687 ↑ 0%

 • شصفها1 116163 ↓ 0.11-%

 • فنرژی1 18491 ↑ 0%

 • آبین1 4181 ↓ 1.98-%

 • وپسا1 2017 ↓ 1.97-%

 • شپلی1 10318 ↓ 1.99-%

 • وزمین1 12213 ↓ 2-%

 • وملت1 4334 ↓ 1.98-%

 • قنقش1 71507 ↓ 4-%

 • ثاژن1 9538 ↓ 1.99-%

 • گشان1 19179 ↑ 0.54%

 • نبروج1 5817 ↑ 0%

 • فن آوا1 18245 ↑ 0%

 • شکبیر1 89446 ↓ 3-%

 • سجام1 3796 ↓ 2.99-%

 • شلرد1 6235 ↑ 2.99%

 • وشمال1 88359 ↑ 0%

 • زنجان1 9290 ↓ 2.99-%

 • سنوین1 9080 ↑ 0%

 • نیرو1 53814 ↑ 0%

 • آریان1 11968 ↑ 3%

 • آینده1 19694 ↓ 3-%

 • بمیلا1 11351 ↑ 2.99%

 • تکنار1 116898 ↓ 14.46-%

 • داراب1 2450 ↓ 2.98-%

 • فسا1 1736 ↓ 3-%

 • جهرم1 1764 ↓ 2.95-%

 • معیار 1 44782 ↓ 3-%

 • سخواف1 16451 ↓ 3-%

 • آرمان1 6587 ↑ 0%

 • فلات1 15223 ↓ 3-%

 • وکادو1 14979 ↑ 5%

 • دشیری1 221288 ↑ 0%

 • غشوکو1 23569 ↑ 3%

 • حبندر1 25482 ↑ 0%

 • ولراز1 56009 ↑ 0%

 • ورازی1 1227 ↓ 0.97-%

 • شجم1 8879 ↑ 3%

 • ولتجار1 6408 ↑ 1.81%

 • سامان1 8910 ↑ 2.99%

 • ثعتما1 33184 ↓ 3-%

 • ثنظام1 47316 ↑ 0%

 • دحاوی1 12211 ↓ 3-%

 • ثجوان1 10533 ↑ 0%

 • کصدف1 25240 ↓ 3-%

 • کباده1 8867 ↑ 0%

 • واحصا1 44763 ↓ 3-%

 • واحیا1 148792 ↑ 1.85%

 • سفاسی1 14405 ↑ 0%

 • تشتاد1 7623 ↓ 3-%

 • گکیش1 48142 ↓ 3-%

 • فبیرا1 3082 ↓ 4.98-%

 • لکما1 3772 ↓ 2.99-%

 • سلار1 60024 ↑ 0%

 • وثوق1 12491 ↑ 2.99%

 • لازما1 33936 ↓ 3-%

 • پلاست1 71597 ↑ 0%

 • پشاهن1 7380 ↑ 0%

 • کقزوی1 5973 ↓ 1.86-%

 • بایکا1 36382 ↑ 0%

 • لپیام1 54150 ↓ 3-%

 • خصدرا1 2358 ↑ 2.96%

 • وثنو1 4243 ↑ 0.33%

 • وسالت1 1110 ↑ 0%

 • شزنگ1 156779 ↓ 3-%

 • کایتا1 9328 ↑ 0%

 • لخانه1 24927 ↑ 0%

 • وآفری1 3015 ↑ 0%

 • وآرین1 3268 ↑ 2.49%

 • ثنام1 16647 ↓ 3-%

 • ومشان1 70844 ↓ 3-%

 • ثنور1 9326 ↑ 0%

 • ثقزوی1 31739 ↓ 3-%

 • فالوم1 25460 ↓ 3-%

 • پارتا1 32909 ↓ 3-%

 • ثاصفا1 27046 ↓ 3-%

 • ساذری1 6656 ↑ 2.99%

 • پلوله1 24683 ↓ 3-%

 • ولانا1 27803 ↓ 3-%

 • سباقر1 14326 ↑ 0.07%

 • سمتاز1 26004 ↓ 3-%

 • وتعاون1 5767 ↑ 0%

 • وسرمد1 4926 ↓ 2.76-%

 • وسنا1 15475 ↓ 3-%

 • وارس1 12973 ↑ 0.69%

 • وآتوس1 44808 ↑ 0%

 • فبستم1 793 ↑ 2.9%

 • وثخوز1 70150 ↑ 0%

 • نتوس1 19815 ↓ 3-%

 • شرنگی1 234889 ↑ 0%

 • ثزاگرس1 56945 ↑ 0%

 • خلیبل1 238 ↑ 0%

 • فافزا1 45159 ↓ 2.06-%

 • خودکفا1 16920 ↑ 0.27%

 • کفرآور1 23404 ↓ 3-%

 • تابا1 55894 ↑ 0%

 • فوکا1 14701 ↑ 2.98%

 • خفولا1 41680 ↓ 3-%

 • تپولا1 34337 ↑ 0%

 • گپارس1 208579 ↑ 0%

 • وایرا1 10492 ↓ 4.22-%

 • ثتوسا1 38832 ↓ 3-%

 • ساروج1 15662 ↓ 1.09-%

 • وجامی1 14937 ↓ 3-%

 • دقاضی1 27678 ↓ 3-%

 • وبرق1 62046 ↑ 3%

 • وحکمت1 2946 ↑ 1.98%

 • خعمرا1 29436 ↑ 3%

 • سکارون1 177890 ↓ 3-%

 • کمینا1 23273 ↓ 5-%

 • شساخت1 40497 ↓ 2.37-%

 • خفناور1 48183 ↑ 0%

 • غپونه1 14718 ↓ 2.71-%

 • خکاوه1 3173 ↑ 2.99%

 • خکرمان1 3381 ↑ 2.81%

 • جوین1 4350 ↓ 2.99-%

 • خاور1 5927 ↑ 0%

 • سمایه1 3914 ↑ 0.49%

 • شفارا1 3297 ↑ 2.98%

 • کهرام1 113432 ↓ 3-%

 • فنفت1 31307 ↓ 5-%

 • وگردش1 14514 ↑ 0.03%

 • قشرین1 13231 ↓ 1.14-%

 • وهنر1 7597 ↓ 3-%

 • غبهار1 33987 ↑ 0%

 • خبازرس1 25493 ↓ 0.47-%

 • شپترو1 3914 ↑ 0%

 • باران1 4939 ↓ 3-%

 • تماوند1 4521 ↑ 0.11%

 • تمحرکه1 17258 ↓ 5-%

 • ولقمان1 2001 ↑ 0%

 • فکمند1 13032 ↑ 3%

 • همبین1021 1707 ↑ 0%

 • هنوری1021 1 ↑ 0%

 • هپارس1021 1 ↑ 0%

 • هفجر1021 551 ↓ 1.61-%

 • هکویر1091 826 ↓ 0.84-%

 • هکویر1101 400 ↓ 23.08-%

 • هشستا1031 1 ↑ 0%

 • هبساز1121 1 ↑ 0%

 • هامید1121 1 ↑ 0%

 • هنوین2031 1 ↑ 0%

 • آسام1 103792 ↑ 1.02%

 • کاریس1 10851 ↑ 2.64%

 • آساس1 157236 ↑ 0.23%

 • اطلس1 205295 ↑ 0.5%

 • الماس1 100816 ↑ 2.26%

 • اعتماد1 37109 ↑ 0.05%

 • صایند1 9965 ↑ 0.27%

 • سخند1 10017 ↑ 0.01%

 • ثروتم1 74999 ↑ 1.64%

 • آگاس1 65241 ↑ 1.83%

 • آکورد1 32698 ↑ 0.05%

 • آتیمس1 165978 ↑ 1.15%

 • اوصتا1 18987 ↑ 0.01%

 • آسامید1 12228 ↑ 0%

 • دارا1 9969 ↓ 1.3-%

 • دمعیار1 10005 ↓ 1.47-%

 • گنجین1 13076 ↑ 0.08%

 • آوا1 7093 ↑ 4.13%

 • داریک1 10714 ↓ 0.02-%

 • مدیر1 8002 ↑ 2.59%

 • ثروت1 250972 ↑ 0%

 • زرین1 9349 ↑ 1.21%

 • فراز1 10407 ↑ 0.1%

 • سپیدما1 10546 ↑ 0.05%

 • صنوین1 106340 ↓ 0.19-%

 • فیروزه1 135130 ↑ 2.49%

 • کاردان1 142830 ↑ 2.1%

 • سپاس1 10097 ↑ 0.05%

 • پارند1 11235 ↑ 0.12%

 • کیان1 28997 ↑ 0.06%

 • امین یکم1 10007 ↓ 1.44-%

 • نگین1 47990 ↓ 2.31-%

 • کمند1 10094 ↑ 0.05%

 • فیروزا1 23400 ↑ 0.12%

 • افق ملت1 123540 ↑ 2.09%

 • سرو1 61850 ↑ 2.91%

 • ارمغان1 10093 ↑ 0.2%

 • تصمیم1 16633 ↑ 0.04%

 • بذر1 87400 ↑ 1.18%

 • افران1 13601 ↑ 0.12%

 • یاقوت1 12523 ↑ 0.05%

 • ارزش1 8450 ↑ 2.64%

 • سپر1 12090 ↑ 0.06%

 • خاتم1 11280 ↑ 0.14%

 • فردا1 10911 ↑ 0.06%

 • کارین1 10006 ↓ 1.65-%

 • وبازار1 9800 ↑ 1.35%

 • فتوسا1 16886 ↑ 5%

 • فگستر1 15306 ↑ 0%

 • اخزا7131 974246 ↑ 0.04%

 • اخزا7161 997678 ↓ 0.05-%

 • اخزا7181 969930 ↑ 0.06%

 • اخزا7201 997095 ↑ 0%

 • اخزا7211 935522 ↑ 0.01%

 • اخزا7221 987092 ↑ 0.13%

 • اخزا7231 925597 ↑ 0.72%

 • اخزا8111 900000 ↓ 0.05-%

 • اخزا8141 830931 ↑ 0.88%

 • اخزا8041 990000 ↑ 0.2%

 • اخزا8051 989246 ↓ 0.16-%

 • اخزا8061 975561 ↑ 0.07%

 • اخزا8071 942800 ↑ 0.3%

 • اخزا8081 926373 ↑ 0.08%

 • اخزا8091 908976 ↓ 0.38-%

 • اخزا8101 899980 ↑ 0%

 • اخزا8121 886591 ↑ 0.46%

 • اخزا8131 844342 ↑ 0.6%

 • اخزا8151 821545 ↑ 0.76%

 • اخزا8161 805567 ↑ 0.11%

 • اخزا8171 806513 ↑ 0.76%

 • اخزا8181 787932 ↑ 0.13%

 • اخزا8191 729565 ↑ 0%

 • اخزا8201 626080 ↑ 0%

 • اخزا8211 616344 ↓ 0.05-%

 • اخزا9011 784412 ↑ 0.13%

 • اخزا9021 735120 ↑ 1.4%

 • اخزا9031 728752 ↑ 0.79%

 • اخزا9041 712188 ↑ 0.26%

 • اخزا9051 688803 ↓ 0.15-%

 • اخزا9061 710198 ↑ 0.02%

 • اخزا9071 641758 ↑ 0.65%

 • اخزا9081 650015 ↑ 0.15%

 • اخزا9091 678658 ↑ 0.25%

 • اخزا9101 626754 ↑ 0.15%

 • اخزا9111 619298 ↑ 0.58%

 • اخزا9141 602338 ↑ 0.79%

 • کابگن1 5262 ↑ 0%

 • فسدید1 109785 ↓ 2-%

 • سپرمی1 8948 ↑ 0.99%

 • فاهواز1 9876 ↑ 0%

 • فماک1 20450 ↑ 0%

 • کیا1 9300 ↑ 0%

 • غگز1 19300 ↑ 0%

 • وکبهمن1 10887 ↑ 1.08%

 • سپیدار1 53104 ↑ 1.18%

 • کرونا21 10000 ↑ 0%

 • گواهی ظرفیت1 19098 ↑ 0%

 • سمیعا0011 1147946 ↑ 0%

 • سنفت0011 1179775 ↑ 0%

 • سمیعا0021 1350362 ↑ 0%

 • سحرا0211 298418 ↑ 0%

 • سحرا0221 307922 ↑ 0%

 • سنفت0071 1577128 ↑ 0%

 • سنفت0101 1563650 ↑ 0%

 • سنفت0091 1559990 ↑ 0%

 • ضمخا70661 487 ↓ 3.81-%

 • ضمخا70671 300 ↑ 0%

 • ضمخا70701 213 ↓ 0.5-%

 • ضمخا70711 11 ↑ 0%

 • ضمخا70741 375 ↑ 0%

 • طمخا70681 8500 ↓ 14.14-%

 • طمخا70711 17654 ↑ 0%

 • طمخا70721 22155 ↑ 0%

 • ضمخا70751 709 ↑ 50.94%

 • ضمخا70761 590 ↑ 18%

 • ضفار30001 757 ↑ 0%

 • ضفار30011 5 ↑ 0%

 • ضفار30021 1 ↑ 0%

 • ضصاد30001 70 ↑ 0%

 • ضصاد30011 1 ↑ 0%

 • ضصاد30021 1 ↑ 0%

 • ضصاد30031 5 ↑ 0%

 • ضترا30001 2097 ↑ 0%

 • ضترا30011 1103 ↑ 0%

 • ضترا30021 61 ↑ 0%

 • ضترا30031 1 ↑ 0%

 • ضترا30041 1 ↑ 0%

 • ضترا30051 2 ↑ 0%

 • طصاد30081 4188 ↑ 0%

 • طترا30091 12153 ↑ 0%

 • ضبدر30001 6330 ↑ 0%

 • ضبدر30011 4000 ↑ 0%

 • ضبدر30021 3900 ↑ 0%

 • ضبدر30031 1999 ↑ 0%

 • ضبدر30041 500 ↑ 0%

 • ضگل30001 4999 ↑ 0%

 • ضگل30011 3817 ↑ 0%

 • ضگل30021 2850 ↑ 0%

 • ضگل30041 1 ↑ 0%

 • ضسپا30001 265 ↑ 0%

 • ضسپا30011 80 ↑ 0%

 • ضسپا30021 1 ↑ 0%

 • ضسپا30031 1 ↑ 0%

 • ضسپا30041 1 ↑ 0%

 • ضسپا30051 2 ↑ 0%

 • ضسپا30071 1 ↑ 0%

 • طگل30081 12783 ↑ 0%

 • ضغدر30001 3961 ↑ 0%

 • ضغدر30011 2795 ↑ 0%

 • ضغدر30021 1978 ↑ 0%

 • ضغدر30031 950 ↑ 0%

 • ضغدر30041 1 ↑ 0%

 • طغدر30051 2768 ↑ 0%

 • طغدر30081 8831 ↑ 0%

 • ضملت30001 783 ↑ 0%

 • ضملت30011 286 ↑ 0%

 • ضملت30021 1 ↑ 0%

 • ضملت30031 1 ↑ 0%

 • ضملت30041 1 ↑ 0%

 • ضملت30051 1 ↑ 0%

 • ضملت30061 1 ↑ 0%

 • ضملت30071 1 ↑ 0%

 • ضفلا30001 4156 ↑ 0%

 • ضفلا30011 3879 ↑ 0%

 • ضفلا30021 3088 ↑ 0%

 • ضفلا30031 2273 ↑ 0%

 • ضفلا30041 845 ↑ 0%

 • ضفلا30051 27 ↑ 0%

 • ضفلا30061 1 ↑ 0%

 • ضفلا30071 1 ↑ 0%

 • ضفلا30081 1 ↑ 0%

 • طفلا30081 4550 ↑ 0%

 • ضفار30091 2513 ↑ 0%

 • ضفار30101 1524 ↑ 0%

 • ضمخا70771 2000 ↑ 108.23%

 • ضمخا70781 490 ↑ 0%

 • ضچاد70301 10900 ↑ 0%

 • ضچاد70321 6900 ↑ 0%

 • ضچاد70331 5500 ↑ 0%

 • ضچاد70341 2617 ↑ 0%

 • ضملی70001 3160 ↑ 0%

 • ضملی70011 3140 ↑ 0%

 • ضملی70021 2598 ↑ 14.81%

 • ضملی70031 1277 ↑ 26.61%

 • ضملی70041 793 ↑ 27.88%

 • ضملی70051 500 ↓ 56.48-%

 • ضملی70061 350 ↑ 0%

 • طملی70001 270 ↑ 0%

 • ضخود70721 836 ↑ 10.22%

 • ضخود70731 605 ↑ 10.17%

 • ضخود70741 395 ↑ 15.21%

 • ضخود70751 264 ↑ 14.47%

 • ضخود70761 114 ↑ 5.66%

 • ضخود70771 52 ↑ 12.77%

 • ضخود70781 23 ↓ 4.55-%

 • ضپنا80001 3241 ↑ 0%

 • ضپنا80011 1772 ↑ 0%

 • ضپنا80021 1800 ↑ 72.25%

 • ضسان70761 1 ↑ 0%

 • ضسان70771 5500 ↑ 52.78%

 • ضسان70781 4157 ↑ 35.38%

 • ضسان70791 3200 ↑ 43.3%

 • ضخوز70351 6900 ↑ 0%

 • ضخوز70361 6380 ↑ 0%

 • ضخوز70371 4500 ↑ 0%

 • ضخوز70381 2998 ↑ 0%

 • ضخوز70391 1038 ↑ 0%

 • ضجار70371 1037 ↑ 10%

 • ضجار70381 823 ↑ 5.64%

 • ضجار70391 707 ↑ 20.77%

 • ضجار70401 290 ↑ 5.8%

 • ضجار70411 104 ↓ 17.24-%

 • ضجار70421 60 ↑ 0%

 • ضجار70431 29 ↑ 3400%

 • ضپیک70391 4370 ↑ 0%

 • ضپیک70401 3550 ↑ 0%

 • ضپیک70411 2400 ↑ 6.05%

 • ضپیک70421 1650 ↑ 0%

 • ضپیک70431 900 ↑ 89900%

 • ضپاس70261 914 ↓ 16.91-%

 • ضپاس70271 997 ↑ 0%

 • ضپاس70281 787 ↑ 0%

 • ضپاس70291 475 ↑ 36.71%

 • ضپاس70301 241 ↑ 26.32%

 • ضپاس70341 1 ↑ 0%

 • ضشنا80001 5800 ↑ 0%

 • ضشنا80011 5071 ↑ 1.17%

 • ضشنا80021 4063 ↑ 3.52%

 • ضشنا80031 3166 ↑ 5.84%

 • ضشنا80041 1643 ↑ 0.54%

 • ضشنا80051 954 ↑ 5.52%

 • ضشنا80071 1550 ↑ 0%

 • ضفار80471 5940 ↑ 13.33%

 • ضفار80481 5050 ↑ 30.52%

 • ضفار80491 4160 ↑ 30%

 • ضفار80501 3300 ↑ 17.82%

 • ضفار80511 2496 ↑ 40.85%

 • ضفار80521 1 ↑ 0%

 • ضترا80551 4000 ↑ 0%

 • ضترا80561 2500 ↑ 0%

 • ضترا80571 2256 ↑ 10.88%

 • ضترا80581 1642 ↑ 13.1%

 • ضترا80591 1007 ↑ 0%

 • ضترا80601 549 ↓ 3-%

 • ضصاد80301 755 ↑ 7.69%

 • ضصاد80311 603 ↑ 16.51%

 • ضصاد80321 250 ↑ 0%

 • ضصاد80331 244 ↑ 170.27%

 • ضصاد80361 27 ↑ 20%

 • ضفلا70001 5000 ↑ 0%

 • ضفلا70021 3700 ↑ 0%

 • ضفلا70031 2362 ↑ 8.98%

 • ضفلا70041 1346 ↑ 8.25%

 • ضفلا70051 710 ↑ 13.8%

 • ضخود40001 640 ↑ 20.19%

 • ضخود40011 461 ↑ 26.72%

 • ضخود40021 259 ↑ 68.07%

 • ضخود40031 73 ↑ 127.27%

 • ضخود40041 1 ↑ 0%

 • ضخود40051 13 ↑ 0%

 • طفلا70031 1 ↑ 0%

 • ضگل80711 9100 ↑ 40%

 • ضگل80721 6550 ↑ 0%

 • ضسپا80391 647 ↑ 0.64%

 • ضسپا80401 517 ↑ 42.94%

 • ضسپا80411 386 ↑ 40.88%

 • ضسپا80421 249 ↑ 32.35%

 • ضسپا80431 179 ↑ 26.58%

 • ضسپا80441 60 ↑ 5900%

 • ضغدر80551 4480 ↑ 0%

 • ضغدر80561 3400 ↑ 0%

 • ضغدر80571 2870 ↑ 0%

 • ضغدر80581 2121 ↑ 10%

 • ضغدر80591 1288 ↑ 8.42%

 • ضبدر80731 6027 ↑ 0%

 • ضبدر80741 9000 ↑ 0%

 • ضبدر80761 4500 ↑ 0%

 • ضمخا70791 2500 ↑ 0%

 • ضمخا70801 1700 ↑ 0%

 • ضپال20001 9700 ↑ 0%

 • ضپال20011 7108 ↑ 0%

 • ضپال20041 5000 ↑ 0%

 • ضپال20061 850 ↑ 2.41%

 • ضپال20071 329 ↓ 2.9-%

 • ضصاد80381 790 ↑ 0%

 • ضصاد80391 655 ↑ 0%

 • ضملت80381 2370 ↑ 7.78%

 • ضملت80391 1315 ↑ 0%

 • ضملت80401 1499 ↑ 19.79%

 • ضملت80411 1007 ↑ 35.96%

 • ضملت80421 676 ↑ 37.25%

 • ضملت80431 339 ↑ 40%

 • ضملت80441 245 ↑ 24900%

 • شصدف1 27626 ↓ 5-%

 • گدنا1 24308 ↓ 5-%

 • شستا1 11590 ↑ 1.31%

 • غکورش1 40390 ↑ 5%

 • اپال1 19310 ↑ 1.04%

 • ولکار1 3313 ↑ 4.97%

 • دارا یکم1 127580 ↑ 2.64%

 • پالایش1 72220 ↑ 1.21%

 • غنیلی1 5000 ↑ 0%

مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان:
صنعت تیغه سازی، صنعتی بالادستی است تولید و تجارت

صنعت تیغه سازی، صنعتی بالادستی است

  بزرگنمايي:

شاخص بازار - مجید سلطانی شیرازی مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان گفت: این شرکت در شرایط تحریم و بحران شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را آغاز کرد البته این در حالی است که مجموعه فنی این شرکت بیش از 20 سال است که در این صنعت فعالیت می کند. و طی این سالها برای بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ بیش از 10هزار نوع تیغه توسط این مجموعه ساخته است به طوری که می توان گفت برای همه صنایع تیغه سازی انجام شده است.

سلطانی شیرازی درباره بازار هدف این شرکت گفت: بازار هدف این شرکت همه صنایع را در بر می گیرد چرا که همه صنایع یک نقطه برش دارند که این مجموعه تیغه لازم را برای این بخش می سازد، بر همین اساس می توان ادعا کرد که صنعت تیغه سازی برای سایر صنایع به عنوان صنعت بالادستی محسوب می شود.


مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان به اهمیت این صنعت اشاره کرد و گفت: اهمیت این صنعت در میزان بهره وری مالی در مقایسه با سایر صنایع نیست بلکه نکته مهم در این بین این است که یک نقص یا اشکال در یک تیغه می تواند یک خط تولید را تعطیل کند و هزینه های هنگفتی را بر مجموعه های فعال تحمیل کند که با آسیب های بعدی برای مجموعه ها همراه خواهد بود.

وی از فعالیت این شرکت با شرکت های فولادی کشور سخن به میان آورد و گفت: در این زمینه همکاری گسترده ای را با شرکت های فولادی مختلف کشور آغاز کرده ایم.


سلطانی شیرازی یادآور شد: شرکت تیغه های صنعتی تفتان طی برنامه های توسعه ای، هم اکنون در حال نمونه سازی برای بسیاری از شرکت ها است که در ادامه منجر به انعقاد قراردادهای همکاری طولانی مدت خواهد شد به طوری که این شرکت در چرخه کار و فعالیت با سایر شرکت ها قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان درباره حمایت وزارت صمت از این مجموعه صنعتی گفت: شرکت تیغه های صنعتی تفتان به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است و هیچ نوع حمایت یا تسهیلاتی را از دولت یا وزارت صمت دریافت نکرده است.


وی اظهارداشت: در صنایع غذایی بیش از هر مساله ای با موضوع بسته بندی و برش روبرو هستیم، شرکت های بزرگ و نامداری در حوزه صنایع غذایی از سال های گذشته با مجموعه فنی شرکت تیغه های صنعتی تفتان همکاری داشته اند، البته در این بین همه محصولات شرکت های فعال در این عرصه نیازمند فرآیند برش نیست و در همین راستا اخیرا شرکت تیغه های صنعتی تفتان با یکی از شرکت های مطرح  در این عرصه همکاری گسترده خود را آغاز کرده است.

به گفته مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان، اکثریت تیغه ها در صنایع غذایی بیش از هرچیزی مربوط به حوزه بسته بندی می شود که شرکت تیغه صنعتی تفتان در این زمینه نیز فعال است و تیغه های مورد نیاز این بخش را تولید می کند.

 
سلطانی شیرازی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از صنایع دستگاه هایی را استفاده می کنند که متعلق به 40 یا 50 سال گذشته می شود و برای بروز رسانی یا باید در داخل کشور تماما تولید شود یا باید سایر کشورها آورده شود که این امر به لحاظ  قانونی با محدودیت هایی روبرو است، البته بسیاری از ابزارهای صنعتی در کشور با کیفیت بسیار مناسب در حال تولید است.

سلطانی شیرازی در ادامه نوسانات نرخ ارز را بر تداوم فعالیت همه مجموعه های فعال در حوزه صنعت و اقتصاد اثرگذار دانست و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز، ثبات قیمت تمام شده محصولات در این کشور با مشکل روبرو می شود.


موضوع مهم در این میان است که زمانی که قیمت ارز افزایش می یابد، قیمت مواد اولیه نیز افزایش می یابد اما زمانی که قیمت ارز رو به کاهش می شود تغییری در قیمت های ثبت شده ملاحظه نمی شود و درادامه با افزایش مجدد نرخ ارز مجدد شاهد افزایش قیمت مواد اولیه می شویم، این تاثیرپذیری قیمت مواد اولیه فقط در شرایط رو به بالای قیمت ها مشکلات زیادی را برای صنایع ایجاد کرده است.

درباره برنامه های این شرکت برای ورود به بازار سرمایه گفت: این امر یک برنامه بلند است و بی تردید در بلند مدت شرکت تیغه صنعتی تفتان برنامه هایی را برای ورود به بازار سرمایه پیش بینی خواهد کرد اما این امر هم اکنون در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت این شرکت صنعتی تعریف نشده است.

وی درپایان از عضویت این شرکت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت تیغه های صنعتی تفتان به عنوان تنها شرکت تیغه ساز مفتخر است به عضویت این انجمن درآمده است.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

قیمت طلا و سکه امروز یکم تیر / تداوم افزایش قیمت‌ها

قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/4/1

رشد پایدار بورس در نیمه دوم 1400 با بازگشت تدریجی اعتماد سهامداران

احتمال تمدید مهلت ثبت‌ نام وام ودیعه مسکن / مستاجران 6ماه دوم سال هم وام اجاره می گیرند

شروع بورس امروز یکم تیر ماه با صعود کدام گروه‌ها همراه بود؟

"حمله" برندهای خارجی به کشور/ احتمال ترخیص محموله بوش

اسامی منتخبان شورای ششم پایتخت اعلام شد

ترسیم دیدگاه‌های رییس جمهوری منتخب در نخستین نشست خبری

پیام حضور ‌مردم در انتخابات 28 خرداد وحدت و انسجام بود

بانک دی در شهرستان کنارک مدرسه می‌سازد

جدیدترین آمار کرونا در کشور اعلام شد

سیم‌کارت واگذارشده چطور بازیابی می‌شود؟

راهکار غیر فعال کردن اینترنت همراه با نرخ آزاد

حوزه رمزارزها خلا قانونی دارد

وضعیت شاخص های کلان اقتصاد ایران

توسعه فروشگاه‌های مجاز قطعات یدکی ایران‌خودرو ادامه دارد

قیمت طلا و سکه امروز 31 خرداد / افزایش انس جهانی طلا

افزایش خودسرانه نرخ بلیت هواپیما توسط ایرلاین ها

قیمت دلار امروز 31 خرداد 1400 چقدر شد؟

قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/3/31

سهمیه بنزین تیرماه امشب واریز می‌شود

گزارش وزیر کشور از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400

زنان مجرد بالای 35 سال وام اجاره دریافت می‌کنند

نرخ رسمی یورو و 18 ارز کاهش یافت

تاکید به اعضای ستاد اقتصادی دولت برای ارائه گزارش به رئیس جمهور منتخب

آگهی ها

 • تفتان

© - www.shakhesbazar.com . All Rights Reserved.