شاخص بازار

بورس

 • والبر1 9470 ↑ 0.96%

 • دامین1 4167 ↑ 0.6%

 • کسرا1 19290 ↓ 0.2-%

 • آسیا1 2128 ↑ 0.05%

 • واتی1 12030 ↓ 0.99-%

 • خاهن1 8020 ↓ 1.47-%

 • پردیس1 5740 ↓ 1.21-%

 • فباهنر1 28030 ↓ 1.45-%

 • البرز1 2662 ↓ 1.78-%

 • وبوعلی1 4833 ↑ 0.77%

 • کاما1 12460 ↑ 0%

 • وبانک1 8720 ↓ 1.13-%

 • دانا1 6530 ↓ 1.99-%

 • خبهمن1 1785 ↑ 1.07%

 • وبیمه1 2091 ↓ 0.62-%

 • وبملت1 3991 ↓ 0.38-%

 • لبوتان1 62960 ↓ 4.99-%

 • وتجارت1 2455 ↓ 1.87-%

 • خچرخش1 12850 ↑ 4.98%

 • کچاد1 30240 ↓ 1.32-%

 • مداران1 21720 ↓ 0.41-%

 • دالبر1 16190 ↑ 5.32%

 • وپخش1 32700 ↓ 3.07-%

 • دفارا1 19990 ↓ 1.04-%

 • دجابر1 15700 ↓ 3.85-%

 • دکوثر1 5060 ↑ 1.18%

 • دسبحا1 18390 ↑ 4.97%

 • فجر1 29110 ↑ 1.25%

 • فخاس1 29490 ↓ 3.23-%

 • فخوز1 18010 ↓ 1.48-%

 • خزر1 19330 ↑ 4.99%

 • فولاد1 11220 ↓ 0.62-%

 • فروس1 6690 ↑ 0.75%

 • فرآور1 33850 ↓ 4.15-%

 • وصنا1 7390 ↓ 4.95-%

 • وغدیر1 14900 ↓ 1.26-%

 • ختوقا1 2752 ↓ 0.4-%

 • کگل1 23710 ↓ 1.89-%

 • خگستر1 2900 ↓ 3.11-%

 • شگل1 8000 ↑ 0.25%

 • حفاری1 6640 ↓ 0.6-%

 • رانفور1 6930 ↓ 0.86-%

 • پارسیان1 12780 ↓ 3.6-%

 • بکام1 2976 ↓ 4.26-%

 • لخزر1 176040 ↓ 1.57-%

 • دکیمی1 25430 ↑ 3.96%

 • وکار1 2894 ↓ 4.97-%

 • خکار1 18660 ↑ 4.96%

 • فاسمین1 16860 ↓ 0.94-%

 • ولغدر1 16240 ↑ 5%

 • ولصنم1 7740 ↑ 0%

 • ومعادن1 11150 ↓ 0.45-%

 • رمپنا1 19120 ↓ 3.98-%

 • غپینو1 5300 ↓ 2.4-%

 • اخابر1 9910 ↓ 4.74-%

 • بموتو1 86590 ↑ 4.43%

 • غمارگ1 29040 ↓ 2.73-%

 • ثمسکن1 5430 ↓ 1.99-%

 • فملی1 13110 ↓ 1.21-%

 • خموتور1 11450 ↑ 4.94%

 • ونفت1 17180 ↑ 1.11%

 • فنوال1 30980 ↓ 4.69-%

 • شبهرن1 13010 ↓ 0.31-%

 • ونیکی1 10970 ↓ 0.37-%

 • بنیرو1 2692 ↑ 1.64%

 • شکلر1 41420 ↓ 0.89-%

 • خمحرکه1 4558 ↓ 2.35-%

 • ونوین1 4490 ↓ 0.18-%

 • وامید1 13100 ↑ 0.3%

 • شپاکسا1 23070 ↓ 0.9-%

 • شاراک1 43220 ↓ 0.07-%

 • وپترو1 14570 ↑ 1.32%

 • شفن1 382030 ↓ 0.98-%

 • شخارک1 50070 ↓ 1.08-%

 • شپنا1 13140 ↓ 1.65-%

 • شبریز1 38840 ↑ 1.99%

 • شیراز1 78720 ↓ 1.23-%

 • ختور1 26910 ↑ 4.97%

 • ورنا1 5450 ↓ 3.25-%

 • کروی1 27150 ↓ 2.78-%

 • ولساپا1 3032 ↓ 0.07-%

 • ثشاهد1 18000 ↓ 0.45-%

 • وساخت1 49290 ↓ 3.6-%

 • فاما1 18000 ↓ 2.55-%

 • وصندوق1 18790 ↓ 0.59-%

 • وبهمن1 17560 ↑ 1.39%

 • غبشهر1 29980 ↓ 0.31-%

 • ساراب1 20380 ↓ 0.94-%

 • سفارس1 21690 ↑ 3.28%

 • سفانو1 25270 ↓ 2.87-%

 • سغرب1 24080 ↓ 2.58-%

 • شفارس1 1974 ↓ 3.59-%

 • سهگمت1 25710 ↑ 0.74%

 • کهمدا1 10980 ↑ 1.09%

 • غشاذر1 7940 ↓ 0.99-%

 • سشمال1 10870 ↑ 0.28%

 • کساوه1 57380 ↑ 4.92%

 • سخزر1 28220 ↓ 0.97-%

 • سکرما1 18050 ↓ 1.53-%

 • غسالم1 3693 ↓ 3.42-%

 • سمازن1 15670 ↑ 5%

 • وصنعت1 6920 ↓ 2.4-%

 • ونیرو1 3135 ↑ 1.3%

 • وسپه1 9050 ↓ 2.52-%

 • غشصفا1 28830 ↓ 0.58-%

 • سرود1 24870 ↓ 1.19-%

 • وساپا1 5570 ↓ 2.65-%

 • سپاها1 9620 ↓ 2.44-%

 • سشرق1 8640 ↓ 0.69-%

 • شیران1 26850 ↓ 1.8-%

 • سصوفی1 19860 ↑ 2.46%

 • ستران1 28900 ↑ 0.59%

 • ساروم1 42050 ↑ 1.72%

 • حتاید1 24270 ↓ 1.15-%

 • وتوس1 17540 ↓ 4.97-%

 • وتوسم1 8040 ↓ 1.11-%

 • خمحور1 4237 ↑ 5%

 • دتماد1 49890 ↑ 0.9%

 • وتوکا1 11090 ↓ 1.17-%

 • وتوصا1 9900 ↓ 1.98-%

 • تایرا1 29210 ↑ 5%

 • بترانس1 2638 ↓ 2.85-%

 • وبشهر1 13590 ↓ 1.68-%

 • وتوشه1 7130 ↓ 2.86-%

 • کرازی1 1656 ↑ 0.49%

 • فولاژ1 17490 ↓ 3.18-%

 • وپاسار1 14970 ↑ 0%

 • رتاپ1 6460 ↓ 4.32-%

 • کرماشا1 44790 ↓ 2.54-%

 • شپدیس1 158350 ↓ 0.63-%

 • پارسان1 31300 ↓ 1.21-%

 • رکیش1 7710 ↓ 1.81-%

 • ملت1 1368 ↓ 2.79-%

 • وخارزم1 5610 ↓ 2.61-%

 • وسکاب1 3148 ↓ 0.25-%

 • وایران1 6370 ↑ 1.12%

 • تیپیکو1 21610 ↓ 0.28-%

 • سخوز1 24730 ↑ 2.22%

 • ثشرق1 5860 ↑ 2.43%

 • پکویر1 15000 ↓ 4.71-%

 • ولملت1 6170 ↓ 4.11-%

 • چدن1 4155 ↓ 3.85-%

 • های وب1 9160 ↓ 2.66-%

 • شوینده1 25000 ↓ 1.42-%

 • سیمرغ1 22030 ↓ 4.38-%

 • کالا1 45390 ↑ 0%

 • نکالا1 45390 ↑ 0%

 • ثاباد1 52790 ↓ 2.45-%

 • دعبید1 27310 ↓ 1.24-%

 • فایرا1 20180 ↓ 4.01-%

 • فمراد1 23880 ↑ 4.96%

 • کلوند1 24970 ↓ 4.67-%

 • شاملا1 38040 ↓ 3.01-%

 • لابسا1 40960 ↓ 2.35-%

 • فاذر1 1319 ↑ 1.84%

 • خاذین1 3420 ↓ 1.51-%

 • کبافق1 44030 ↑ 4.98%

 • پکرمان1 26720 ↓ 2.83-%

 • غبهنوش1 72560 ↓ 4.99-%

 • شپارس1 14030 ↓ 3.4-%

 • وپارس1 3008 ↓ 3.31-%

 • وپست1 24390 ↑ 4.97%

 • وبصادر1 2371 ↓ 0.42-%

 • ثاخت1 2729 ↓ 2.05-%

 • غچین1 17100 ↓ 3.15-%

 • تکمبا1 6910 ↓ 4.63-%

 • شکربن1 131520 ↑ 5%

 • دابور1 29540 ↑ 4.99%

 • ددام1 16470 ↓ 3.55-%

 • دشیمی1 27870 ↑ 4.99%

 • دلقما1 48010 ↑ 0.55%

 • کدما1 194070 ↑ 5%

 • شدوص1 23840 ↓ 4.55-%

 • داسوه1 30980 ↑ 4.98%

 • دارو1 33720 ↓ 1.37-%

 • پدرخش1 35110 ↑ 4.99%

 • درازک1 43190 ↓ 1.03-%

 • دسینا1 21170 ↓ 2.19-%

 • دزهراوی1 6820 ↑ 2.34%

 • دلر1 44720 ↑ 4.98%

 • چفیبر1 7690 ↑ 1.16%

 • دفرا1 31780 ↓ 3.33-%

 • غگل1 3700 ↑ 4.46%

 • قصفها1 109100 ↓ 4.03-%

 • قزوین1 34930 ↓ 4.9-%

 • قهکمت1 39000 ↑ 0%

 • قشهد1 17020 ↓ 3.86-%

 • قلرست1 24910 ↓ 4.98-%

 • وملی1 255020 ↑ 5%

 • قمرو1 31340 ↓ 0.06-%

 • قنیشا1 49320 ↓ 0.64-%

 • غگرجی1 2917 ↓ 3.33-%

 • قپیرا1 8400 ↑ 0%

 • قثابت1 3783 ↓ 4.85-%

 • تکشا1 39650 ↑ 4.98%

 • حپترو1 35810 ↓ 4.8-%

 • حتوکا1 21530 ↑ 1.72%

 • مرقام1 16640 ↓ 2.23-%

 • واعتبار1 7750 ↑ 1.17%

 • خودرو1 2103 ↓ 1.98-%

 • خکمک1 23120 ↑ 3.8%

 • دیران1 29350 ↓ 0.27-%

 • فجام1 8170 ↑ 2.5%

 • بکاب1 220650 ↑ 0%

 • بالبر1 35150 ↓ 2.56-%

 • کخاک1 34100 ↑ 1.23%

 • غدام1 229810 ↓ 5-%

 • خفنر1 9980 ↑ 4.94%

 • کحافظ1 4367 ↓ 3.33-%

 • خشرق1 17140 ↑ 0.94%

 • غالبر1 13190 ↓ 2-%

 • کپارس1 144270 ↑ 2.15%

 • چکارن1 3290 ↑ 2.51%

 • کسعدی1 13020 ↑ 0%

 • حکشتی1 16670 ↓ 2.17-%

 • چکاوه1 15480 ↑ 2.03%

 • فلامی1 24210 ↓ 1.18-%

 • بشهاب1 137860 ↓ 3.05-%

 • شلعاب1 8980 ↑ 1.12%

 • خلنت1 85910 ↑ 5%

 • غپاک1 18390 ↓ 2.88-%

 • ولیز1 1854 ↑ 4.96%

 • زمگسا1 27970 ↓ 3.96-%

 • فاراک1 2140 ↑ 0.19%

 • خوساز1 9150 ↓ 4.95-%

 • خمهر1 2533 ↑ 0.71%

 • کمنگنز1 79940 ↑ 1.83%

 • خنصیر1 19340 ↑ 0%

 • غمهرا1 61440 ↓ 3.94-%

 • نمرینو1 102720 ↓ 3.68-%

 • کفرا1 24700 ↓ 3.13-%

 • فنورد1 217710 ↓ 3.6-%

 • غنوش1 39720 ↓ 4.99-%

 • کاذر1 18430 ↑ 4.35%

 • کفپارس1 4120 ↓ 4.98-%

 • ثنوسا1 8600 ↓ 4.79-%

 • ثفارس1 10850 ↑ 0.56%

 • چافست1 14930 ↑ 4.96%

 • دپارس1 38020 ↓ 1.15-%

 • لپارس1 160170 ↑ 5%

 • غاذر1 30530 ↑ 4.99%

 • تپمپی1 20970 ↑ 4.99%

 • خپارس1 1224 ↓ 2.33-%

 • پلاسک1 7130 ↓ 4.13-%

 • کسرام1 6190 ↓ 0.32-%

 • کپشیر1 19570 ↓ 4.97-%

 • خریخت1 3879 ↑ 1.21%

 • خرینگ1 44740 ↑ 4.9%

 • دروز1 32660 ↓ 0.74-%

 • ختراک1 13300 ↑ 2.38%

 • ساربیل1 39180 ↑ 5%

 • سبهان1 64570 ↑ 1.73%

 • سبجنو1 42980 ↑ 0%

 • سدور1 9060 ↓ 2.36-%

 • سدشت1 52150 ↓ 2.34-%

 • سصفها1 62220 ↓ 3.25-%

 • سیلام1 10590 ↑ 1.83%

 • فسپا1 24130 ↓ 2.48-%

 • سفار1 88470 ↓ 1.3-%

 • کگاز1 24060 ↑ 0.17%

 • سقاین1 62080 ↓ 1.07-%

 • ثامان1 14310 ↓ 0.56-%

 • غشهد1 5640 ↓ 4.92-%

 • قشکر1 4059 ↓ 5-%

 • پسهند1 33630 ↓ 0.89-%

 • شسینا1 100040 ↑ 4.99%

 • سهرمز1 19500 ↓ 1.85-%

 • خساپا1 1959 ↓ 0.61-%

 • کساپا1 32540 ↑ 0%

 • سخاش1 132750 ↑ 4.98%

 • سکرد1 6530 ↑ 0%

 • فسرب1 79270 ↑ 2.37%

 • غشان1 5350 ↓ 4.85-%

 • فپنتا1 528270 ↓ 3.03-%

 • لسرما1 23310 ↑ 2%

 • سنیر1 150670 ↓ 5-%

 • بسویچ1 25840 ↓ 4.99-%

 • خپویش1 77970 ↑ 0.06%

 • پتایر1 2936 ↓ 2.83-%

 • کماسه1 6100 ↑ 19.32%

 • وآذر1 67130 ↑ 1.62%

 • کطبس1 65100 ↓ 1.53-%

 • رتکو1 12190 ↑ 4.33%

 • تکنو1 14950 ↓ 0.74-%

 • کترام1 27910 ↓ 4.98-%

 • وسینا1 3025 ↓ 2.49-%

 • پاسا1 21890 ↓ 2.17-%

 • خزامیا1 7860 ↑ 0.78%

 • حفارس1 4335 ↑ 0.69%

 • شبندر1 6250 ↓ 0.96-%

 • فارس1 12750 ↓ 0.16-%

 • تاپیکو1 13840 ↓ 0.14-%

 • همراه1 10260 ↓ 1.07-%

 • شسپا1 3623 ↓ 2.28-%

 • پاکشو1 5840 ↓ 3.21-%

 • کنور1 19270 ↓ 1.48-%

 • کاوه1 20100 ↓ 0.2-%

 • سیدکو1 7230 ↓ 0.69-%

 • مبین1 21680 ↑ 0.41%

 • وخاور1 6180 ↓ 2.25-%

 • ما1 8130 ↑ 0%

 • جم1 48100 ↑ 0.12%

 • بفجر1 29980 ↑ 1.59%

 • دسبحان1 19070 ↑ 1%

 • پترول1 4162 ↓ 1.57-%

 • آپ1 13510 ↓ 4.95-%

 • شتران1 10670 ↓ 0.56-%

 • برکت1 41740 ↓ 2.94-%

 • امید1 6870 ↓ 2.58-%

 • پرداخت1 19230 ↓ 2.46-%

 • شفا1 41850 ↓ 2.27-%

 • ولپارس1 5620 ↑ 4.84%

 • سپ1 32300 ↑ 0.5%

 • زپارس1 134340 ↓ 2-%

 • پارس1 207920 ↑ 0.16%

 • نوری1 107490 ↑ 0.02%

 • تنوین1 6790 ↓ 0.85-%

 • افق1 61290 ↓ 0.89-%

 • لوتوس1 9110 ↓ 0.11-%

 • خراسان1 82430 ↓ 0.83-%

 • فسازان1 32600 ↓ 2.4-%

 • جم پیلن1 112080 ↓ 0.51-%

 • تاصیکو1 10560 ↓ 1.97-%

 • کویر1 15160 ↑ 0.07%

 • قرن1 33460 ↓ 3.55-%

 • زکوثر1 20820 ↓ 4.96-%

 • تملت1 5320 ↑ 0.75%

 • شستا1 12810 ↓ 2.6-%

 • غزر1 28140 ↓ 3.01-%

 • سیتا1 14310 ↓ 2.11-%

 • آبادا1 16790 ↑ 4.95%

 • چکاپا1 4272 ↓ 4.94-%

 • ثبهساز1 2203 ↓ 4.82-%

 • امین1 9700 ↑ 0.52%

 • غکورش1 44720 ↓ 2.71-%

 • وساشرقی1 619 ↓ 4.83-%

 • وساغربی1 650 ↑ 0%

 • وسصفا1 750 ↓ 4.87-%

 • وسخراج1 2215 ↑ 0%

 • وسرضوی1 733 ↑ 0%

 • وسخوز1 640 ↑ 0%

 • وسقم1 1351 ↓ 4.95-%

 • وسکرمان1 560 ↓ 3.07-%

 • وسکرشا1 667 ↓ 3.93-%

 • وسگیلا1 599 ↓ 3.23-%

 • وسهرمز1 648 ↑ 0%

 • وسهمدا1 605 ↑ 2.48%

 • وسیزد1 1274 ↑ 0%

 • ثامید1 1612 ↓ 3.26-%

 • سپید1 61890 ↓ 4.21-%

 • اپال1 22250 ↓ 2.6-%

 • بوعلی1 71500 ↓ 0.11-%

 • ولکار1 4574 ↓ 1.12-%

 • ومدیر1 5390 ↑ 0.75%

 • شغدیر1 98320 ↑ 1.85%

 • میدکو1 46590 ↓ 0.09-%

 • اتکام1 4018 ↓ 4.89-%

 • مگچسا1041 1000000 ↑ 0%

 • صگل14111 970000 ↑ 0%

 • صگل4111 971001 ↑ 0%

 • صخود00121 1015000 ↑ 0%

 • صخود14121 986450 ↑ 0%

 • صخود4121 993800 ↑ 0%

 • صخابر1021 978200 ↑ 0%

 • رایان1061 1000000 ↑ 0%

 • صایپا0121 1000002 ↑ 0%

 • صایپا1121 951908 ↑ 0%

 • تبریز1121 960000 ↑ 0%

 • مشیر1121 1000000 ↑ 0%

 • مکرج1121 985000 ↑ 0%

 • صینا2051 980001 ↑ 0%

 • مشهد00121 1000000 ↑ 0%

 • مشهد14121 1000000 ↑ 0%

 • مصفها0121 1009242 ↑ 2.06%

 • مصفها2031 985000 ↑ 0%

 • مصفها1121 958000 ↑ 0%

 • صشستا1121 900000 ↑ 0%

 • صفارس3071 969000 ↑ 0%

 • صگل0391 999000 ↑ 0%

 • صگل3091 1120000 ↑ 0%

 • صشستا3111 999999 ↑ 0%

 • مشهد02121 990001 ↑ 0%

 • صنفت3121 990000 ↑ 0%

 • صنفت03121 1000000 ↑ 0%

 • صعبید3121 1000000 ↑ 0%

 • صخود4011 1000000 ↑ 0%

 • صخود0411 990000 ↑ 0%

 • اگ0006181 978000 ↑ 0%

 • صیدک4041 944300 ↑ 0%

 • مکرما0341 1000000 ↑ 2.04%

 • مکرما3041 1000000 ↑ 0%

 • صبهمن4041 975000 ↑ 0%

 • اگ0012541 900002 ↑ 4.44%

 • شگویات.ف01041 1 ↑ 0%

 • بالاس1 37393 ↓ 5-%

 • ودی1 8515 ↓ 3.77-%

 • وگستر1 10581 ↓ 5-%

 • کمرجان1 96060 ↓ 5-%

 • ثعمرا1 11458 ↓ 5-%

 • سبزوا1 4147 ↑ 4.98%

 • فولای1 26442 ↓ 2.26-%

 • سمگا1 28078 ↑ 0%

 • ثباغ1 13340 ↑ 4.88%

 • دی1 1195 ↓ 2.06-%

 • آ س پ1 10684 ↓ 4.93-%

 • زاگرس1 269966 ↓ 1.2-%

 • افرا1 29377 ↓ 2.58-%

 • ثتران1 4165 ↓ 4.68-%

 • ذوب1 4440 ↓ 1.6-%

 • میهن1 3527 ↓ 4.98-%

 • مارون1 186582 ↓ 1.97-%

 • قشیر1 22043 ↓ 3.27-%

 • بپاس1 71619 ↓ 5-%

 • کشرق1 78418 ↑ 5%

 • کرمان1 1266 ↓ 3.23-%

 • شراز1 119066 ↓ 0.23-%

 • توریل1 18711 ↓ 2.35-%

 • بساما1 24324 ↑ 1.08%

 • سدبیر1 40238 ↓ 0.86-%

 • زنگان1 75045 ↑ 2.66%

 • فزرین1 19096 ↑ 0%

 • قچار1 15837 ↑ 5%

 • شاوان1 117273 ↓ 1.48-%

 • ثغرب1 6697 ↓ 3.98-%

 • شپاس1 20386 ↓ 0.18-%

 • شرانل1 49138 ↓ 2.78-%

 • پخش1 25132 ↓ 0.25-%

 • دتولید1 15216 ↓ 5-%

 • حسینا1 56219 ↓ 2.71-%

 • مفاخر1 51026 ↑ 4.3%

 • غمینو1 12214 ↑ 4.89%

 • هرمز1 18665 ↓ 1.08-%

 • حخزر1 23596 ↑ 5%

 • شبصیر1 102534 ↓ 0.79-%

 • اعتلا1 8072 ↓ 3.41-%

 • کی بی سی1 24941 ↓ 0.15-%

 • ارفع1 16891 ↓ 1.05-%

 • ثپردیس1 6873 ↑ 5%

 • ثرود1 13468 ↑ 1.2%

 • کاسپین1 22509 ↑ 4.37%

 • ولبهمن1 8242 ↑ 0.08%

 • قاسم1 9289 ↑ 0.25%

 • غفارس1 11447 ↓ 4.99-%

 • دبالک1 14298 ↓ 4.99-%

 • اتکای1 8852 ↑ 4.99%

 • کپرور1 43621 ↑ 5%

 • خدیزل1 53760 ↓ 1.73-%

 • کیمیا1 15422 ↓ 1.37-%

 • کتوکا1 22292 ↓ 4.87-%

 • وهور1 1781 ↓ 2.22-%

 • غپآذر1 43344 ↓ 3.01-%

 • وسبحان1 3517 ↑ 0.81%

 • کوثر1 13230 ↓ 2.09-%

 • ساینا1 138450 ↓ 5-%

 • شتوکا1 36179 ↑ 5%

 • دماوند1 28479 ↓ 1.94-%

 • تلیسه1 3525 ↓ 2.93-%

 • غدیس1 14855 ↓ 2.74-%

 • دسانکو1 18593 ↑ 2.98%

 • گوهران1 5551 ↑ 1.13%

 • ثالوند1 20580 ↓ 5-%

 • حریل1 4496 ↓ 4.96-%

 • بکهنوج1 1600 ↓ 2.51-%

 • حپارسا1 37891 ↑ 3.09%

 • اپرداز1 21423 ↓ 1.61-%

 • زگلدشت1 12540 ↓ 2.92-%

 • غگلستا1 16342 ↓ 4.2-%

 • غگلپا1 67943 ↓ 2.61-%

 • اوان1 33365 ↓ 2.59-%

 • حسیر1 43409 ↓ 5-%

 • وپویا1 5312 ↓ 3.18-%

 • غشهداب1 3705 ↓ 0.35-%

 • زشگزا1 6374 ↓ 1.75-%

 • بهپاک1 7081 ↑ 0.09%

 • وملل1 11949 ↓ 1.85-%

 • سرچشمه1 6853 ↓ 2.37-%

 • گکوثر1 2217 ↓ 1.06-%

 • حآسا1 24562 ↓ 2.89-%

 • ریشمک1 44728 ↓ 0.04-%

 • نطرین1 8819 ↓ 0.31-%

 • ولشرق1 6720 ↑ 5%

 • زبینا1 3206 ↓ 2.33-%

 • زقیام1 20891 ↑ 2.09%

 • تبرک1 13514 ↓ 3.88-%

 • تاپکیش1 16942 ↑ 5%

 • بگیلان1 19888 ↓ 3.58-%

 • مادیرا1 9245 ↓ 0.54-%

 • زکشت1 28757 ↓ 2.96-%

 • داوه1 18428 ↑ 2.57%

 • نوین1 5536 ↓ 2.18-%

 • ومعلم1 4153 ↓ 2.03-%

 • زدشت1 20907 ↓ 3.64-%

 • کگهر1 48503 ↓ 0.48-%

 • بزاگرس1 5228 ↓ 1.59-%

 • زماهان1 12404 ↓ 4.99-%

 • زفکا1 11301 ↓ 2.24-%

 • زشریف1 5034 ↓ 1.43-%

 • دکپسول1 38396 ↑ 1.8%

 • رنیک1 17663 ↑ 2.32%

 • درهآور1 28655 ↓ 0.73-%

 • بجهرم1 2466 ↓ 2.04-%

 • غویتا1 8654 ↓ 4.99-%

 • هجرت1 33819 ↑ 0.14%

 • دتوزیع1 36557 ↑ 4.94%

 • فرابورس1 35665 ↑ 0%

 • شصدف1 38790 ↑ 5%

 • وآوا1 5097 ↓ 1.54-%

 • فروی1 34363 ↓ 0.71-%

 • ومهان1 15941 ↓ 0.67-%

 • پیزد1 68729 ↓ 4.11-%

 • کلر1 119026 ↑ 1.66%

 • ساوه1 56853 ↓ 3.27-%

 • غگیلا1 25262 ↑ 5%

 • رافزا1 92871 ↓ 3.23-%

 • شگویا1 11855 ↓ 0.36-%

 • آریا1 109667 ↓ 1.49-%

 • صبا1 7223 ↓ 4.32-%

 • بخاور1 5764 ↓ 2.76-%

 • گدنا1 22302 ↓ 5-%

 • شاروم1 19435 ↑ 4.07%

 • زملارد1 29546 ↓ 3.32-%

 • وکبهمن1 12307 ↓ 4.89-%

 • بپیوند1 12356 ↓ 1.66-%

 • بنو1 14781 ↓ 4.99-%

 • وسپهر1 8345 ↓ 4.24-%

 • غصینو1 19730 ↓ 4.28-%

 • چخزر1 39573 ↓ 4.19-%

 • سپیدار1 20437 ↓ 1.78-%

 • فتوسا1 14963 ↓ 0.35-%

 • فگستر1 15406 ↑ 2.48%

 • کزغال1 38061 ↓ 2.12-%

 • مدیریت1 11650 ↑ 0%

 • لطیف1 52494 ↓ 3.92-%

 • وهامون1 4003 ↓ 4.99-%

 • شجم1 12859 ↓ 2.78-%

 • طلا1 84267 ↓ 0.66-%

 • زر1 51649 ↓ 0.16-%

 • گوهر1 59006 ↓ 0.51-%

 • عیار1 30016 ↓ 0.15-%

 • عکاوه21 4546183 ↑ 0%

 • عپلی جم1 1649965 ↑ 0%

 • نهال1 9825 ↓ 2.03-%

 • سحرخیز1 9724 ↓ 1.43-%

 • عسیرجان1 1261247 ↑ 0%

 • کهربا1 10401 ↑ 0.01%

 • فسبزوار1 31250 ↑ 3025%

 • وشمال1 79022 ↓ 2-%

 • حاریا1 15648 ↓ 2-%

 • بتک1 34321 ↑ 2%

 • شستان1 3526 ↑ 1.76%

 • قجام1 6607 ↑ 1.99%

 • شسم1 99249 ↑ 2%

 • سایرا1 36982 ↓ 4-%

 • وآیند1 10166 ↓ 1.34-%

 • سفارود1 16524 ↓ 2-%

 • تفیرو1 19153 ↑ 0%

 • شتولی1 22861 ↓ 2-%

 • شکف1 98965 ↓ 4-%

 • شصفها1 146136 ↓ 2-%

 • فاهواز1 6126 ↓ 2-%

 • فنرژی1 15294 ↓ 2-%

 • شتهران1 7167 ↑ 0%

 • وزمین1 12464 ↓ 2.34-%

 • وملت1 3361 ↓ 1.98-%

 • قنقش1 76843 ↑ 2%

 • کهرام1 89131 ↓ 2-%

 • ثاژن1 9019 ↓ 4-%

 • نبروج1 5823 ↑ 3.98%

 • فن آوا1 27010 ↑ 0%

 • شکبیر1 95700 ↑ 1.15%

 • سجام1 4397 ↓ 2.47-%

 • شلرد1 8607 ↑ 3%

 • زنجان1 6138 ↑ 2.98%

 • سنوین1 7469 ↑ 1.78%

 • نیرو1 45001 ↑ 3%

 • آریان1 16232 ↑ 2.99%

 • بمیلا1 11949 ↑ 0.67%

 • تکنار1 89059 ↓ 3-%

 • داراب1 2307 ↓ 4.98-%

 • فسا1 1446 ↓ 1.87-%

 • جهرم1 1352 ↓ 2.96-%

 • حرهشا1 100548 ↑ 3%

 • معیار 1 52134 ↑ 1.53%

 • سخواف1 10770 ↓ 4.99-%

 • آرمان1 6689 ↓ 3-%

 • فلات1 13947 ↑ 0.93%

 • وکادو1 21501 ↓ 1.56-%

 • دشیری1 182092 ↓ 2.9-%

 • کیسون1 9480 ↓ 2.16-%

 • غشوکو1 27089 ↑ 3%

 • حبندر1 30456 ↓ 3-%

 • ولراز1 27527 ↓ 0.22-%

 • ورازی1 1865 ↑ 0.96%

 • شجم1 13736 ↑ 0%

 • ولتجار1 3511 ↑ 1.4%

 • سامان1 9126 ↓ 2.03-%

 • ثعتما1 29046 ↑ 3%

 • ویسا1 5249 ↑ 2.99%

 • ثنظام1 45911 ↑ 0%

 • دحاوی1 7943 ↑ 3%

 • ثجوان1 7977 ↓ 2.99-%

 • کصدف1 24660 ↑ 3%

 • کباده1 8827 ↑ 2.99%

 • واحصا1 43789 ↑ 2.05%

 • واحیا1 180491 ↓ 2.13-%

 • سفاسی1 6027 ↓ 0.37-%

 • تشتاد1 7062 ↓ 2.79-%

 • گکیش1 42504 ↓ 3-%

 • فبیرا1 2401 ↓ 3.59-%

 • لکما1 2015 ↓ 2.96-%

 • سلار1 30991 ↓ 3-%

 • وثوق1 16709 ↓ 2.99-%

 • لازما1 27695 ↑ 3%

 • پلاست1 56240 ↑ 0%

 • پشاهن1 5480 ↑ 0%

 • کقزوی1 7984 ↑ 2.99%

 • بایکا1 25521 ↓ 3-%

 • لپیام1 47012 ↑ 3%

 • غناب1 1000 ↑ 0%

 • خصدرا1 3602 ↑ 2.99%

 • وثنو1 5361 ↑ 0%

 • وسالت1 1112 ↑ 0%

 • قیستو1 19433 ↑ 0%

 • شزنگ1 124401 ↑ 3%

 • کایتا1 9370 ↑ 4.99%

 • لخانه1 22394 ↑ 3%

 • وشهر1 6166 ↓ 1.59-%

 • وآفری1 3251 ↑ 0.8%

 • وآرین1 3099 ↓ 2.99-%

 • ثنام1 13692 ↓ 3-%

 • ومشان1 70854 ↓ 3-%

 • ثنور1 7134 ↓ 0.99-%

 • ثقزوی1 29893 ↓ 3-%

 • فالوم1 27315 ↑ 3%

 • پارتا1 26379 ↑ 3%

 • ثاصفا1 19877 ↓ 3-%

 • ساذری1 7918 ↑ 2.99%

 • پلوله1 30261 ↑ 0%

 • ولانا1 24647 ↑ 3%

 • سباقر1 17518 ↑ 3%

 • سمتاز1 20804 ↓ 3-%

 • تپکو1 3001 ↑ 0%

 • فجوش1 1531 ↑ 0%

 • وتعاون1 2273 ↓ 3-%

 • وسرمد1 4488 ↓ 2.79-%

 • وسنا1 16310 ↓ 2.99-%

 • وارس1 12789 ↑ 1.29%

 • وآتوس1 29740 ↓ 3-%

 • فبستم1 794 ↑ 2.9%

 • وحافظ1 10942 ↓ 2.99-%

 • وثخوز1 40455 ↓ 1.29-%

 • نتوس1 13325 ↓ 2.99-%

 • وسدید1 1536 ↓ 2.96-%

 • شرنگی1 248488 ↑ 5%

 • ثزاگرس1 42082 ↑ 5%

 • وسین1 3691 ↑ 2.99%

 • فافزا1 51473 ↑ 1.44%

 • خودکفا1 15505 ↓ 3.51-%

 • کفرآور1 17702 ↓ 0.62-%

 • تابا1 31836 ↑ 0.14%

 • فوکا1 15557 ↑ 0.26%

 • خفولا1 34074 ↑ 3%

 • تپولا1 24673 ↑ 3%

 • گپارس1 129760 ↑ 3%

 • وایرا1 7575 ↑ 2.99%

 • ثتوسا1 28445 ↑ 5%

 • ساروج1 18316 ↑ 0.68%

 • وجامی1 11050 ↑ 1.2%

 • آبین1 3120 ↑ 0.4%

 • دقاضی1 35871 ↓ 5-%

 • وبرق1 113958 ↑ 0%

 • وحکمت1 4661 ↓ 2.99-%

 • خعمرا1 3791 ↑ 2.98%

 • وپسا1 2115 ↓ 2.99-%

 • سکارون1 88228 ↓ 3-%

 • شپلی1 10863 ↑ 0%

 • کمینا1 13230 ↑ 0%

 • شساخت1 44603 ↑ 3%

 • خفناور1 44629 ↑ 0%

 • غپونه1 16101 ↓ 3-%

 • خکاوه1 4147 ↓ 1.11-%

 • خکرمان1 3612 ↓ 2.9-%

 • وفتخار1 1305 ↑ 0%

 • جوین1 3628 ↑ 3%

 • خاور1 8750 ↓ 2.9-%

 • سمایه1 4844 ↓ 0.42-%

 • شفارا1 7199 ↑ 2.99%

 • گنگین1 24428 ↓ 1.4-%

 • فنفت1 13290 ↑ 2.99%

 • وگردش1 14312 ↑ 0%

 • قشرین1 17600 ↑ 3%

 • وهنر1 5449 ↓ 2.99-%

 • غبهار1 17575 ↑ 2.64%

 • خبازرس1 28750 ↑ 3%

 • شپترو1 5129 ↑ 2.3%

 • گشان1 24336 ↑ 3%

 • تماوند1 7328 ↑ 2.99%

 • تمحرکه1 13964 ↑ 3%

 • وامین1 12887 ↑ 0.09%

 • ولقمان1 3654 ↑ 2.99%

 • قتربت1 45603 ↑ 0%

 • فکمند1 36386 ↑ 3%

 • فافق1 6115 ↑ 0%

 • حشکوه1 3387 ↓ 0.69-%

 • حگردش1 3259 ↑ 2.99%

 • همبین1021 1 ↑ 0%

 • هنوری1021 1 ↑ 0%

 • هپارس1021 1 ↑ 0%

 • هفجر1021 1 ↑ 0%

 • هبساز1031 1 ↑ 0%

 • هامید1041 91 ↓ 24.17-%

 • هفارس1041 1 ↑ 0%

 • هقرن1061 4900 ↑ 0%

 • آسام1 126329 ↑ 0%

 • کاریس1 14331 ↓ 0.34-%

 • آساس1 185330 ↓ 0.24-%

 • اطلس1 261585 ↓ 1.46-%

 • الماس1 131230 ↓ 1.75-%

 • اعتماد1 38763 ↑ 0.13%

 • صایند1 10054 ↑ 0%

 • سخند1 9936 ↓ 0.19-%

 • ثروتم1 91862 ↓ 0.61-%

 • آگاس1 84330 ↓ 0.76-%

 • آکورد1 34147 ↑ 0.05%

 • آتیمس1 205762 ↓ 1.98-%

 • اوصتا1 19862 ↑ 0.07%

 • آسامید1 12982 ↑ 0.13%

 • دارا1 10040 ↑ 0%

 • دمعیار1 10109 ↑ 0.05%

 • نوآور1 761750 ↑ 0%

 • گنجین1 13693 ↑ 0.07%

 • آوا1 7935 ↓ 2.04-%

 • داریک1 11474 ↑ 0.07%

 • مدیر1 10168 ↓ 1.82-%

 • ثروت1 271473 ↑ 0%

 • زرین1 13415 ↓ 1.47-%

 • فراز1 14133 ↑ 0.04%

 • سپیدما1 11055 ↑ 0.05%

 • کامیاب1 10402 ↑ 0.14%

 • سیناد1 10000 ↓ 0.02-%

 • پادا1 117092 ↓ 1.82-%

 • ثبات1 10000 ↑ 0%

 • صنوین1 102640 ↓ 1.1-%

 • فیروزه1 178550 ↓ 1.09-%

 • کاردان1 204500 ↓ 1.22-%

 • سپاس1 10050 ↑ 0.09%

 • پارند1 10053 ↑ 0.08%

 • کیان1 30539 ↑ 0.06%

 • امین یکم1 10126 ↑ 0.03%

 • نگین1 51740 ↑ 1.52%

 • کمند1 10050 ↑ 0.05%

 • فیروزا1 24943 ↑ 0.04%

 • افق ملت1 153680 ↓ 0.98-%

 • سرو1 79630 ↓ 0.5-%

 • ارمغان1 10046 ↑ 0.17%

 • تصمیم1 17374 ↑ 0.01%

 • بذر1 107510 ↓ 1.16-%

 • افران1 14270 ↑ 0.08%

 • یاقوت1 13130 ↑ 0.05%

 • ارزش1 10480 ↓ 1.87-%

 • سپر1 12742 ↑ 0.09%

 • خاتم1 12007 ↑ 0.05%

 • فردا1 11426 ↑ 0.05%

 • کارین1 10139 ↑ 0.06%

 • وبازار1 12550 ↓ 0.55-%

 • ثهام1 11799 ↑ 0.64%

 • همای1 10427 ↑ 0.16%

 • توسن1 7630 ↑ 663%

 • اخزا7211 980575 ↑ 0.25%

 • اخزا7231 967120 ↑ 0.13%

 • اخزا8111 939926 ↑ 0.03%

 • اخزا8141 866870 ↓ 0.46-%

 • اخزا8071 988386 ↑ 0.2%

 • اخزا8081 970245 ↓ 0.29-%

 • اخزا8091 950593 ↑ 0.01%

 • اخزا8101 944891 ↑ 0.37%

 • اخزا8121 925304 ↓ 0.29-%

 • اخزا8131 879357 ↑ 0.29%

 • اخزا8151 857966 ↓ 0.13-%

 • اخزا8161 847669 ↓ 0.13-%

 • اخزا8171 840763 ↑ 0.33%

 • اخزا8181 824001 ↓ 0.03-%

 • اخزا8201 650635 ↑ 0.47%

 • اخزا8211 628627 ↓ 0.79-%

 • اخزا9011 820270 ↑ 0.35%

 • اخزا9021 769229 ↑ 0.39%

 • اخزا9031 760329 ↑ 0.57%

 • اخزا9041 745729 ↑ 0%

 • اخزا9051 718553 ↓ 1.44-%

 • اخزا9061 705335 ↑ 0%

 • اخزا9071 652155 ↑ 0.07%

 • اخزا9081 663511 ↑ 0.26%

 • اخزا9091 700318 ↑ 0.15%

 • اخزا9101 639328 ↓ 0.28-%

 • اخزا9111 631250 ↓ 0.29-%

 • اخزا9141 612421 ↓ 0.09-%

 • اخزا9161 720833 ↑ 0%

 • اخزا9171 875396 ↑ 0.97%

 • اخزا0041 550968 ↑ 0.46%

 • اخزا0011 520409 ↓ 0.33-%

 • اخزا0021 501580 ↑ 0.08%

 • اخزا0031 1000000 ↑ 0%

 • اخزا0061 525584 ↑ 0.09%

 • اخزا0081 510207 ↓ 0.89-%

 • کابگن1 5624 ↑ 1%

 • فسدید1 108827 ↓ 2-%

 • سپرمی1 9345 ↑ 1.99%

 • فماک1 22850 ↓ 0.22-%

 • کیا1 7400 ↑ 0%

 • غگز1 15200 ↑ 0%

 • حآفرین1 3673 ↑ 4.97%

 • کرونا21 10000 ↑ 0%

 • پرند1 7198 ↑ 0%

 • گواهی ظرفیت1 24660 ↑ 0%

 • سنفت0041 1220000 ↑ 0%

 • سمیعا0021 1386141 ↑ 0%

 • سمیعا1011 1192660 ↑ 0%

 • سحرا0211 303485 ↑ 0%

 • سحرا0221 312302 ↑ 0%

 • سنفت0071 1665600 ↑ 0%

 • سنفت0101 1642390 ↑ 0.73%

 • سنفت0091 1613280 ↑ 0%

 • سبرق0211 185297 ↑ 10.15%

 • ضمخا70661 403 ↓ 22.22-%

 • ضمخا70671 46 ↑ 0%

 • ضمخا70681 101 ↑ 0%

 • ضمخا70691 111 ↑ 11%

 • ضمخا70701 20 ↑ 53.85%

 • ضمخا70711 5 ↓ 54.55-%

 • طمخا70681 5000 ↑ 0%

 • طمخا70711 18241 ↑ 8.71%

 • طمخا70721 19875 ↑ 5.98%

 • ضمخا70751 1992 ↓ 35-%

 • ضمخا70761 1004 ↓ 20.27-%

 • ضمخا70771 3838 ↑ 0%

 • ضمخا70781 3064 ↑ 0%

 • ضچاد70311 16000 ↑ 0%

 • ضچاد70321 15000 ↑ 0%

 • ضچاد70331 11000 ↑ 0%

 • ضچاد70341 9990 ↑ 0%

 • ضچاد70351 3950 ↑ 0%

 • ضچاد70361 1 ↑ 0%

 • ضملی70001 6219 ↑ 0%

 • ضملی70011 5001 ↑ 0%

 • ضملی70021 3190 ↓ 3.81-%

 • ضملی70031 1378 ↓ 25.21-%

 • ضملی70041 562 ↓ 38.75-%

 • ضملی70051 239 ↑ 0%

 • ضملی70061 100 ↑ 0%

 • ضخود70721 704 ↓ 8.03-%

 • ضخود70731 477 ↓ 17.5-%

 • ضخود70741 334 ↓ 10.68-%

 • ضخود70751 151 ↓ 24.86-%

 • ضخود70761 12 ↓ 57.14-%

 • ضخود70771 1 ↓ 50-%

 • ضخود70781 1 ↑ 0%

 • ضخود70791 2 ↑ 50%

 • ضخود70801 1 ↑ 0%

 • ضپنا80001 7200 ↑ 0%

 • ضپنا80011 7596 ↑ 0%

 • ضپنا80021 6605 ↑ 0%

 • ضپنا80031 5000 ↑ 0%

 • ضپنا80041 500 ↑ 0%

 • ضپنا80051 2500 ↑ 0%

 • ضپنا80061 999 ↑ 85.19%

 • طخود70751 40 ↓ 38.46-%

 • طخود70761 450 ↑ 0%

 • طخود70771 900 ↑ 0%

 • ضسان70831 550 ↑ 0%

 • ضسان70771 15000 ↑ 0%

 • ضسان70781 15000 ↑ 0%

 • ضسان70791 12000 ↑ 0%

 • ضسان70801 9000 ↑ 0%

 • ضسان70811 4700 ↑ 0%

 • ضسان70821 4000 ↑ 0%

 • ضخوز70351 9500 ↑ 0%

 • ضخوز70361 9500 ↑ 0%

 • ضخوز70371 7100 ↑ 0%

 • ضخوز70381 7000 ↑ 0%

 • ضخوز70391 3724 ↑ 0%

 • ضخوز70401 2000 ↑ 0%

 • ضجار70371 880 ↓ 2.44-%

 • ضجار70381 600 ↑ 20.27%

 • ضجار70391 546 ↑ 0%

 • ضجار70401 164 ↓ 26.85-%

 • ضجار70411 45 ↓ 70-%

 • ضجار70421 11 ↑ 0%

 • ضجار70431 178 ↑ 0%

 • ضپیک70391 8500 ↓ 10.53-%

 • ضپیک70401 8000 ↑ 0%

 • ضپیک70411 6773 ↑ 0%

 • ضپیک70421 5800 ↓ 0.75-%

 • ضپیک70431 3944 ↑ 0%

 • ضپیک70441 2527 ↑ 0%

 • ضپیک70451 916 ↑ 0%

 • طجار70401 100 ↑ 0%

 • ضپاس70261 1357 ↑ 0%

 • ضپاس70271 1402 ↑ 0%

 • ضپاس70281 1100 ↑ 0%

 • ضپاس70291 592 ↓ 9.35-%

 • ضپاس70301 351 ↓ 37.08-%

 • ضپاس70311 40 ↑ 0%

 • ضپاس70321 1 ↑ 0%

 • ضپاس70331 90 ↑ 0%

 • ضپاس70341 1 ↑ 0%

 • ضشنا80001 6933 ↑ 16.65%

 • ضشنا80011 5529 ↓ 0.69-%

 • ضشنا80021 5500 ↓ 7.05-%

 • ضشنا80031 4900 ↓ 8.4-%

 • ضشنا80041 3367 ↑ 6.22%

 • ضشنا80051 1904 ↓ 9.97-%

 • ضشنا80061 1003 ↓ 19.79-%

 • ضشنا80071 1000 ↑ 0%

 • ضفار80471 6000 ↑ 0%

 • ضفار80491 5650 ↑ 0%

 • ضفار80501 4100 ↑ 0%

 • ضفار80511 3500 ↑ 0%

 • ضترا80551 6500 ↑ 8.33%

 • ضترا80561 4800 ↓ 4-%

 • ضترا80571 4018 ↓ 2.84-%

 • ضترا80581 2946 ↓ 22.08-%

 • ضترا80591 2700 ↑ 0%

 • ضترا80601 1577 ↓ 23.4-%

 • ضترا80611 1008 ↑ 0%

 • ضصاد80301 872 ↑ 0%

 • ضصاد80311 777 ↑ 20.31%

 • ضصاد80321 532 ↑ 0%

 • ضصاد80331 284 ↓ 8.77-%

 • ضصاد80341 145 ↓ 47.37-%

 • ضصاد80351 40 ↑ 0%

 • ضصاد80361 40 ↑ 0%

 • ضفلا70001 7850 ↑ 0%

 • ضفلا70021 4600 ↑ 0%

 • ضفلا70031 3334 ↑ 0%

 • ضفلا70041 2280 ↑ 2.2%

 • ضفلا70051 821 ↓ 13.79-%

 • ضفلا70061 667 ↑ 0%

 • طصاد80321 50 ↓ 90-%

 • طصاد80331 200 ↑ 0%

 • ضگل80711 17000 ↑ 0%

 • ضگل80721 15000 ↑ 0%

 • ضگل80751 11800 ↑ 0%

 • ضگل80781 3200 ↑ 0%

 • ضسپا80391 913 ↑ 14.29%

 • ضسپا80401 610 ↓ 9.09-%

 • ضسپا80411 497 ↓ 6.25-%

 • ضسپا80421 384 ↓ 3.85-%

 • ضسپا80431 264 ↓ 12.28-%

 • ضسپا80441 124 ↓ 10.29-%

 • ضسپا80451 76 ↓ 52.94-%

 • ضسپا80461 49 ↑ 0%

 • طسپا80421 40 ↓ 38.46-%

 • طسپا80431 201 ↑ 0%

 • ضغدر80551 5000 ↑ 0%

 • ضغدر80561 5500 ↑ 0%

 • ضغدر80571 6900 ↑ 20.44%

 • ضغدر80581 6000 ↑ 0%

 • ضغدر80591 4833 ↑ 0%

 • ضغدر80601 3000 ↑ 0%

 • ضغدر80611 1800 ↑ 0%

 • ضغدر80621 730 ↑ 0%

 • ضبدر80731 4101 ↑ 0%

 • ضبدر80741 4022 ↑ 18.29%

 • ضبدر80751 3500 ↑ 0%

 • ضبدر80761 3987 ↑ 0%

 • ضبدر80771 2350 ↑ 0%

 • ضبدر80781 1600 ↑ 0.38%

 • ضبدر80791 1200 ↑ 0%

 • ضبدر80801 944 ↑ 0%

 • ضپال20001 12000 ↑ 0%

 • ضپال20011 13500 ↑ 0%

 • ضپال20041 8400 ↑ 0%

 • ضپال20051 1000 ↑ 1400%

 • ضپال20061 2194 ↓ 9.6-%

 • ضپال20071 1303 ↓ 6.05-%

 • ضصاد80381 1281 ↓ 17.35-%

 • ضصاد80391 1200 ↓ 11.11-%

 • ضملت80381 2001 ↓ 10.62-%

 • ضملت80391 2150 ↑ 0%

 • ضملت80401 1348 ↑ 0%

 • ضملت80411 774 ↑ 0%

 • ضملت80421 522 ↓ 5.48-%

 • ضملت80431 289 ↓ 5.88-%

 • ضملت80441 152 ↑ 0%

 • ضملت80451 65 ↓ 18.75-%

 • طملت80421 155 ↑ 0%

 • ضگل80791 3600 ↑ 0%

 • ضچاد70381 150 ↑ 0%

 • طسان70851 18040 ↑ 0%

 • ضخود10491 868 ↓ 4.7-%

 • ضخود10501 751 ↑ 0%

 • ضخود10511 613 ↓ 4.58-%

 • ضخود10521 536 ↓ 1.49-%

 • ضخود10531 258 ↓ 11.35-%

 • ضخود10541 360 ↓ 40-%

 • ضخود10551 94 ↑ 60.71%

 • ضخود10561 50 ↑ 0%

 • طخود10521 99 ↑ 0%

 • ضپنا10301 8900 ↓ 4.26-%

 • ضپنا10331 5300 ↑ 0%

 • ضپنا10351 1120 ↑ 0%

 • ضملی11571 6300 ↑ 0%

 • ضملی11581 5500 ↑ 0%

 • ضملی11591 4500 ↓ 1.47-%

 • ضملی11601 3700 ↓ 3.57-%

 • ضملی11621 1100 ↑ 0%

 • ضملی11631 680 ↑ 0%

 • فجهان1 6098 ↑ 4.99%

 • کیمیاتک1 29330 ↑ 4.97%

 • دارا یکم1 134060 ↓ 1.15-%

 • پالایش1 79780 ↓ 1.88-%

 • گندم21 1000000 ↑ 0%

 • سلامت61 1000000 ↑ 0%

 • شرق14001 999800 ↓ 0.52-%

 • اشاد11 989157 ↑ 0%

 • افاد11 1031097 ↑ 0%

 • تملی6121 669592 ↑ 5%

 • تملی7011 791825 ↑ 0%

 • تملی7021 873738 ↑ 5%

 • صبا14011 1000000 ↑ 0%

 • تملی7031 766232 ↑ 0%

 • تملی7041 677828 ↓ 5-%

 • البرز021 850000 ↑ 0%

 • تملی7051 835659 ↑ 0%

 • تملی7061 894992 ↑ 4.99%

 • حکمت011 987500 ↑ 0%

 • مبین0131 950440 ↑ 0%

 • تملی7071 622821 ↑ 0%

 • تملی7081 702536 ↓ 5-%

 • تملی7091 765774 ↑ 5%

 • مبین0141 971000 ↑ 0%

 • تملی7101 799615 ↑ 0%

 • اروند011 974556 ↑ 0%

 • اروند061 1000000 ↑ 0%

 • اروند071 978800 ↑ 0%

 • ماهان011 952430 ↑ 0%

 • تملی7111 629834 ↑ 0%

 • کرمان001 1000000 ↑ 0%

 • اشاد101 956201 ↑ 0%

 • حریل021 916253 ↑ 0%

 • اروند101 992500 ↑ 0%

 • اروند111 973000 ↑ 0%

 • تملی7121 813108 ↑ 0%

 • تملی8011 660944 ↓ 5-%

 • تملی8021 840140 ↑ 0%

 • تملی8031 780709 ↑ 5%

 • تملی8041 889189 ↑ 5%

 • تملی8051 871049 ↑ 3.32%

 • شلرد021 993000 ↑ 0%

 • تسه98061 562327 ↑ 0%

 • تملی8061 622941 ↓ 4.97-%

 • تسه98071 605995 ↑ 2.49%

 • افاد41 970500 ↑ 0%

 • تملی8071 899036 ↑ 0%

 • افاد511 999999 ↑ 0%

 • افاد531 963000 ↑ 0%

 • افاد541 868000 ↑ 0.12%

 • کیش14021 1000000 ↑ 0%

 • تسه98081 603837 ↑ 2.89%

 • تملی8081 253345 ↑ 0%

 • افاد611 980000 ↑ 0%

 • تملی8091 645001 ↑ 0%

 • تسه98091 606432 ↑ 4.95%

 • افاد731 1020000 ↑ 0%

 • افاد741 969000 ↑ 0%

 • تسه98101 604983 ↑ 3.21%

 • افاد821 967000 ↑ 0%

 • افاد841 950000 ↑ 0%

 • تسه98111 603253 ↑ 2.11%

 • اراد111 975000 ↑ 1.56%

 • اراد221 970000 ↑ 0%

 • اراد241 1000000 ↑ 0%

 • تسه98121 601370 ↑ 4.3%

 • تسه99011 603181 ↑ 2.22%

 • تسه99021 604281 ↑ 1%

 • کرمان021 985010 ↑ 0%

 • اراد321 1000000 ↑ 0%

 • تسه99031 605265 ↑ 2.23%

 • اراد331 929124 ↑ 5%

 • اراد341 1000000 ↑ 0%

 • اراد351 996905 ↑ 0%

 • اراد361 943750 ↑ 0%

 • تسه99041 604142 ↑ 4.86%

 • اراد411 999998 ↑ 0%

 • اراد421 999998 ↑ 0%

 • اراد431 924500 ↑ 0%

 • اراد441 1020000 ↑ 0%

 • اراد451 948500 ↓ 1.45-%

 • تسه99051 603839 ↑ 4.35%

 • اراد461 1000000 ↑ 0%

 • اراد471 995000 ↑ 0%

 • اراد491 970667 ↑ 0.72%

 • اراد501 1000000 ↑ 0%

 • اراد511 984000 ↑ 0%

 • اراد531 1000000 ↑ 0%

 • تسه99061 601782 ↑ 3.94%

 • تسه99071 607631 ↑ 4.5%

 • تسه99081 602372 ↑ 4.15%

 • اراد561 940000 ↑ 0%

 • اراد601 955000 ↑ 0%

 • تسه99091 604632 ↑ 4.68%

 • اراد611 1000001 ↑ 0%

 • اراد621 1000000 ↑ 0%

 • اراد631 1035000 ↑ 0%

 • اراد651 989000 ↑ 1.33%

 • اراد691 941000 ↓ 4.95-%

 • تسه99101 603791 ↑ 3.5%

 • مهان021 1000000 ↑ 0%

 • اراد721 990000 ↑ 0%

 • اراد731 920000 ↑ 0%

 • اراد751 964500 ↑ 0%

 • تسه99111 604847 ↑ 4.98%

 • تابان041 969600 ↑ 0%

 • اراد761 935000 ↑ 2.07%

 • اراد791 960000 ↑ 0%

 • اراد821 871500 ↑ 0%

 • تسه99121 606487 ↑ 5%

 • اراد841 975000 ↑ 1.04%

 • صبا14041 1000000 ↑ 0%

 • تسه00011 603429 ↑ 4.63%

 • تسه00021 604844 ↑ 5%

 • پاسار041 1000000 ↑ 0%

 • اراد861 936100 ↑ 0%

 • اراد871 926800 ↑ 0%

 • کیش02111 1000000 ↑ 0%

 • تسه00031 604257 ↑ 4.93%

 • دیزل041 975000 ↑ 0%

 • تسه00041 605241 ↑ 2.42%

 • تسه00051 604837 ↑ 3.88%

 • تدبیر041 960000 ↑ 0%

 • کرمان031 1000000 ↑ 0%

 • اراد901 980000 ↑ 0%

 • ضذوب9001 2220 ↑ 0%

 • ضذوب9011 1900 ↑ 8.88%

 • ضذوب9021 1357 ↑ 4.62%

 • ضذوب9031 1000 ↓ 20-%

 • ضذوب9041 1300 ↑ 0%

 • ضذوب9051 485 ↓ 18.57-%

 • ضذوب9061 400 ↓ 18.53-%

 • ضذوب9071 440 ↑ 0%

 • ضاریا12001 46700 ↑ 0%

 • ضاریا12041 33000 ↑ 0%

 • ضفرابورس12001 22000 ↑ 0%

 • ضفرابورس12061 1 ↑ 0%

 • ضاریان12041 4990 ↑ 99.6%

مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان:
صنعت تیغه سازی، صنعتی بالادستی است تولید و تجارت

صنعت تیغه سازی، صنعتی بالادستی است

  بزرگنمايي:

شاخص بازار - مجید سلطانی شیرازی مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان گفت: این شرکت در شرایط تحریم و بحران شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را آغاز کرد البته این در حالی است که مجموعه فنی این شرکت بیش از 20 سال است که در این صنعت فعالیت می کند. و طی این سالها برای بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ بیش از 10هزار نوع تیغه توسط این مجموعه ساخته است به طوری که می توان گفت برای همه صنایع تیغه سازی انجام شده است.

سلطانی شیرازی درباره بازار هدف این شرکت گفت: بازار هدف این شرکت همه صنایع را در بر می گیرد چرا که همه صنایع یک نقطه برش دارند که این مجموعه تیغه لازم را برای این بخش می سازد، بر همین اساس می توان ادعا کرد که صنعت تیغه سازی برای سایر صنایع به عنوان صنعت بالادستی محسوب می شود.


مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان به اهمیت این صنعت اشاره کرد و گفت: اهمیت این صنعت در میزان بهره وری مالی در مقایسه با سایر صنایع نیست بلکه نکته مهم در این بین این است که یک نقص یا اشکال در یک تیغه می تواند یک خط تولید را تعطیل کند و هزینه های هنگفتی را بر مجموعه های فعال تحمیل کند که با آسیب های بعدی برای مجموعه ها همراه خواهد بود.

وی از فعالیت این شرکت با شرکت های فولادی کشور سخن به میان آورد و گفت: در این زمینه همکاری گسترده ای را با شرکت های فولادی مختلف کشور آغاز کرده ایم.


سلطانی شیرازی یادآور شد: شرکت تیغه های صنعتی تفتان طی برنامه های توسعه ای، هم اکنون در حال نمونه سازی برای بسیاری از شرکت ها است که در ادامه منجر به انعقاد قراردادهای همکاری طولانی مدت خواهد شد به طوری که این شرکت در چرخه کار و فعالیت با سایر شرکت ها قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان درباره حمایت وزارت صمت از این مجموعه صنعتی گفت: شرکت تیغه های صنعتی تفتان به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است و هیچ نوع حمایت یا تسهیلاتی را از دولت یا وزارت صمت دریافت نکرده است.


وی اظهارداشت: در صنایع غذایی بیش از هر مساله ای با موضوع بسته بندی و برش روبرو هستیم، شرکت های بزرگ و نامداری در حوزه صنایع غذایی از سال های گذشته با مجموعه فنی شرکت تیغه های صنعتی تفتان همکاری داشته اند، البته در این بین همه محصولات شرکت های فعال در این عرصه نیازمند فرآیند برش نیست و در همین راستا اخیرا شرکت تیغه های صنعتی تفتان با یکی از شرکت های مطرح  در این عرصه همکاری گسترده خود را آغاز کرده است.

به گفته مدیرعامل شرکت تیغه های صنعتی تفتان، اکثریت تیغه ها در صنایع غذایی بیش از هرچیزی مربوط به حوزه بسته بندی می شود که شرکت تیغه صنعتی تفتان در این زمینه نیز فعال است و تیغه های مورد نیاز این بخش را تولید می کند.

 
سلطانی شیرازی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از صنایع دستگاه هایی را استفاده می کنند که متعلق به 40 یا 50 سال گذشته می شود و برای بروز رسانی یا باید در داخل کشور تماما تولید شود یا باید سایر کشورها آورده شود که این امر به لحاظ  قانونی با محدودیت هایی روبرو است، البته بسیاری از ابزارهای صنعتی در کشور با کیفیت بسیار مناسب در حال تولید است.

سلطانی شیرازی در ادامه نوسانات نرخ ارز را بر تداوم فعالیت همه مجموعه های فعال در حوزه صنعت و اقتصاد اثرگذار دانست و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز، ثبات قیمت تمام شده محصولات در این کشور با مشکل روبرو می شود.


موضوع مهم در این میان است که زمانی که قیمت ارز افزایش می یابد، قیمت مواد اولیه نیز افزایش می یابد اما زمانی که قیمت ارز رو به کاهش می شود تغییری در قیمت های ثبت شده ملاحظه نمی شود و درادامه با افزایش مجدد نرخ ارز مجدد شاهد افزایش قیمت مواد اولیه می شویم، این تاثیرپذیری قیمت مواد اولیه فقط در شرایط رو به بالای قیمت ها مشکلات زیادی را برای صنایع ایجاد کرده است.

درباره برنامه های این شرکت برای ورود به بازار سرمایه گفت: این امر یک برنامه بلند است و بی تردید در بلند مدت شرکت تیغه صنعتی تفتان برنامه هایی را برای ورود به بازار سرمایه پیش بینی خواهد کرد اما این امر هم اکنون در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت این شرکت صنعتی تعریف نشده است.

وی درپایان از عضویت این شرکت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت تیغه های صنعتی تفتان به عنوان تنها شرکت تیغه ساز مفتخر است به عضویت این انجمن درآمده است.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی روی 26 هزار و 760 تومان ثابت ماند

کاهش 130هزار تومانی قیمت سکه در آخرین روز هفته

اُفت و خیز شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت

نوبت‌دهی هوشمند دُز دوم واکسن کرونا راه‌اندازی شد

453 فوتی جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته/ مجموع جانباختگان از 116هزار نفر فراتر رفت

اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو

اوضاع تجارت ایران با 50 کشور اسلامی

پاسخ شیائومی به شایعه قفل شدن گوشی در کشورهای تحریمی

نگران طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی» نیستم/پیگیری حقوق مردم در شرایط فعلی ممکن نیست

ادامه مسیر کاهشی قیمت طلا و سکه / قیمت طلا امروز 22 شهریور

دلار کانال 27 هزار تومان را از دست داد / قیمت دلار امروز 22 شهریور چقدر شد؟

افزایش تعداد زائران اربعین/"سرپرستی امور" طالبان، دولت فراگیر مدنظر ایران نیست/ سفر موفق گروسی

نمای پایانی بورس (22شهریور1400) / شاخص کل با افت 14هزار واحدی همراه شد

سایپا از چالش های تحریم عبور کرده است/ ضرورت دارد واحدهای صنعتی به سمت هم‌افزایی حرکت کنند

طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در یک قدمی اجرا

4 عامل تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس

تسریع روند واکسیناسیون، چشم‌اندازی روشن برای مهار کرونا

نرخ رسمی یورو و 21 ارز کاهش یافت

امضای تفاهم نامه مشترک با بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی ورق های استیل

بانک دی 9 هزار فقره تسهیلات به کادر درمان و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا پرداخت کرد

کرونا 487 نفر دیگر را کشت/تزریق روزانه واکسن بار دیگر رکورد زد

نقش استراتژیک فولاد مبارکه در تأمین مواد اولیه صنعت لوازم خانگی

ابراز امیدواری مدیرعامل مس برای میزبانی ورزشگاه رفسنجان از بازی‌های بین‌المللی

فروش فوق العاده سه محصول ایران خودرو از 21 شهریورماه/ پخش زنده قرعه‌کشی روز چهارشنبه

دادخواهی فعالان بازار سرمایه از رئیس‌جمهوری

آگهی ها

 • تفتان

© - www.shakhesbazar.com . All Rights Reserved.